Hírek Amerikai hirek Lis­táz­zák a Trump-szavazókat

Lis­táz­zák a Trump-szavazókat

Csa­lád­ta­gok, bará­tok, isme­rő­sök „fel­je­len­té­sé­re” buz­dít egy ano­nim, magát „haza­fi­ak és szí­nes­bő­rű­ek” cso­port­ja­ként defi­ni­á­ló csa­pat, akik sze­rint Trum­pra sza­vaz­ni terrorizmus.

„Azért hoz­tuk lét­re ezt a szer­ve­ze­tet, hogy azok, akik fele­lő­sek Donald Trump meg­vá­lasz­tá­sá­ért, soha töb­bé ne jelent­hes­se­nek fenye­ge­tést a nem­ze­tünk­re és a szabadágunkra” 

– írja bekö­szön­tő­jé­ben a Trump​Vo​ter​List​.org.

A szer­ve­zet saját beval­lá­sa sze­rint lis­tát készít az így meg­is­mert Trump-támo­ga­tók­ról, amit benyúj­ta­nak a hiva­ta­los ille­té­ke­sek­nek, akik „haj­lan­dó­ak akci­ó­ba lép­ni” – bár­mit is jelent­sen ez.

Mozo­rov se csi­nál­ná jobban

Az olda­lon egy űrlap segít­sé­gé­vel saját nevünk meg­adá­sa után „jelent­het­jük fel” a Trump sza­va­zó­kat azok nevé­nek meg­adá­sá­val. Mi magunk ren­del­kez­he­tünk pél­dá­ul arról is, hogy az ille­té­kes ható­sá­gok­nak, a bűn­ül­dö­ző szer­vek­nek (!) vagy a nyil­vá­nos­ság­nak (!) sze­ret­nénk elér­he­tő­vé ten­ni a beje­len­tett Trump-sza­va­zó ada­ta­it, smég azt is köte­le­ző meg­je­löl­nünk, hogy nekünk mi a viszo­nyunk az ille­tő­höz: bará­tunk, csa­lád­ta­gunk (!), isme­rő­sünk vagy egyik sem.

Hason­ló lehe­tő­ség a negy­ve­nes évek Euró­pá­já­ban is volt, igaz, mind­két felé­ben más-más cél­cso­port­tal. For­rás: https://​www​.trump​vo​ter​list​.org/

A magát homá­lyo­san „haza­fi­ak és szí­nes­bő­rű­ek cso­port­ja­ként” defi­ni­á­ló tár­sa­ság saját beval­lá­sa sze­rint a Trump sza­va­zók lelep­le­zé­sé­vel pozi­tív hatást akar elér­ni, mert hisz­nek abban, hogy a volt elnö­köt csak ano­nim módon támo­gat­nák, és „egy­ér­tel­mű, hogy az ame­ri­ka­i­ak több­sé­ge ellen­zi Trum­pot a nyil­vá­nos­ság­ban, de a mi köte­les­sé­günk nyil­vá­nos­sá ten­ni, ha vala­ki egyé­ni­leg támogatja”.

Magya­rán, miköz­ben a beje­len­tő és ter­mé­sze­te­sen a fel­je­len­tett neve is meg­je­le­nik az adat­bá­zis­ban, maguk­ról a szer­ve­ze­tet alko­tó sze­mé­lyek­ről sem­mit sem lehet tud­ni. Ado­mányt nem gyűj­te­nek, így a pro­jekt finan­szí­ro­zá­sa is izgal­mas kér­dé­se­ket vet fel.

Ano­nim csendőrpertu

Min­den­eset­re a meg­adott kap­cso­la­ti űrla­pon meg­pró­bál­tunk kér­dé­se­ket fel­ten­ni nekik annak kap­csán, hogy mennyi­re jog­sze­rű így mások ada­ta­it meg­ad­ni, nyil­vá­nos­sá ten­ni, ren­del­kez­ni felet­te*, továb­bá ők maguk miért bur­ko­lóz­nak név­te­len­ség­be, ha éppen arról írnak, hogy Trump sza­va­zói zöm­mel csak titok­ban váll­la­ják a volt elnök támo­ga­tá­sát. Nin­cse­nek illú­zi­ó­ink annak kap­csán, hogy válaszolnak‑e (s ha még­is meg­te­szik, kapunk‑e bár­mit lózun­go­kon kívül), de ha meg­te­szik, ter­mé­sze­te­sen fris­sít­jük cikkünket.Érdekesség, hogy a jelek sze­rint elkezd­ték meg­troll­kod­ni a kezdeményezést,

ugyan­is az oldal szer­kesz­tői külön fris­sí­tés­ként jel­zik, hogy külön­bö­ző fil­te­rek­kel elkezd­ték kiszűr­ni pro­mi­nens demok­ra­ta poli­ti­ku­sok neveit.

Lis­ta a listákról

Emlé­ke­ze­tes, a Capi­to­li­um ost­ro­má­ban részt­ve­vők közül is sokan vol­tak, aki­ket saját csa­lád­tag­ja­ik, bará­ta­ik jelen­tet­tek fel, de abban az eset­ben tör­vény­sér­tés­ről volt szó; arra is volt pél­da, hogy a Demok­ra­ta Párt bal­szár­nyá­hoz tar­to­zó Ale­xand­ra Ocas­io-Cor­tez Twit­te­ren szó­lí­tot­ta fel köve­tő­it, hogy ment­sék le a Trump-pár­ti­ak kar­co­sabb poszt­ja­it, kom­ment­je­it, míg a The Washing­ton Post egyik mun­ka­tár­sa az akkor még leen­dő válasz­tá­si csa­lást kiál­tó­kat sze­ret­te vol­na kira­dí­roz­ni a köz­hi­va­ta­lok­ból, cégek veze­té­sé­ből, „jobb tár­sa­sá­gok­ból”, hoz­zá­té­ve: van hoz­zá lis­tá­juk is. Egy „Trump elszá­mol­ta­tá­si pro­jekt” néven futó, azóta fel­füg­gesz­tett olda­lon pedig azo­kat lis­táz­ták, akik Trump kam­pá­nyá­ban, kabi­net­jé­ben dol­goz­tak, vagy pénz­ügyi­leg segí­tet­ték az elnö­köt. Ám míg az előb­bi gya­kor­la­tok kap­csán is bősé­ge­sen fel­me­rül­nek súlyos jogi és/vagy eti­kai kérdések,az egy­sze­rű állam­pol­gá­rok ötlet­sze­rű lis­tá­zá­sa, pusz­tán vala­ki által vélt poli­ti­kai pre­fe­ren­ci­á­juk alap­ján, hol­mi zava­ros fele­lős­ség­re­vo­ná­si szán­dék jegyé­ben egé­szen új szint.

For­rás: Man​di​ner​.hu