Hírek Amerikai hirek Lövöl­dö­zés, fosz­to­ga­tás Chi­ca­gó­ban, több mint száz embert tar­tóz­tat­tak le

Lövöl­dö­zés, fosz­to­ga­tás Chi­ca­gó­ban, több mint száz embert tar­tóz­tat­tak le

Töme­ges fosz­to­ga­tás kez­dő­dött, amely órá­kon át tar­tó lövöl­dö­zés­be tor­kol­lott Chi­ca­gó­ban, ahol helyi idő sze­rint hét­fő dél­előtt több mint száz embert vet­tek őri­zet­be. A város ele­gáns üzle­ti negye­dé­ben ran­da­lí­ro­zók abla­ko­kat tör­tek be, üzle­te­ket fosz­tot­tak ki és neki­tá­mad­tak a kivo­nu­ló rendőröknek.

A helyi rend­őr­ség veze­tő­je, David Brown hang­sú­lyoz­ta: “nem szer­ve­zett tün­te­tés­ről volt szó, ezek kife­je­zet­ten köz­tör­vé­nyes bűn­cse­lek­mé­nyek vol­tak”. A rend­őr­sé­gi veze­tő elmond­ta: a bűnö­zők­kel foly­ta­tott tűz­harc­ban 13 rend­őr sebe­sült meg, és biz­ton­sá­gi őrök, vala­mint járó­ke­lők is bele­ke­ve­red­tek a lövöl­dö­zés­be, közü­lük sen­ki nem sebe­sült meg.  A rend­őr­ség mint­egy 400 rend­őrt vezé­nyelt ki a bel­vá­ros­ba, ahol – a közös­sé­gi médi­á­ban meg­je­lent, ellent­mon­dá­sos infor­má­ci­ó­kat köve­tő­en – autó­ka­ra­ván igye­ke­zett, és a gép­ko­csik­ból is lövé­se­ket adtak le a rendőrökre.

Az Egye­sült Álla­mok több nagy­vá­ro­sá­ban az elmúlt hóna­pok­ban elha­ra­pó­dzott a bűnö­zés. A The Wall Street Jour­nal című napi­lap a napok­ban ter­je­del­mes elem­zést közölt e váro­sok köz­biz­ton­sá­gi hely­ze­té­ről, és meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy az idén mere­de­ken emel­ke­dett a gyil­kos­sá­gok szá­ma: az 50 leg­na­gyobb város­ban 24 szá­za­lék­kal nőtt a gyil­kos­sá­gok ará­nya, és jelen­tő­sen nőtt a fegy­ve­res bűn­cse­lek­mé­nyek szá­ma is.

Az elem­zés kiemel­te Phi­la­delp­hi­át, Det­ro­i­tot, az új-mexi­kói Albuquerque‑t, a wis­con­si­ni Milwaukee‑t, a mis­sou­ri Kan­sas Cityt, az ohi­ói Cleve­lan­det és Chi­ca­gót, ame­lyet köz­biz­ton­sá­gi szem­pont­ból az egyik leg­rosszabb hely­zet­ben lévő nagy­vá­ros­ként jelölt meg. Chi­ca­gó­ban júli­us 26-ig 433 gyil­kos­sá­got követ­tek el.

Több rend­őr­sé­gi szak­em­bert és kri­mi­no­ló­gust meg­kér­dez­ve a lap leszö­gez­te: a meg­nö­ve­ke­dett bűnö­zés a koro­na­ví­rus-jár­vány­nak is betud­ha­tó. A szak­em­be­rek ugyan­ak­kor meg­je­gyez­ték, hogy a rab­lá­sok és a nemi erő­sza­kok ará­nya csök­kent, sze­rin­tük azért, mert a koro­na­ví­rus-jár­vány miatt min­den koráb­bi­nál job­ban kiürül­tek az utcák, a bárok és más nyil­vá­nos helyek. Keve­seb­ben pró­bál­koz­tak meg pél­dá­ul laká­sok kirab­lá­sá­val, mivel az embe­rek álta­lá­ban ott­hon tartózkodtak.

A rend­őri jelen­té­sek sze­rint a gyil­kos­sá­gok az ala­csony jöve­del­mű, több­nyi­re feke­te és spa­nyol ajkú lakos­sá­got sújt­ják a leg­in­kább. Az erő­sza­kos bűn­cse­lek­mé­nyek a kül­vá­ro­sok­ra és elő­vá­ro­sok­ra jel­lem­ző­ek, és nem a város­köz­pon­tok­ra, ahol a rend­őri erő­szak elle­ni tün­te­té­se­ket szer­ve­zik. A lap idéz­te Donald Trump elnö­köt, aki sze­rint azok­ban az ame­ri­kai nagy­vá­ro­sok­ban nőtt meg az erő­szak, ame­lye­ket demok­ra­ta pár­ti veze­tők irányítanak.

Jól­le­het, Ame­ri­ka leg­na­gyobb váro­sa­it demok­ra­ták irá­nyít­ják, de a gyil­kos­sá­gok növe­ke­dé­se két­pár­ti probléma

– fogal­ma­zott a The Wall Street Jour­nal, kiemel­ve, hogy két szám­je­gyű a gyil­kos­sá­gok ará­nyá­nak növe­ke­dé­se olyan, repub­li­ká­nu­sok irá­nyí­tot­ta nagy­vá­ro­sok­ban is, mint a flo­ri­dai Mia­mi, a kali­for­ni­ai San Die­go, a neb­ras­kai Oma­ha, vagy az okla­ho­mai Tulsa.

For­rás: MTI; Fotó: MTI/EPA