Hírek Amerikai hirek Levon­ták az ame­ri­kai zász­lót a kabu­li nagykövetségről

Levon­ták az ame­ri­kai zász­lót a kabu­li nagykövetségről

Levon­ták az ame­ri­kai zász­lót az Egye­sült Álla­mok kabu­li nagykövetségéről

Levon­ták az ame­ri­kai zász­lót az Egye­sült Álla­mok kabu­li nagy­kö­vet­sé­gé­ről, amely­nek „szin­te min­den alkal­ma­zott­ja” a repü­lő­té­ren vár­ja a kime­ne­kí­tést – közöl­te vasár­nap a washing­to­ni külügyminisztérium.

A borí­tó­ké­pen: Füst gomo­lyog az Egye­sült Álla­mok kabu­li nagy­kö­vet­sé­gé­nek köze­lé­ben 2021. augusz­tus 15-én. Ezen a napon a kor­mány­erők ellen küz­dő tálib har­co­sok beju­tot­tak az afgán fővá­ros kül­te­rü­le­te­i­re, miköz­ben a kor­mány­hi­va­ta­lok dol­go­zói mene­kül­nek, ame­ri­kai dip­lo­ma­ták pedig érzé­keny­nek szá­mí­tó doku­men­tu­mo­kat éget­nek el. Fotó: MTI/AP/Rahmat Gul

Jelen­leg szá­mos intéz­ke­dést teszünk a kabu­li Hamid Kar­zai nem­zet­kö­zi repü­lő­tér biz­to­sí­tá­sá­ra, hogy lehe­tő­vé tegyük az Afga­nisz­tán­ban tar­tóz­ko­dó ame­ri­kai és szö­vet­sé­ges sze­mély­zet biz­ton­sá­gos távo­zá­sát a pol­gá­ri és kato­nai járatokon

– derült ki a kül­ügy­mi­nisz­té­ri­um és a védel­mi tár­ca közleményéből.

Ross Wil­son, az Egye­sült Álla­mok afga­nisz­tá­ni nagy­kö­ve­te szin­tén a repü­lő­té­ren tar­tóz­ko­dik – közöl­te a kül­ügy­mi­nisz­té­ri­um szóvivője.

Az afgán fővá­ros­ban lévő ame­ri­kai nagy­kö­vet­ség­ről távo­zó dip­lo­ma­ták­nak nem­csak a tit­kos ira­to­kat, hanem az ame­ri­kai zász­ló­kat is meg kel­lett sem­mi­sí­te­ni­ük. Erről a Stars and Stri­pes című, tekin­té­lyes ame­ri­kai kato­nai lap szá­molt be vasárnap.

Esze­rint a kép­vi­se­let épü­le­té­nek kiürí­té­se előtt a dip­lo­má­ci­ai sze­mély­ze­tet arra uta­sí­tot­ták, hogy éges­se el a zász­ló­kat és más, pro­pa­gan­da­cé­lok­ra fel­hasz­nál­ha­tó tár­gya­kat. A kiad­vány sze­rint a sze­mély­zet zász­ló­kat, vala­mint „min­den stra­té­gi­ai vagy pro­pa­gan­da­ér­té­kű tár­gyat” elége­tett az utol­só órák­ban, mielőtt vasár­nap elhagy­ta az épü­le­tet. Szá­mos dip­lo­ma­ta ame­ri­kai zász­lót vitt magával.

A Stars and Stri­pes sze­rint a nagy­kö­vet­ség néhány alkal­ma­zott­ját nem figyel­mez­tet­ték elő­re az eva­ku­á­lás­ról, ami miatt a kép­vi­se­le­ten hagy­ták néhány holmijukat.

A kabu­li repü­lő­tér­ről jelen­leg is folyik a nyu­ga­ti állam­pol­gá­rok töme­ges eva­ku­á­lá­sa. Brüssze­li for­rá­sok sze­rint a repü­lő­tér az utol­só olyan nagy léte­sít­mény az ország­ban, amely tovább­ra is a NATO-erők ellen­őr­zé­se alatt áll, és amely­nek biz­ton­sá­gát ame­ri­kai, brit és török kato­nai erők őrzik. A repü­lő­tér vasár­nap leál­lí­tot­ta a menet­rend sze­rin­ti jára­tok kiszol­gá­lá­sát, és csak kato­nai szál­lí­tó repü­lő­gé­pek indí­tá­sá­ra szolgál.

Tálib szó­vi­vő: hama­ro­san tisz­tá­zó­dik a rend­szer formája

A hábo­rú­nak vége Afga­nisz­tán­ban, az ura­lom típu­sa és a rend­szer for­má­ja hama­ro­san tisztázódik

– jelen­tet­te ki a tál­ibok poli­ti­kai iro­dá­já­nak szó­vi­vő­je vasár­nap az al-Dzsa­zíra kata­ri szék­he­lyű tévé­nek nyilatkozva.

Moham­med Naim szó­vi­vő elmond­ta, hogy egyet­len dip­lo­má­ci­ai tes­tü­let vagy annak bár­me­lyik köz­pont­ja sem volt cél­pont. Hoz­zá­tet­te, szer­ve­ze­te min­den­kit biz­to­sít arról, hogy gon­dos­ko­dik az állam­pol­gá­rok és a dip­lo­má­ci­ai kép­vi­se­le­tek biztonságáról.

Készek vagyunk pár­be­szé­det foly­tat­ni min­den afgán sze­méllyel, és garan­tál­ni fog­juk szá­muk­ra a szük­sé­ges védelmet

– han­goz­tat­ta. Kije­len­tet­te, szer­ve­ze­te min­den lépést fele­lős­ség­tel­je­sen tesz, és min­den­ki­vel békét akar.

