Hírek Sport hirek Lét­re­jött a Fucso­vics – Djok­ovics mér­kő­zés Párizsban

Lét­re­jött a Fucso­vics – Djok­ovics mér­kő­zés Párizsban

MAGYAR NEMZET2 órája2021.11.01. 17:56

Könnyű­nek indult, de nagyon nehéz lett a vége. A 27 perc alatt 6:1‑re meg­nyert első játsz­ma után két, vég­le­te­kig kiéle­zett, rövi­dí­tés­be tor­kol­ló szett­ben dőlt el Fucso­vics Már­ton mér­kő­zé­se az olasz Fabio Fog­ni­ni ellen a pári­zsi ATP 1000-es tenisz­tor­na első for­du­ló­já­ban. Fucso­vics­nak a máso­dik játsz­má­ban meccs­lab­dá­ja volt, végül a dön­tő szett­ben neki kel­lett kapaszkodnia.

Jöhet a világelső! Létrejött a Fucsovics–Djokovics mérkőzés Párizsban

A bécsi búcsú, a brit Nor­rie elle­ni vere­ség után a koráb­bi top 10-es olasz, a rang­sor­ban a 37. helyen jegy­zett Fabio Fog­ni­ni volt Fucso­vics Már­ton ellen­fe­le a pári­zsi kemény pályás ATP 1000-as ver­seny nyi­tó­for­du­ló­já­ban. A két játé­kos koráb­ban ötször talál­ko­zott egy­más­sal, Fucso­vics egy­szer, olasz ellen­fe­le három­szor nyert, egy alka­lom­mal, éppen a pári­zsi tor­nán, 2018-ban Fucso­vics vissza­lé­pett a mérkőzéstől.

Ket­te­jük leg­em­lé­ke­ze­te­sebb mér­kő­zé­se a 2019-es wimb­le­do­ni ötszet­tes össze­csa­pás volt, ame­lyet Fog­ni­ni nyert meg. Fucso­vics nyil­ván a 2018-as bécsi tor­ná­ról őriz kel­le­mes emlé­ke­ket Fog­ni­ni­vel kap­cso­lat­ban, akkor 4:6, 6:3, 6:2‑re legyőz­te az olaszt, aki­vel jó barát­sá­got ápol a magánéletben.

Az ant­wer­pe­ni negyed­dön­tős búcsú után ma dél­után a bécsi Ers­te Bank Open elne­ve­zé­sű ATP 500-as ver­seny első for­du­ló­já­ban volt érde­kelt Fucso­vics Már­ton. Az első szá­mú magyar teni­sze­ző egy szo­ros és egy sima játsz­má­ban kika­pott a brit Came­ron Nor­rie-tól, ezzel kiesett a bécsi tornán.

A világ­rang­lis­ta 40. helyén álló magyar teni­sze­ző kez­dett job­ban, 1 – 0‑s veze­té­se után rög­tön elvet­te Fog­ni­ni szer­va­já­té­kát, pil­la­na­tok alatt ellé­pett 3:0‑ra. Majd újra brékel­te az indisz­po­nál­tan ját­szó olaszt, 20 perc (!) játék után 5:0‑ra veze­tett az első szett­ben. Fog­ni­ni a játsz­má­ban mara­dá­sért ado­ga­tott, ez kisebb bök­ke­nők árán sike­rült neki. Fucso­vics­nak nem maradt más fel­ada­ta, mint kiszer­vál­ni a játsz­mát. Két pon­tot enge­dé­lye­zett az olasz­nak, így meg­le­pő­en könnyen, 27 perc alatt besö­pör­te az első szet­tet 6:1‑re.

A máso­dik játsz­ma is jól, rög­tön Fucso­vics-brék­kel indult, de utá­na kicsit meg­tor­pant a magyar játé­kos, a meccs során elő­ször Fog­ni­ni vet­te el az ő ado­ga­tá­sát. 2:2‑nél megint egy oda-vissza brék követ­ke­zett, majd „meg­nyu­god­tak a felek”, min­den­ki hoz­ta az ado­ga­tá­sát, így rövi­dí­tés­ben dőlt el a szett. 1 óra 27 perc játék után Fucso­vics 6 – 5‑nél meccs­lab­dá­hoz jutott, de Fog­ni­ni nem­hogy elhá­rí­tot­ta a veszélyt, hanem zsi­nór­ban három pon­tot sze­rez­ve meg­nyer­te a játszmát.

Dön­tő szett­ben dőlt el a mér­kő­zés. A har­ma­dik játsz­ma rög­tön Fog­ni­ni-brék­kel indult, félő volt, hogy a meccs­lab­dá­ról elve­szí­tett máso­dik játsz­ma nyo­mot hagy Fucso­vics Már­ton­ban. Így is tör­tént. De a magyar játé­kos elő­ka­part magá­ból ext­ra ener­gi­át, kiegyen­lí­tett, vissza­vet­te az elvesz­tett szer­va­já­té­kot. Így 2:2 után megint min­den kez­dőd­he­tett elöl­ről. 4:4‑nél saj­nos Fucso­vics elbuk­ta a saját szer­vá­ját, így Fog­ni­ni ado­ga­tott, de magyar ellen­fe­le megint vissza­tán­colt a sza­ka­dék szé­lé­ről és kiegyen­lí­tett, sőt az olasz­nak kel­lett szer­vál­nia a meccs­ben mara­dá­sért. Ez sike­rült neki, újabb rövi­dí­tés követ­ke­zett, és ebben Fucso­vics volt a jobb. Végül 2 óra 44 perc­nyi játék után győ­zött. A követ­ke­ző for­du­ló­ban a világ­el­ső Novak Djok­oviccsal játszhat. 

ATP 1000-as tenisz­tor­na, Párizs, 1. for­du­ló:  Fucso­vics Már­ton – Fabio Fog­ni­ni 6:1, 6:7, 7:6.  

For­rás: magyar​nem​zet​.hu