Hírek Sport hirek Liu Sha­o­ang olim­pi­ai baj­nok 500 méteren

Liu Sha­o­ang olim­pi­ai baj­nok 500 méteren

Liu Sha­o­ang meg­nyer­te vasár­nap a fér­fi rövid­pá­lyás gyors­kor­cso­lyá­zók 500 méte­res ver­se­nyét a pekin­gi téli olimpián.

A szám világ­baj­no­ka rajt-cél győ­zel­met ara­tott az ötfős finá­lé­ban. Az orosz Kon­sztan­tyin Ivli­jev lett az ezüst- és a kana­dai Ste­ven Dubo­is a bronz­ér­mes mögöt­te. Az FTC 23 éves gyors­kor­cso­lyá­zó­ja sike­ré­vel Magyar­or­szág első egyé­ni olim­pi­ai baj­no­ka lett a téli játé­ko­kon. A magyar kül­dött­ség már a har­ma­dik érmét nyer­te a kínai fővá­ros­ban, ugyan­is a vegyes­vál­tó és Liu Sha­o­ang 1000 méte­ren egy­aránt har­ma­dik helyen zárt.

A szám világ­ku­pa­győz­te­se, a vegyes­vál­tó­val pekin­gi bronz­ér­mes, 1500 méte­ren hato­dik, 1000 méte­ren pedig két sza­bály­ta­lan­ság miatt a mezőny végé­re sorolt Liu Sha­o­lin Sán­dor és a vegyes sta­fé­tá­val szin­tén har­ma­dik helye­zett, 1000 méte­ren még ame­ri­kai szí­nek­ben négy éve olim­pi­ai máso­dik Kru­e­ger John-Hen­ry egy­aránt a negyed­dön­tő­ben búcsú­zott. A magyar kül­dött­ség már a har­ma­dik érmét nyer­te a kínai fővá­ros­ban, ugyan­is a vegyes­vál­tó és Liu Sha­o­ang 1000 méte­ren egy­aránt har­ma­dik helyen zárt.

Ered­mé­nyek

Fér­fi 500 méter, olim­pi­ai bajnok:

1. Liu Sha­o­ang (Magyar­or­szág) 40.338 másodperc

2. Kon­sztan­tyin Ivli­jev (Orosz Olim­pi­ai Bizott­ság) 40.431

3. Ste­ven Dubo­is (Kana­da) 40.669

Liu Sha­o­lin Sán­dor (Magyar­or­szág) és Kru­e­ger John-Hen­ry (Magyar­or­szág) a negyed­dön­tő­ben búcsúzott. 

Első egyé­ni olim­pi­ai aranyérem

Liu Sha­o­ang, Magyar­or­szág tör­té­ne­té­nek első egyé­ni téli olim­pi­ai arany­ér­me­se a rövid­pá­lyás gyors­kor­cso­lyá­zók 500 méte­res szá­má­nak dön­tő­je után elárul­ta, vasár­nap reg­gel úgy kelt fel Peking­ben, hogy olim­pi­ai baj­nok lesz.

„Már elő­ző este, lefek­vés­kor átgon­dol­tam a futa­mo­kat, pró­bál­tam pozi­tív érzé­se­ket fel­idéz­ni. Reg­gel nyu­god­tan kel­tem, és úgy ébred­tem, hogy olim­pi­ai baj­nok leszek”

– mond­ta az 1000 méte­ren és a vegyes­vál­tó­val pekin­gi bronz­ér­mes, négy éve Phjongcs­hang­ban a fér­fi vál­tó­val arany­ér­mes sztár.

„Belül szá­mí­tot­tam rá, de ezt csak magam­nak mon­do­gat­tam, és úgy érez­tem magam, mint ami­kor leg­utóbb ezen a távon meg­nyer­tem a világbajnokságot”.

Nehéz kez­det

Liu Sha­o­ang – bece­ne­vén Ádó – fel­idéz­te, hogy nagyon nehe­zen került ki Peking­be. Hiszen a ter­ve­zett eluta­zás előtt koro­na­ví­ru­sos lett, és ami­kor egy hét­tel a töb­bi­ek után meg­ér­ke­zett a kínai fővá­ros­ba. Kel­le­met­le­nül érez­te magát, egye­dül volt, mert a tár­sai éppen edzé­sen voltak.

„Kel­lett egy nap, mire jól érez­tem magam, aztán a vegyes vál­tó is jól sike­rült, de aztán az 1000, az 1500 méter és a fér­fi vál­tó sem úgy sike­rült, ahogy sze­ret­tük vol­na. Egy idő után már azt mon­do­gat­tam, hogy nem vár­ha­tok a sze­ren­csé­re, nekem kell érte ten­nem. A ver­seny­zői éve­im min­den tapasz­ta­la­ta, a kudar­cok is ben­ne vol­tak a mai győ­ze­lem­ben. Ez az arany­érem nem az én érde­mem, hanem az egész csapaté”

– fogal­ma­zott az FTC gyorskorcsolyázója.

A 23 éves Liu Sha­o­ang meg­je­gyez­te, az elő­dön­tőt kemé­nyebb­nek érez­te, mint a finá­lét, ahol tak­ti­ku­san kel­lett men­nie, és meg­őriz­nie az első helyet, ahon­nan rajtolhatott.

„Remé­lem, ezzel a siker­rel sokak­nak oko­zunk örö­möt, Magyar­or­szág­nak pedig olyan élményt, amely­re majd szí­ve­sen emlé­kez­nek vissza az emberek”

– mond­ta Liu Sha­o­ang a tör­té­nel­mi arany­ér­me után.

Elárul­ta: sze­re­tett nagy­pa­pá­ja négy éve nem néz­te a tévé­ben a fér­fi vál­tó dön­tő­jét, ami­kor elő­ször arany­ér­mes lett, de most remé­li, hogy nem így volt.

„Test­vé­rem is nagyon büsz­ke rám, bol­do­gan fogunk hazamenni!”

– mond­ta.

A magyar kül­dött­ség már a har­ma­dik érmét nyer­te a kínai fővá­ros­ban, ugyan­is a vegyes­vál­tó és Liu Sha­o­ang 1000 méte­ren egy­aránt har­ma­dik helyen zárt.

Cím­lap­ké­pen a győz­tes Liu Sha­o­ang a fér­fi rövid­pá­lyás gyors­kor­cso­lyá­zók 500 méte­res ver­se­nyé­nek dön­tő­je után a Fővá­ro­si Fedett Sta­di­on­ban a pekin­gi téli olim­pi­án 2022. feb­ru­ár 13-án. Kovács Tamás/MTI

For­rás: info​start​.hu