A tálib láza­dók vasár­nap vonul­tak be az afgán fővá­ros­ba, Kabul­ba. Ezzel egy idő­ben Asraf Gáni elnök elhagy­ta az orszá­got, mond­ván, el akar­ja kerül­ni a vér­on­tást, mivel az isz­lam­is­ta fegy­ve­re­sek közel kerül­tek ahhoz, hogy átve­gyék az ország irányítását.

Naim az afgán elnök mene­kü­lé­sé­ről azt mond­ta, nem szá­mol­tak vele, és még a poli­ti­kus­hoz közel állók sem szá­mí­tot­tak rá.

Hang­sú­lyoz­ta, hogy szer­ve­ze­te most lát­ja húsz éve tar­tó erő­fe­szí­té­se­i­nek és áldo­za­ta­i­nak eredményét.

Elér­tük, ami­re vágy­tunk, vagy­is orszá­gunk sza­bad­sá­gát és népünk füg­get­len­sé­gét”. Kifej­tet­te: “Nem enged­jük, bár­ki is arra hasz­nál­ja a föld­je­in­ket, hogy bár­kit cél­ba vegyen, és nem aka­runk árta­ni másoknak.

Sze­rin­te szer­ve­ze­te nem fog beavat­koz­ni mások ügye­i­be, és cse­ré­be nem enge­di, hogy beavat­koz­za­nak az ő ügyeikbe.

Nem hisszük, hogy a kül­föl­di erők meg­is­mé­tel­nék afga­nisz­tá­ni kudar­cos tapasztalataikat

– mond­ta. Vége­ze­tül arról beszélt, hogy a tál­ibok készek pár­be­széd útján kezel­ni a nem­zet­kö­zi közös­ség aggodalmait.

Az ENSZ-főtit­kár a maxi­má­lis önmér­sék­let­re szó­lí­tott fel

A maxi­má­lis önmér­sék­let­re szó­lí­tot­ta fel a tál­ibo­kat és az afga­nisz­tá­ni konf­lik­tus töb­bi részt­ve­vő­jét vasár­nap Antó­nio Guter­res ENSZ-főtitkár.

A világ­szer­ve­zet veze­tő­je – a hiva­ta­la által kiadott köz­le­mény­ben – hang­sú­lyoz­ta, hogy nagy aggo­da­lom­mal köve­ti az afga­nisz­tá­ni hely­ze­tet. Egy­ben fel­szó­lí­tot­ta a tál­ibo­kat és min­den más felet, hogy az éle­tek védel­me és a huma­ni­tá­ri­us szük­ség­le­tek kielé­gí­té­se érde­ké­ben tanú­sít­sa­nak maxi­má­lis önmérsékletet.

Kifej­tet­te,

a konf­lik­tus miatt embe­rek száz­ez­rei kény­sze­rül­nek ott­ho­na­ik elha­gyá­sá­ra. A har­cok által leg­in­kább érin­tett közös­sé­gek­ben tovább­ra is súlyos embe­ri jogi jog­sér­té­sek­ről szá­mol­nak be.

Külö­nö­sen aggo­da­lom­mal szólt a nők és lányok jövő­je miatt, akik­nek nehe­zen kiví­vott joga­it meg kell véde­ni. Min­den jog­sér­tés­nek véget kell vet­ni – írta. Fel­szó­lí­tot­ta egy­ben a tál­ibo­kat és min­den­ki mást, hogy biz­to­sít­sák a nem­zet­kö­zi huma­ni­tá­ri­us jog, vala­mint min­den ember joga­i­nak és sza­bad­sá­gá­nak tisz­te­let­ben tartását.

A kiadott köz­le­mény sze­rint az ENSZ tovább­ra is elkö­te­le­zett az afgán állam­pol­gá­rok huma­ni­tá­ri­us segé­lye­zé­se mellett. 

A külön­bö­ző afga­nisz­tá­ni ENSZ-misszi­ók­ban dol­go­zó sze­mély­zet lét­szá­ma eléri az ötezer főt, több­sé­gük helyi lakos, bár több száz kül­föl­di is részt vesz a műveletekben. 

Guter­res hét­főn fel­szó­lal a Biz­ton­sá­gi Tanács Afga­nisz­tán­nal fog­lal­ko­zó ülésén.

Az Euró­pai Unió alkal­ma­zot­ta­i­nak és pol­gá­ra­i­nak biz­ton­sá­ga a leg­fon­to­sabb – jelen­tet­te ki vasár­nap este Charles Michel, az uni­ós tag­ál­la­mok veze­tő­it tömö­rí­tő Euró­pai Tanács elnöke.

Twit­ter-bejegy­zé­sé­ben hangsúlyozta:

Az uni­ós pol­gá­rok, a sze­mély­zet és csa­lád­tag­ja­ik biz­ton­sá­ga rövid távon pri­o­ri­tást élvez. Hason­ló­kép­pen egy­ér­tel­mű, hogy sok tanul­sá­got kell levon­ni a történtekből.

Hoz­zá­tet­te, hogy szo­ros kap­cso­lat­ban áll Josep Bor­rell-lel, az EU kül­ügyi és biz­ton­ság­po­li­ti­kai főkép­vi­se­lő­jé­vel, aki­vel figye­lem­mel kísé­rik az afga­nisz­tá­ni fejleményeket.

For­rás: Magyar Nemzet