Hírek Magyarországi hírek Letil­tot­ta Gau­di-Nagy Tamás olda­lát a Facebook

Letil­tot­ta Gau­di-Nagy Tamás olda­lát a Facebook

AZ ÜGYVÉD A MAGYAR NEMZET TUDÓSÍTÁSÁT OSZTOTTA MEG KÖZÖSSÉGI OLDALÁN

– Vasár­nap tet­tem fel közös­sé­gi olda­lam­ra a saját képes beszá­mo­ló­mat és a Magyar Nem­zet, továb­bá az MTI azon tudó­sí­tá­sa­it, ame­lyek a Buda­pest Pride elle­ni elő­ző napi tün­te­té­sek­ről tudósítottak.

Rá pár órá­val a Face­book leblok­kol­ta, elér­he­tet­len­né tet­te az olda­la­mat közös­sé­gi alap­el­vek meg­sér­té­sé­re hivat­koz­va, bár konk­rét jog­sér­tést nem jelöl­tek meg; ilyen egyéb­ként nem is volt

– nyi­lat­koz­ta lapunk­nak a Nem­ze­ti Jog­vé­dő Szol­gá­lat (NJSZ) ügy­ve­ze­tő­je. Gau­di-Nagy Tamás ügy­véd egyi­ke volt azok­nak, akik az Euro­pe­an Pat­ri­ots Uni­te Egye­sü­let szer­ve­zé­sé­ben ellen­de­monst­rá­ci­ót és beszé­det tar­tot­tak az And­rássy úton, majd a Buda­há­zy test­vé­rek által szer­ve­zett másik ellen­tün­te­té­sen, a Fővám téren.

Gau­di-Nagy Tamás száz­mil­lió forin­tot köve­tel a Face­book­tól, ha nem állít­ják vissza közös­sé­gi olda­lát
Fotó: MTI/Kovács Tamás

– A Face­book­nak huszon­négy órát adtam arra, hogy vissza­ál­lít­sák az olda­la­mat, mivel gyű­lö­let­be­szé­det nem tar­tal­ma­zott a bejegy­zés, alap­el­vet nem sér­tett. Amennyi­ben ez nem tör­té­nik meg, pert indí­tok a közös­sé­gi oldal üze­mel­te­tő­je ellen az olda­lam vissza­ál­lí­tá­sa, és száz­mil­lió forin­tos sérel­mi díj érvé­nye­sí­té­se érdekében

– mond­ta az ügy­véd, hoz­zá­té­ve: tíz évig műkö­dött a húsz­ezer köve­tőt szám­lá­ló közös­sé­gi olda­la, amely a hazai jog­vé­dő szer­ve­ze­tek, köz­éle­ti sze­mé­lyi­sé­gek köré­ben jelen­tős­nek tekint­he­tő (a Soros-féle Tár­sa­ság az Alap­jo­go­kért nevű szer­ve­zet­nek hat­van­ezer, a Hel­sin­ki Bizott­ság­nak negy­ven­ezer köve­tő­je van).

Gau­di-Nagy Tamás emlé­kez­te­tett arra is, hogy a Face­book nem elő­ször alkal­maz ket­tős mér­cés véle­mény­ter­rort meg­va­ló­sí­tó önkényt, és üldö­zi a haza­fi­as tar­tal­mú, a hagyo­má­nyos érté­kek mel­lett elkö­te­le­zett bejegy­zé­se­ket, köz­sze­rep­lő­ket. Koráb­ban letil­tot­ták a Mi Hazánk elnö­ké­nek, Torocz­kai Lász­ló­nak a 170 ezer köve­tőt szám­lá­ló közös­sé­gi olda­lát, aki azóta első fokon pert nyert emiatt.

Ráadá­sul ami­ért Gau­di-Nagy Tamás 2018-ban védel­mé­re kelt a „ter­ro­riz­mus” kon­cep­ci­ós vád­já­val, a román bíró­ság által ártat­la­nul elítélt két erdé­lyi magyar akti­vis­tá­nak, Beke Ist­ván­nak és Szőcs Zol­tán­nak, a Face­book eltá­vo­lí­tot­ta bejegy­zé­sét és har­minc nap­ra letil­tot­ta őt.

Az ügy­véd sze­rint ez vár a közel­jö­vő­ben a válasz­tás­hoz köze­led­ve egy­re több nem­ze­ti elkö­te­le­zett­sé­gű köz­sze­rep­lő­re, ezért elke­rül­he­tet­len a Face­book jog­sza­bá­lyi meg­re­gu­lá­zá­sa a véle­mény­nyil­vá­ní­tás sza­bad­sá­gá­nak meg­óvá­sa érdekében.

For­rás: Magyar Nezmet