Hírek Elszakított területi hirek Lét­re­jött a Fel­vi­dé­ken a meg­egye­zés az egy­sé­ges magyar párt létrehozásáról

Lét­re­jött a Fel­vi­dé­ken a meg­egye­zés az egy­sé­ges magyar párt létrehozásáról

Lét­re­jött a Fel­vi­dé­ken a meg­egye­zés az egy­sé­ges magyar érdek­kép­vi­se­let lét­re­ho­zá­sá­ról, az új párt a Szö­vet­ség – Magya­rok, nem­ze­ti­sé­gek, régi­ók nevet vise­li majd – jelen­tet­ték be az új poli­ti­kai tömö­rü­lést lét­re­ho­zó pár­tok – a Magyar Közös­ség Párt­ja (MKP), a Most-Híd párt és az Össze­fo­gás – elnö­kei pozso­nyi saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ju­kon kedden. 

Az egy­sé­ges poli­ti­kai párt lét­re­jöt­té­hez veze­tő meg­egye­zést közel két­éves, az egyez­te­té­sek több­szö­ri meg­aka­dá­sá­val jel­lem­zett egy­sé­ge­sí­té­si folya­mat előz­te meg.

„Újabb komoly és fon­tos lépést tet­tünk a fel­vi­dé­ki magya­rok poli­ti­kai egy­sé­ge­sí­té­se irá­nyá­ba” – jelen­tet­te ki For­ró Krisz­ti­án, az MKP elnö­ke. Leszö­gez­te: az új párt magyar párt lesz, olyan magyar párt, amely a régi­ók­ban élő töb­bi nem­ze­ti­sé­get is kép­vi­sel­ni fogja.

Feb­ru­ár ele­jén még az MKP és a Most-Híd jelen­tet­te be, hogy ket­ten hoz­zák lét­re az egy­sé­ges fel­vi­dé­ki magyar pár­tot, mivel a har­ma­dik tár­gya­ló­part­ner­nek – az Össze­fo­gás tör­pe­párt­nak – tett komp­ro­misszu­mos javas­la­ta­ik nem vezet­tek ered­mény­re. Ezzel össze­füg­gés­ben For­ró Krisz­ti­án az MTI kér­dé­sé­re azt mond­ta: továb­bi komp­ro­misszu­mok­ra volt szük­ség min­den­ki részé­ről, de végül meg­ta­lál­ták a közös hangot.

„A párt lét­re­ho­zá­sá­hoz sok komp­ro­misszu­mot kel­lett köt­ni, de csak ezen a módon tud­juk biz­to­sí­ta­ni, hogy a magya­rok­nak hat­ha­tós érdek­kép­vi­se­le­tük legyen” – muta­tott rá. Kiemel­te: tovább­ra is úgy tart­ják, hogy a közös párt nem cél, csak esz­köz lehet ahhoz, hogy az ország­ban élő magya­rok­nak segítsen.

A párt lét­re­ho­zá­sá­nak tech­ni­kai rész­le­te­i­ről elmond­ta: ha a jár­vány­hely­zet meg­en­ge­di, akkor hagyo­má­nyos módon – alá­írás­gyűj­tés által – jegyez­te­tik be az új poli­ti­kai erőt, ha erre nem lesz lehe­tő­ség, akkor az előd­pár­tok az Össze­fo­gás párt­ba olvad­nak be, majd átne­ve­zik azt. Erről a nyár kez­de­té­ig szü­le­tik dön­tés. Az új párt lét­re­ho­zó­i­nak meg­egye­zé­se alap­ján a párt­el­nö­köt az MKP adja, a párt Orszá­gos Taná­csá­nak elnö­két a Most-Híd, az Össze­fo­gás pedig egy szak­mai alel­nö­köt dele­gál majd.

A szlo­vák pár­tok­kal való jövő­be­ni együtt­mű­kö­dés lehe­tő­sé­ge­it fir­ta­tó kér­dés­re For­ró elmond­ta: a jövő­ben a szél­ső­sé­ges poli­ti­kai erők kivé­te­lé­vel min­den párt­tal tár­gyal­ni fog­nak, amely hoz­zá­já­rul­hat a fel­vi­dé­ki magya­rok hely­ze­té­nek javításához.

„A mai nap nem­csak az itt lévők­nek fon­tos pil­la­nat, hanem egy fon­tos jel­zés az egész tár­sa­da­lom­nak, hason­ló­kép­pen, mint a kilenc­ve­nes évek végén, ami­kor lét­re­jött a Magyar Koa­lí­ció Párt­ja” – jelen­tet­te ki a saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón Soly­mos Lász­ló, a Most-Híd elnö­ke, aki sze­rint az új párt a magya­rok érde­ke­it kép­vi­se­lő párt lesz. A kor­mány­ko­a­lí­ci­ón belül hetek óta ural­ko­dó feszült­ség­re utal­va hoz­zá­tet­te: „Jel­ké­pes a mos­ta­ni pil­la­nat, mert ami­kor mások rom­bol­nak és szét­esés­ről szá­mol­nak be, mi az egy­ség meg­te­rem­té­sé­ről” – mond­ta, hoz­zá­té­ve: bízik ben­ne, hogy a sok­szí­nű­ség adja majd az új párt erejét.

Mózes Sza­bolcs, az Össze­fo­gás elnö­ke az új párt­ról azt mond­ta: a párt, amely­nek három plat­form­ja lesz, a tár­sa­dal­mi meg­bé­ké­lés párt­ja lesz.

„Egy­sé­ges­ség, hite­les­ség és tel­je­sít­mény – erre van igé­nye a fel­vi­dé­ki magya­rok­nak” – szö­gez­te le Mózes Sza­bolcs. Hoz­zá­tet­te: a Szö­vet­ség – a szél­ső­sé­ges poli­ti­kai erők kivé­te­lé­vel – nyi­tott lesz min­den­ki irá­nyá­ba, aki ten­ni akar a fel­vi­dé­ki magyarokért.

For­rás: Demokrata