Hírek Vélemények/Publicisztikák Liber­nyá­kok

Liber­nyá­kok

Euró­pa a végét jár­ja. Vesz­tét nem a jog­rend­jé­be, kul­tú­rá­já­ba beil­lesz­ked­ni nem tudó és nem aka­ró mig­ráns­hor­dák, a száz­ez­rek éle­tét köve­te­lő világ­jár­vány és az egy­re sűrűb­ben kirob­ba­nó gaz­da­sá­gi vál­sá­gok okoz­zák önma­guk­ban. A bukás­hoz kell az euró­pai embe­rek töme­ge­i­nek önfel­adá­sa, az euró­pa­i­ság etho­szá­nak kiüre­se­dé­se is, ami meg­foszt­ja az itt élő­ket a véde­ke­zés képes­sé­gé­től. No meg az a ciniz­mus, ami­vel az így kelet­ke­zett kon­gó űrt kitöl­ti a fejek­ben egy agresszív ideo­ló­gia, amely­nek zsol­do­sai min­den­kit kiír­nak a komo­lyan vehe­tők név­so­rá­ból, aki nem velük tart.

Euró­pa vesz­té­be roha­nó bal­li­be­rá­lis része Magyar­or­szá­got is sze­ret­né hatal­ma alá von­ni, és ret­te­ne­te­sen sér­tet­tek az ember- és tár­sa­da­lom­át­ala­kí­tó szak­kör akti­vis­tái, ami­kor hazánk ellen­áll szán­dé­ka­ik­nak. Min­den Magyar­or­szá­got érin­tő poli­ti­kai vita erről a hatal­mi törek­vés­ről és a vele szem­be­sze­gü­lő nem­ze­ti, keresz­tény, kon­zer­va­tív ellen­ál­lás­ról szól, itt­hon és kül­föl­dön egy­aránt. Ide­ha­za annyi­val kaci­fán­to­sabb a hely­zet, hogy nekünk bal­li­be­rá­li­sok­ból is a leg­rosszabb minő­ség jutott, akik­nek leg­na­gyobb poli­ti­kai tel­je­sít­mé­nye az, ami­kor rend­re fel­je­len­tik hazá­ju­kat kül­föl­di meg­bí­zó­ik­nál a leg­kép­te­le­nebb és leg­ha­zu­gabb vádak alap­ján. Azért mond­ja most Gyur­csány­né, hogy Orbán Vik­tor súlyos vere­sé­get szen­ve­dett Brüsszel­ben a mara­to­ni uni­ós csú­cson, mert nem fog­ja föl az osto­ba, mennyi­re mást jelent egy ilyen vitá­ban győz­ni egy hazá­ja érde­ke­it fog­gal-köröm­mel védő pat­ri­ó­ta poli­ti­kus­nak és egy ide­gen érde­kek fog­sá­gá­ban seny­ve­dő, dró­ton rán­ga­tott sze­ren­csét­len­nek. Jus­son majd eszé­be min­den­ki­nek, ami­kor ezek közül bár­me­lyik minisz­ter­el­nök jelölt­ként riká­csol, hogy ők már elő­re elad­ták min­de­nü­ket akkor, ami­kor min­den bel­po­li­ti­kai siker­te­len­sé­gük­re kül­föld­ről vár­ták a meg­ol­dást. Arról per­sze nem szí­ve­sen beszél­nek, mit ígér­tek cserébe.

A kép­let egyéb­ként vilá­gos. Közös hitel­fel­vé­tel, poli­ti­kai, ideo­ló­gi­ai szem­pon­tok sze­rin­ti elosz­tás, és poli­ti­kai bele­szó­lás a fel­hasz­ná­lás miként­jé­be. Ez már a for­má­ló­dó Euró­pai Egye­sült Álla­mok biro­dal­mi gon­dol­ko­dá­sa a közös költ­ség­ve­tés­ről és a jár­vány okoz­ta gaz­da­sá­gi vál­ság keze­lé­sé­ről. Ennek tar­tott ellent a szí­vós, kitar­tó mun­ká­val kihar­colt komp­ro­misszum, ami szo­li­da­ri­tás­ból hoz­zá­já­rult a más orszá­gok­nak fon­tos hitel fel­vé­te­lé­hez, de csak azzal a meg­szo­rí­tás­sal, ha sem elosz­tá­sát nem teszik poli­ti­kai szem­pon­tok alap­ján igaz­ság­ta­lan­ná, sem fel­hasz­ná­lá­sát nem kötik homá­lyos jog­ál­la­mi­sá­gi és egyéb fel­té­te­lek­hez. Ez a szu­ve­rén, erős nem­zet­ál­la­mok szö­vet­sé­gén ala­pu­ló Euró­pai Unió gon­dol­ko­dás­mód­ja. A csa­ta a két fel­fo­gás között az Euró­pai Par­la­ment­ben foly­ta­tó­dik, mert a bal­li­be­rá­li­sok­nak ter­mé­sze­te­sen nem felel meg a komp­ro­misszum. Hol­ott az arra való törek­vés a leg­fon­to­sabb euró­pai érték, az unió műkö­dé­sé­nek alap­ja. Fel­rú­gá­sa, a pök­hen­di tet­szel­gés az igaz­ság kizá­ró­la­gos bir­to­ko­sá­nak sze­re­pé­ben nyil­ván­va­ló­an rom­bol­ja az euró­pai iden­ti­tást. Még­is a komp­ro­misszum­ra kép­te­le­nek vádol­ják cini­ku­san az alap­ér­té­kek sem­mi­be­vé­te­lé­vel azo­kat, akik szí­vós mun­ká­val és kitar­tás­sal védel­me­zik eze­ket az értékeket.

Ez a baj a V4-ekkel, ez a baj Magyar­or­szág­gal és Orbán Vik­tor­ral, ez a baj a mi faj­tánk­kal. Hogy miköz­ben nem szó­lunk bele, más hogyan ren­de­zi be a saját vilá­gát, szo­li­dá­ri­sak vagyunk a baj­ba­ju­tot­tak­kal, haj­lan­dó­ak vagyunk segí­te­ni raj­tuk, de nem mon­dunk le sem­mi­ről, ami a mi bol­do­gu­lá­sunk­hoz járul­hat hoz­zá, aköz­ben ezt a maga­tar­tást vár­juk el min­den­ki­től, aki­vel egy közös­ség­be tar­to­zunk. Ezt kép­te­le­nek fel­fog­ni a bal­li­be­rá­li­sok. Ők majd meg­mond­ják, ki hogyan éljen, kinek mi jár. Aki­nek pedig ez nem tet­szik, az fasisz­ta és náci.

Isten óvja tőlük a világot!

For­rás: Magyar Nem­zet / Gaj­dics Ottó