Hírek Sport hirek Lőrincz Vik­tor sze­rez­te a magyar csapat12.tokiói érmét. elő­dön­tős a fér­fi pólócsapat

Lőrincz Vik­tor sze­rez­te a magyar csapat12.tokiói érmét. elő­dön­tős a fér­fi pólócsapat

Ezüst­ér­mes lett a kötött­fo­gá­sú bir­kó­zók 87 kilo­gram­mos súly­cso­port­já­ban Lőrincz Vik­tor, meg­sze­rez­ve így a magyar kül­dött­ség 12. érmét a toki­ói olim­pi­án. A fér­fi vízi­lab­da-válo­ga­tott Hor­vát­or­szág legyő­zé­sé­vel beju­tott az elő­dön­tő­be, Olasz Anna pedig negye­dik lett a nyílt­ví­zi úszók 10 kilo­mé­te­res ver­se­nyé­ben. A női kézi­lab­da-válo­ga­tott­nak ugyan­ak­kor nem sike­rült a bra­vúr, a negyed­dön­tő­ben kikap­tak Nor­vé­gi­á­tól, és a 7. helyen zár­ták az olimpiát.

Llő­rincz Vik­tor, a BHSE 31 éves világ- és Euró­pa-baj­nok bir­kó­zó­ja a dön­tő­ben 5 – 1‑re kika­pott a két­sze­res világ- és három­szo­ros Euró­pa-baj­nok ukrán Zsan Bele­nyuk­tól, aki­től a 2019-es vb‑n is a finá­lé­ban szen­ve­dett vere­sé­get. Lőrincz ezzel a magyar csa­pat ötö­dik ezüst­ér­mét, egy­ben a 12. medál­ját sze­rez­te, és csat­la­ko­zott báty­já­hoz, Tamás­hoz, aki egy nap­pal koráb­ban meg­nyer­te a 77 kiló­sok versenyét. 

Rió­ból üres kéz­zel men­tem haza és tud­tam, hogy több van ben­nem, mint az ötö­dik hely.Ezért dol­goz­tam, hogy idá­ig eljus­sak. Nagyon jó volt lát­ni teg­nap, hogy Tomi meg­nyer­te az olim­pi­át, én is sze­ret­tem vol­na, de nem jött össze. Pár nap­nak el kell tel­nie, hogy ez leüle­ped­jen ben­nem, de a leg­fon­to­sabb talán az, hogy haza­vi­he­tek egy érmet a kis­lá­nyom­nak” – mond­ta a dön­tő után a fia­ta­labb Lőrincz testvér.

Az ezüst­ér­mes Lőrincz Vik­tor a fér­fi kötött­fo­gá­sú bir­kó­zók 87 kilo­gram­mos kate­gó­ri­á­já­nak ered­mény­hir­de­té­sén a világ­mé­re­tű koro­na­ví­rus-jár­vány miatt 2021-re halasz­tott 2020-as toki­ói nyá­ri olim­pi­án a Maku­ha­ri Ren­dez­vény­köz­pont­ban 2021. augusz­tus 4‑én. Bal­ról Szer­hij Bub­ka olim­pi­ai és világ­baj­nok ukrán rúd­ug­ró, a Nem­zet­kö­zi Olim­pi­ai Bizott­ság (NOB) vég­re­haj­tó tes­tü­le­té­nek tag­ja MTI/Illyés Tibor­FOR­RÁS: MTI/ILLYÉS TIBOR

A nyílt­ví­zi úszók női 10 kilo­mé­te­res szá­má­val kez­dő­dött a szer­dai prog­ram, ami­nek a rajt­ja olyan korán volt, helyi idő sze­rint fél 7‑kor, hogy az Magyar­or­szá­gon még ked­den volt. Olasz Anna a szám magyar indu­ló­ja óri­á­si haj­rá­val a negye­dik helyen vég­zett.

