Hírek Elszakított területi hirek Lob­ban­ja­nak a béke őrtü­zei Szé­kely­föld Auto­nó­mi­á­já­nak Napján!

Lob­ban­ja­nak a béke őrtü­zei Szé­kely­föld Auto­nó­mi­á­já­nak Napján!

  

Szé­kely­föld Auto­nó­mi­á­já­nak Nap­ján, idén októ­ber 29-én dél­előtt temp­lo­mok­ban imád­koz­nak, este 17:30 óra­kor pedig egy­szer­re fog­nak fel­lob­ban­ni Szé­kely­föl­dön az őrtü­zek láng­jai, tájé­koz­tat a Szé­kely Nem­ze­ti Tanács (SZNT). Azt kérik Szé­kely­föld, de a nagy­vi­lág magyar közös­sé­ge­i­től, hogy nép­sze­rű­sít­sék ezt a napot.

Szé­kely­föld auto­nó­mi­á­ját a jog esz­kö­zé­vel lehet kivív­ni, és ennek elen­ged­he­tet­len fel­té­te­le a biz­ton­ság és a béke, üze­nik a kez­de­mé­nye­zők ezzel a meg­moz­du­lás­sal is.

„A hábo­rú esz­ka­lá­ci­ó­já­nak hívei, a fegy­ver­üz­let­ben érde­kel­tek nem kere­ked­het­nek a józan gon­dol­ko­dá­sú embe­rek fölé, ezért legyen Szé­kely­föld Auto­nó­mi­á­já­nak Nap­ján fel­lob­ba­nó min­den láng figyel­mez­te­tő jel: az embe­ri­ség több­sé­ge, ezen belül a szé­ke­lyek is békét akarnak. 

A fel­lob­ba­nó láng legyen egy­ben a szo­li­da­ri­tás láng­ja is a kár­pát­al­jai magya­rok­kal és min­den olyan közös­ség­gel, amely ma veszély­ben van és amely­nek sor­sát csak a terü­le­ti auto­nó­mia tud­ja sza­va­tol­ni, a hegyi-kara­ba­hi örmé­nyek­től a koszo­vói szer­be­kig és nyil­ván min­den, Magyar­or­szág­tól elsza­kí­tott nem­zet­résszel” – olvas­ha­tó a felhívásban.

Szé­kely­föld Auto­nó­mi­á­já­nak Nap­ján azért imád­koz­nak, hogy ne kell­jen erő­sza­kos halál­lal meg­hal­nia egyet­len orosz vagy ukrán ember­nek sem, ren­de­ződ­jön békés úton a világ min­den fegy­ve­res konf­lik­tu­sa, hogy béké­sen, a jog esz­kö­zé­vel szü­les­sen meg az auto­nóm Szé­kely­föld, összeg­zi Izsák Balázs, a Szé­kely Nem­ze­ti Tanács elnöke. 

For­rás: maszol​.ro