Hírek Magyarországi hírek Letil­tot­ta a magayr minisz­ter­el­nök cik­két a Pro­ject Syndicate

Letil­tot­ta a magayr minisz­ter­el­nök cik­két a Pro­ject Syndicate

A végül a minisz­ter­el­nök hon­lap­ján meg­je­len­te­tett írást vál­to­zat­lan for­má­ban tesszük közzé.

A Pro­ject Syn­di­ca­te letil­tot­ta Orbán Vik­tor válasz­le­ve­lét, amit Soros György­nek a por­tá­lon meg­je­lent, hazán­kat táma­dó írá­sá­ra sze­re­tett vol­na meg­je­len­tet­ni a kor­mány­fő – derül ki Orbán Vik­tor Face­book-bejegy­zé­sé­ből. A végül minisz­ter­el­nök hon­lap­já­ra fel­töl­tött cik­ket vál­to­zat­lan for­má­ban közöljük:

Euró­pa nem hódol­hat be a Soros-hálózatnak

Válasz Soros György cikkére

Sokan úgy vélik, egy ország minisz­ter­el­nö­ké­nek nem sza­bad vitat­koz­nia Soros Györggyel. Érvük sze­rint Soros egy gaz­da­sá­gi bűnö­ző, mert pén­zét spe­ku­lá­ci­ó­val, ember­mil­li­ók tönk­re­té­te­lé­vel, sőt egész nem­zet­gaz­da­sá­gok meg­zsa­ro­lá­sá­val sze­rez­te. Ahogy a kor­má­nyok nem tár­gyal­hat­nak ter­ro­ris­ták­kal, úgy minisz­ter­el­nö­kök sem vitat­koz­hat­nak gaz­da­sá­gi bűnözőkkel.

Most még­is erre kény­sze­rü­lök, mert Soros György, a magyar szár­ma­zá­sú dol­lár­mil­li­ár­dos, spe­ku­láns novem­ber 18-án a Pro­ject Syn­di­ca­te nevű olda­lon írt cik­ké­ben nyílt paran­cso­kat osz­tott ki az Euró­pai Unió veze­tő­i­nek. Ebben arra uta­sít­ja őket, hogy kemé­nyen bün­tes­sék meg azo­kat a tag­ál­la­mo­kat, ame­lyek nem akar­nak a glo­bá­lis, nyílt tár­sa­da­lom zász­la­ja alatt egy egy­sé­ge­sü­lő euró­pai biro­da­lom­ba betagozódni.

Euró­pa ere­jét a tör­té­ne­lem folya­mán min­dig is a nem­ze­tek adták. Az euró­pai nem­ze­tek bár külön­bö­ző ere­de­tű­ek, hitünk közös gyö­ke­rei össze­kö­töt­ték őket. A zsi­dó – keresz­tény hagyo­má­nyo­kon nyug­vó euró­pai csa­lád­mo­dell a közös­sé­ge­ink alap­ját jelen­tet­te. A keresz­tény sza­bad­ság volt az, ami biz­to­sí­tot­ta a gon­dol­ko­dás, a kul­tú­ra sza­bad­sá­gát, és jóté­kony ver­senyt terem­tett Euró­pa nem­ze­tei között. A külön­bö­ző­sé­gek nagy­sze­rű ele­gye Euró­pát évszá­za­do­kon keresz­tül a világ veze­tő ere­jé­vé tette.

Min­den olyan kísér­let, amely Euró­pát egy biro­da­lom égi­sze alatt egy­sé­ge­sí­te­ni akar­ta, meg­bu­kott. Így a tör­té­nel­mi tapasz­ta­lat azt mon­dat­ja velünk, Euró­pa akkor lesz ismét naggyá, ha a nem­ze­tei is újra naggyá lesz­nek, és ellen­áll­nak min­den­fé­le biro­dal­mi törekvésnek.