„Iga­zá­ból készül­tem erre. Az olim­pia az egyik leg­ne­he­zebb ver­seny. Iszo­nya­to­san meleg volt, párás volt a leve­gő. Az, hogy korán kel­lett kel­ni, arról ne is szól­junk. De a körül­mé­nyek min­den­ki­nek ugyan­ezek voltak.Ez nem csak az úszás­ról szól, hanem arról is, hogy ki hogyan tud az ilyen körül­mé­nyek­hez alkalmazkodni.Úgy gon­do­lom, hogy ebben nagyon jó vagyok. Ha én azt érzem, hogy fára­dok, akkor a töb­bi­ek már sok­kal rosszabb álla­pot­ban lehet­nek. Minél rosszabb a töb­bi­ek­nek, annál jobb nekem” – mond­ta a ver­seny után Olasz Anna az Origónak.

Olasz Anna a cél­ban a női nyílt­ví­zi úszók 10 kilo­mé­te­res ver­se­nyé­ben a világ­mé­re­tű koro­na­ví­rus-jár­vány miatt 2021-re halasz­tott 2020-as toki­ói nyá­ri olim­pi­án az Oda­i­ba Kikö­tő­park­ban 2021. augusz­tus 4‑én. Olasz Anna negye­dik­ként vég­zett a ver­seny­szám­ban
MTI/Czeglédi Zsolt­FOR­RÁS: MTI/CZEGLÉDI ZSOLT

A fér­fi vízi­lab­dá­sok­ra és a női kézi­lab­dá­sok­ra is negyed­dön­tő várt szer­dán. A póló­sok reme­kel­tek a hor­vá­tok ellen, 15 – 11-re győz­tek, és a görö­gök­kel elő­dönt­őz­nek pén­te­ken, míg a kézi­sek az 50. per­cig reme­kül tar­tot­ták magu­kat a nor­vé­gok ellen, végül 26 – 22-re kikap­tak, és a hete­dik helyen zártak.

A súly­eme­lő­ver­se­nyek egyet­len magyar indu­ló­ja, Nagy Péter a +109 kilo­gram­mos kate­gó­ri­á­ban meg­nyer­te cso­port­ját, és össze­sí­tés­ben a hete­dik helyen végzett.

A szer­dán víz­re szállt mind a nyolc magyar egy­ség beju­tott a közép­fu­tam­ba az olim­pia kajak-kenu ver­se­nyén. Ezek­nek a szá­mok­nak a közép­dön­tő­it és finá­lé­it csü­tör­tö­kön ren­de­zik. A női K‑1 500 méte­ren Kozák Dan­uta és Csi­pes Tama­ra, fér­fi K‑1 200 méte­ren Csiz­ma­dia Kolos és Tót­ka Sán­dor, míg fér­fi K‑2 1000 méte­ren a Nádas Ben­ce, Kopasz Bálint ket­tős elő­fu­ta­mát meg­nyer­ve jutott a csü­tör­tö­ki közép­fu­tam­ba. Utób­bi szám­ban a Béke Kor­nél-Var­ga Ádám egy­ség elő­fu­ta­má­ban negye­dik volt, a remény­fu­ta­má­ban pedig har­ma­dik, és így jutott be a csü­tör­tö­ki középfutamba.

Nádas Ben­ce és Kopasz Bálint a fér­fi kajak páro­sok 1000 méte­res ver­se­nyé­nek elő­fu­ta­má­ban­FOR­RÁS: MTI/KOVÁCS TAMÁS

A női C‑1 200 méte­ren Takács Kin­cső elő­fu­ta­má­ban máso­dik lett, és egy­ből közép­fu­tam­ba került, ugyan­ak­kor Bal­la Virág elő­fu­ta­má­ban har­ma­dik volt, remény­fu­tam­ra kény­sze­rült, ame­lyet meg­nyer­ve jutott tovább.

Fér­fi 110 méter gáton Szűcs Val­dó elő­dön­tős futa­má­ban negye­dik lett, össze­sí­tés­ben pedig a 13. helyen vég­zett mind­össze nyolc szá­zad­má­sod­perc­cel lema­rad­va a dön­tő­ről. A gerely­ha­jí­tó Rivasz-Tóth Nor­bert nem jutott dön­tő­be, míg hét­pró­bá­ban Kri­zsán Xénia négy szám után a 19. helyen áll.

For­rás: Ori​go​.hu