Hírek Elszakított területi hirek Lóhá­ton zarán­do­kol Csík­som­lyó­ra Potá­pi Árpád János

Lóhá­ton zarán­do­kol Csík­som­lyó­ra Potá­pi Árpád János

A magyar nem­zet ima­üze­ne­te­it viszi magá­val Potá­pi Árpád János, a Minisz­ter­el­nök­ség nem­zet­po­li­ti­ká­ért fele­lős állam­tit­ká­ra, aki a Csi­cser Lovar­da csa­pa­tá­val közö­sen lóhá­ton indult el csü­tör­tö­kön Szé­kely­ud­var­hely­ről a csík­som­lyói pün­kös­di búcsúra. 

Csík­som­lyó az egye­te­mes magyar­ság leg­főbb zarán­dok­he­lye, így a lel­ki meg­tisz­tu­lás szem­pont­já­ból is egy nagyon fon­tos útsza­kaszt tesz­nek meg a gya­lo­gos és a lovas zarándokok 

– jelen­tet­te ki Bíró Bar­na Botond, Har­gi­ta Megye Taná­csá­nak alel­nö­ke, aki a szé­kely­ud­var­he­lyi Már­ton Áron téren köszön­töt­te a pün­kös­di búcsú­ra indu­ló Potá­pi Árpád János, a Minisz­ter­el­nök­ség nem­zet­po­li­ti­ká­ért fele­lős állam­tit­ká­rát, illet­ve a Csi­cser Lovar­da csapatát. 

Köszö­ne­tet mon­dott, ami­ért maguk­kal viszik az útra az álta­luk és társ­szer­ve­ze­te­ik által sza­la­gok­ra írt ima­üze­ne­te­ket, ame­lye­ket a béké­ért, a csa­lá­do­kért, az édes­anyá­kért, a fia­ta­lo­kért fogal­maz­tak meg. 

Beszé­dét köve­tő­en Ft. Mátyás Károly szé­kely­ud­var­he­lyi római kato­li­kus főes­pe­res kér­te Isten áldá­sát a zarán­do­kok­ra. Hagyo­má­nyok és össze­tar­to­zás Potá­pi Árpád János emlé­kez­te­tett, a nem­ze­ti össze­tar­to­zás nap­ja alkal­má­ból szer­ve­zett lovas zarán­dok­la­ton vesz részt, idén ugyan­is egy idő­pont­ra esik a tri­a­no­ni béke­dik­tá­tum 102. évfor­du­ló­ja és a csík­som­lyói pün­kös­di búcsú. 

Ez alka­lom­ból, három szé­kely­föl­di hely­szín­ről indul el össze­sen 211 lovas, akik pén­te­ken dél­után hat óra­kor fog­nak talál­koz­ni a búcsú helyszínén. 

Ez a lovas zarán­dok­lat nem­csak a szé­kely-magyar lovas­ha­gyo­má­nyok fel­ele­ve­ní­té­se, hanem a nem­zet össze­tar­to­zás­nak is egy szim­bó­lu­ma. Amel­lett, hogy spor­to­lunk, meg­je­le­nít­jük a hagyo­má­nyo­kat, a nép­vi­se­le­tet, őse­ink kultúráját. 

Remél­jük, hogy ez min­den­ki­nek tet­szik és velünk együtt érez, mint­ha ő is a nye­reg­ben len­ne – fogal­ma­zott az állam­tit­kár. Rámu­ta­tott, a zarán­dok­lat­nak az is egy fon­tos része, hogy a magyar­ság ima­üze­ne­te­it is eljut­tat­ják Csík­som­lyó­ra. Maguk­kal viszik a diasz­pó­rá­ban élők magya­rok – Kana­dá­tól Auszt­rá­li­á­ig, illet­ve Bra­zí­li­á­tól a Skan­di­náv tér­sé­ge­kig –, vala­mint a Tol­na megyei váro­sok üze­ne­te­it is. 

Útjuk során ugyan­ak­kor mások­tól is fogad­ják a fohászokat. 

„Remél­jük, hogy így lélek­ben velünk lesz­nek azok is, akik sze­mé­lye­sen nem tud­nak eljut­ni a csík­som­lyói búcsúra” 

– mond­ta.

Hang­sú­lyoz­ta, az elmúlt tizen­két év leg­fon­to­sabb ered­mé­nyé­nek azt tekin­ti, hogy meg­erő­sí­tet­ték a nem­ze­ti össze­tar­to­zás érzé­sét, oly­annyi­ra, hogy az mára egy kéz­zel fog­ha­tó élménnyé erő­sö­dött. Ezek után köszö­ne­tet mon­dott Kolozs­vá­ri Tibor­nak, a lovas zarán­dok­lat megálmodójának. 

A talál­ko­zó a sza­lag­ra írt ima­üze­ne­tek átadá­sá­val zárult. Ekkor Bíró Bar­na Botond köszö­ne­tet mon­dott a magyar kor­mány támo­ga­tá­sa­i­ért. Gál­fi Árpád helyi pol­gár­mes­ter a csík­som­lyói búcsú mot­tó­ját hasz­nál­va a Béke és jóság nevé­ben adta át a város üze­ne­tét a zarán­do­kok­nak, illet­ve Isten áldá­sát kér­te az utazókra. 

For­rás: sze​kely​hon​.ro