Ismét nagy erők moz­dul­nak meg, hogy Euró­pa nem­ze­tei meg­szűn­je­nek, és a kon­ti­nens egy glo­bá­lis biro­da­lom égi­sze alatt egye­sül­jön. A Soros-háló­zat, amely keresz­tül-kasul átszö­vi az euró­pai bürok­rá­ci­át és poli­ti­kai eli­tet, évek óta azon dol­go­zik, hogy Euró­pát beván­dor­ló­kon­ti­nens­sé tegye. Az Euró­pai Unió álla­ma­i­ra ma a leg­na­gyobb veszélyt a glo­bá­lis nyílt tár­sa­dal­mat hir­de­tő, a nem­ze­ti kere­te­ket fel­szá­mol­ni aka­ró Soros-háló­zat jelen­ti. A net­work cél­jai nyil­ván­va­ló­ak: a mig­rá­ció fel­gyor­sí­tá­sá­val kevert etni­ku­mú, mul­ti­kul­tu­rá­lis, nyílt tár­sa­dal­ma­kat lét­re­hoz­ni, a nem­ze­ti dön­tés­ho­za­talt lebon­ta­ni és azt a glo­bá­lis elit kezé­be adni.

Az Euró­pai Unió baj­ban van. 2008-tól rég nem látott gaz­da­sá­gi krí­zis, 2015-től kez­dő­dő­en mig­rá­ci­ós vál­ság, 2020-ban pedig egy pusz­tí­tó világ­jár­vány érte el. Euró­pa még az elő­ző vál­sá­ga­it sem hever­te ki, így a koro­na­ví­rus-pan­dé­mia hatá­sa még nagyobb gon­dot okoz­hat. Ennek jelei már most mutat­koz­nak. Szá­mos ország állam­adós­sá­ga, mun­ka­nél­kü­li­sé­ge, gaz­da­sá­gi álla­po­ta kri­ti­kus szin­ten van. Soha nagyobb szük­ség nem volt az euró­pai szo­li­da­ri­tás­ra, arra, hogy az euró­pai nem­ze­tek egy­más meg­se­gí­té­sé­re összefogjanak.

A magát filant­róp­nak neve­ző spe­ku­láns egyik vál­ság ide­jén sem az euró­pai embe­rek érde­ke­it néz­te, hanem a saját hasz­na sze­rint cse­le­ke­dett. A gaz­da­sá­gi vál­ság ide­jén emlé­ke­ze­tes maradt a forint és a leg­na­gyobb magyar bank elle­ni táma­dá­sa, a mig­ráns­vál­ság ide­jén a beván­dor­lók bete­le­pí­té­sé­nek fel­gyor­sí­tá­sá­ra, szét­osz­tá­sá­ra és finan­szí­ro­zá­sá­ra kidol­go­zott ter­ve, most pedig az egy­más mel­let­ti szo­li­da­ri­tás, egy­más meg­se­gí­té­se helyett az egy­más bün­te­té­sé­re vonat­ko­zó javaslata.

A Soros György által irá­nyí­tott háló­zat most már a nyílt beavat­ko­zás­tól sem riad vissza. Min­den koráb­bi­nál nagyobb nyo­más alá akar­ja helyez­ni a nem­zet­ál­la­mo­kat. Egy­más ellen han­gol­ja az euró­pai népeket.

A háló­zat esz­köz­rend­sze­re szö­ve­vé­nyes és a köz­élet leg­kü­lön­bö­zőbb szín­te­re­in is jelen van. Poli­ti­ku­sok, újság­írók, bírók, bürok­ra­ták, civil­nek álcá­zott poli­ti­kai agi­tá­to­rok hosszú sora van Soros György fize­té­si lis­tá­ján. És bár a mil­li­ár­dos min­den ellen­sé­gét kor­rup­ci­ó­val vádol­ja, ő maga a világ leg­kor­rup­tabb embe­re. Akit tud, lefi­zet és meg­vá­sá­rol. Akit nem tud, azt a háló­zat félel­me­tes fegy­ve­ré­vel, a bal­ol­da­li média­hát­tér­rel lejá­rat­ja, meg­aláz­za, meg­fé­lem­lí­ti, tönkreteszi.

