Hírek Külföldi hirek Lövöl­dö­zés volt a bécsi zsi­na­gó­gá­nál, leg­ke­ve­sebb hét ember meghalt

Lövöl­dö­zés volt a bécsi zsi­na­gó­gá­nál, leg­ke­ve­sebb hét ember meghalt

Isme­ret­len fegy­ve­re­sek Kalas­nyi­kov-gép­fegy­ver­rel ter­ror­tá­ma­dást intéz­tek a Sch­we­denplatz köze­lé­ben lévő Sei­tens­tet­ten­gas­se utcán talál­ha­tó zsi­na­gó­ga ellen. A rend­őr­ség lezár­ta a kör­nyé­ket, az oe24​.TV tele­ví­zió jelen­té­se sze­rint az egyik táma­dó egy rob­ba­nó­szer­ke­zet­tel fel­rob­ban­tot­ta magát. Egy mási­kat állí­tó­lag őri­zet­be vet­tek, zaj­lik a haj­tó­va­dá­szat a tet­te­sek ellen. Rend­őr­sé­gi for­rá­sok sze­rint hat helyen folyt lövöl­dö­zés, a ter­ro­ris­ták több hely­szí­nen túszo­kat is ejtet­tek. Négy táma­dót a rend­őrök már elfogtak.

Az oe24​.TV jelen­té­se sze­rint hét­főn este rövid­del 20 óra után isme­ret­len fegy­ve­re­sek Kalas­nyi­kov­val ter­ror­tá­ma­dást intéz­tek a Sch­we­denplatz köze­lé­ben lévő Sei­tens­tet­ten­gas­se utcán talál­ha­tó zsi­na­gó­ga ellen. Az épü­le­tet őrző egyik rend­őrt élet­ve­szé­lye­sen meg­se­be­sí­tet­ték. A tele­ví­zió képe­in az embe­rek pánik­ban mene­kül­tek, bezár­kóz­tak a kör­nyék­be­li ven­dég­lők­be. Az oszt­rák zsi­na­gó­ga veze­tő­je úgy nyi­lat­ko­zott: nem egy­ér­tel­mű, hogy a zsi­na­gó­ga volt‑e a cél­pont. Sebas­ti­an Kurz oszt­rák kan­cel­lár a Twit­te­ren azt írta:

Örü­lünk, hogy a rend­őre­ink el tud­ták fog­ni az elkö­ve­tő­ket. Soha nem enged­jük, hogy a ter­ro­ris­ták meg­fé­lem­lít­se­nek min­ket, hatá­ro­zot­tan és min­den esz­köz­zel har­col­ni fogunk az effaj­ta táma­dá­sok ellen (…) az oszt­rák rend­őr­ség hatá­ro­zott lépé­se­ket fog ten­ni a ször­nyű ter­ror­tá­ma­dás elkö­ve­tői ellen.

Koráb­ban Karl Neham­mer oszt­rák bel­ügy­mi­nisz­ter is ter­ror­tá­ma­dás­ként utalt az eseményekre.

Oszt­rák hír­be­szá­mo­lók sze­rint 15 sérül­tet ápol­nak kór­ház­ban, közü­lük hét álla­po­ta súlyos. Egy­elő­re csak egy rend­őr és egy járó­ke­lő halá­lát erő­sí­tet­ték meg. Más jelen­té­sek sze­rint több halott és sebe­sült is lehet­sé­ges. Az oe24 tele­ví­zió képe­in lát­ni, hogy egy rend­őr éle­tét vesztette.

Túsz­ak­ció a Mariahilfestrassén

A rend­őr­ség lezár­ta a kör­nyé­ket, az oe24​.TV tele­ví­zió jelen­té­se sze­rint az egyik táma­dó egy rob­ba­nó szer­ke­zet­tel fel­rob­ban­tot­ta magát. A fegy­ve­re­sek közül a rend­őr­ség már négyet elfo­gott. A táma­dók mind ugyan­olyan fehér uni­for­mist visel­tek, ami szer­ve­zett merény­let­re utal. A ható­sá­gok a már elfo­gott táma­dó­kat levetkőztették.

A Maria­hil­fer­stras­sén a táma­dók több túszt ejtet­tek fog­lyul, Twit­ter-beszá­mo­lók sze­rint a fegy­ve­re­sek része egy hotel­ban vagy egy étte­rem­ben zár­kó­zott el több ember­rel. Még zaj­lik a túsz­ak­ció, a rend­őr­ség tájé­koz­ta­tá­sa sze­rint hat külön­bö­ző hely­szí­nen folyt lövöl­dö­zés Bécs belvárosában.

Már a külön­le­ges beve­té­si egy­sé­gek is a hely­szí­nen van­nak, a bécsi ope­rá­nál a járó­ke­lő­ket a föld­re fek­tet­ték és átvizs­gál­ták őket.

A lakos­ság­tól azt kér­ték, ne hagy­ják el ott­ho­na­i­kat, és ne posz­tol­ja­nak a közös­sé­gi médi­á­ban meg nem erő­sí­tett infor­má­ci­ó­kat, illet­ve fotó­kat és videókat.

A nagy­sza­bá­sú rend­őr­sé­gi műve­let tovább­ra is folya­mat­ban van.

Hír­ügy­nök­sé­gi for­rá­sok már leg­ke­ve­sebb hét halott­ról cikkeznek.

A Kron­en Zei­tung úgy érte­sült, hogy a táma­dás a Sei­tens­tet­ten­gas­se utcá­ban tör­tént. A köze­li Sch­we­denplat­zon lövé­sek is eldör­dül­tek. A lap sze­rint egy őrszol­gá­la­tot ellá­tó rend­őr élet­ve­szé­lye­sen megsebesült.

Rend­őr­sé­gi for­rá­sok sze­rint több táma­dó van, az Aka­ki­ko étte­rem­ben pedig túszo­kat ejtet­tek a ter­ro­ris­ták. A bécsi rend­őr­ség a Twitt­wer fiók­ján magyar nyel­ven is figyel­mez­te­tett a hely­zet­re, egy­út­tal arra kér­ve a közel­ben tar­tóz­ko­dó magya­ro­kat, hogy ne ossza­nak meg a közös­sé­gi olda­la­kon fel­vé­te­le­ket a lövöldözésről.

For­rás: Magyar Nemzet