Hírek Clevelandi hirek Lezaj­lott az ország­gyű­lé­si válasz­tás a diaszpórában

Lezaj­lott az ország­gyű­lé­si válasz­tás a diaszpórában

Magyar­or­szág chi­ca­gói főkon­zu­lá­tu­sán szom­ba­ton, ápri­lis 2‑án, 13 órán át tar­tott az ápri­lis 3‑ikai ország­gyű­lé­si választás.

Mint isme­re­tes a hatá­lyos magyar tör­vé­nyek sze­rint a kül­föl­dön élő magyar állam­pol­gá­rok egy nap­pal a magyar­or­szá­gi válasz­tá­sok előtt élhet­nek sza­va­za­ti joga­ik­kal, sze­mé­lye­sen vagy levél­ben adhat­ják le szavazataikat.

Reg­gel 6 órá­tól este 7 órá­ig vár­ták a főkon­zu­lá­tus mun­ka­tár­sai, a Kül­kép­vi­se­le­ti Válasz­tá­si Iro­da veze­tő­jé­vel és négy meg­fi­gye­lő­vel együt­te­sen, azon magyar állam­pol­gá­ro­kat, akik sze­ret­tek vol­na élni ezen állam­pol­gá­ri jogukkal. 

Kovács Tamás főkon­zul a sza­va­zás befe­jez­te után elmond­ta, hogy úgy a levél­sza­va­za­tok mint a hely­ben leadott sza­va­zói lapok az első gép­pel Buda­pest­re kerül­nek, ahol a Köz­pon­ti Válasz­tá­si Iro­dá­ban kibont­ják őket és megszámolják.

Arról is beszélt a főkon­zul úr, hogy jó volt lát­ni a sok fia­talt akik első alka­lom­mal sza­vaz­tak, a sok­gyer­me­kes csa­lá­do­kat és nem utol­só sor­ban min­den magyar pol­gár­tár­sun­kat akik vet­ték a fáradt­sá­got és eljöt­tek a szavazóurnákhoz.

Min­den a leg­na­gyobb rend­ben lezaj­lott, sem­mi fenn­aka­dás vagy tor­ló­dás nem volt.

Cleve­land­ből is vol­tak akik sze­mé­lye­sen adták le sza­va­za­ta­i­kat, de vol­tak akik csu­pán a levál­sza­va­za­ta­i­kat dob­ták be az urnába.

Összes­sé­gé­ben elmond­ha­tó, hogy iga­zán pro­fesszi­o­ná­lis, hoz­zá­ér­tő módon sike­rült meg­szer­vez­ni és lebo­nyo­lí­ta­ni ezt a négy­éven­kén­ti fon­tos eseményt.

Csi­bi Lóránd