Szá­mos magas ran­gú uni­ós bürok­ra­ta Soros György háló­za­tá­val közö­sen egy egy­sé­ges biro­da­lom lét­re­ho­zá­sán dol­go­zik. Ki akar­nak épí­te­ni egy olyan intéz­mény­rend­szert, mely a nyílt tár­sa­da­lom égi­sze alatt egy­sé­ges gon­dol­ko­dást, egy­sé­ges kul­tú­rát, egy­sé­ges tár­sa­dal­mi modellt akar rákény­sze­rí­te­ni Euró­pa sza­bad és füg­get­len nem­ze­te­i­re. Elvé­ve azt a jogot, hogy min­den nép saját maga dönt­hes­sen saját sor­sá­ról. Ezt a célt szol­gál­ja a jog­ural­mi­nak (rule of law) neve­zett javas­la­tuk is, amely nem a jog ural­mát (rule of law), hanem az erő­sebb jogát (rule of majo­rity) isme­ri el.

A különb­sé­gek nyil­ván­va­ló­ak. Soros nyílt tár­sa­dal­mat (open soci­ety), mi pedig védett tár­sa­dal­mat (safe soci­ety) aka­runk. Sze­rin­te a demok­rá­cia csak libe­rá­lis, sze­rin­tünk keresz­tény is lehet. Sze­rin­te a sza­bad­ság csak az önmeg­va­ló­sí­tást szol­gál­hat­ja, sze­rin­tünk a sza­bad­sá­got a krisz­tu­si taní­tás köve­té­sé­re, a haza szol­gá­la­tá­ra és a csa­lá­dunk védel­mé­re is lehet hasz­nál­ni. A keresz­tény sza­bad­ság alap­ja: a dön­tés sza­bad­sá­ga. Ez került most veszélybe.

Mi, az unió kele­ti felén élő tag­ál­la­mok nagyon jól tud­juk, hogy mit jelent sza­bad­nak len­ni. A közép-euró­pai nem­ze­tek tör­té­ne­te nagy biro­dal­mak elle­ni szün­te­len sza­bad­ság­küz­de­lem volt, hogy újra és újra kivív­juk a saját dön­té­sünk­höz való jogun­kat. Mi saját bőrün­kön tapasz­tal­tuk meg: min­den biro­dal­mi törek­vés rab­bá tesz.

Vagyunk itt még jó néhá­nyan, abból a sza­bad­ság­har­cos nem­ze­dék­ből – Észt­or­szág­tól Szlo­vé­ni­á­ig, Drez­dá­tól Szó­fi­á­ig a volt kele­ti blokk orszá­ga­i­ban élők –, akik­nek még sze­mé­lyes emlé­künk van arról, milyen is szem­be száll­ni az önkénnyel (rule of man) és annak kom­mu­nis­ta ver­zi­ó­já­val. Meg­fé­lem­lí­tés, anya­gi és erköl­csi tönk­re­té­tel, fizi­kai és lel­ki veg­zá­lás. Ebből töb­bet nem kérünk.

Azok­nak a nyu­ga­ti veze­tők­nek, akik egész éle­tü­ket a meg­örö­költ sza­bad­ság és a jog­ura­lom (rule of law) vilá­gá­ban élték, most hall­gat­ni­uk kel­le­ne azok­ra, akik har­col­tak a sza­bad­sá­gért, és sze­mé­lyes éle­tük tapasz­ta­la­ta alap­ján tud­nak különb­sé­get ten­ni a jog­ura­lom (rule of law) és az önkény (rule of man) között. El kell fogad­ni­uk, hogy mi a XXI. szá­zad­ban sem adhat­juk föl a XX. szá­zad végén kiví­vott szabadságunkat.

Az új brüssze­li biro­da­lo­mért, illet­ve az elle­ne foly­ta­tott harc még nem dőlt el. Brüsszel eles­ni lát­szik, de a nem­zet­ál­la­mok jó része még ellen­áll. Ha a sza­bad­sá­gun­kat meg akar­juk őriz­ni, Euró­pa nem hódol­hat be a Soros-hálózatnak.

For­rás: Magyar Nemzet