Hírek Morzsák Letil­tot­ta a Face­book a Biki­ni online koncertjét

Letil­tot­ta a Face­book a Biki­ni online koncertjét

Tulaj­don­jo­gi prob­lé­mák miatt letil­tot­ta a Face­book a Biki­ni zene­kar szom­ba­ti online kon­cert­jét. D. Nagy Lajos sze­rint ideo­ló­gi­ai ala­pon til­tot­ták le őket.

Ked­ves Biki­ni-rajon­gók, akik jegyet vásá­rol­ta­tok az „Egy este a Biki­ni­vel” online ese­mény­re! Sze­ret­nénk elné­zést kér­ni min­den­ki­től, aki nem azt kap­ta, ami­re szá­mí­tott, ami­ért fize­tett – írta szom­ba­ti bejegy­zé­sé­ben a Biki­ni zenekar.

A legen­dás együt­tes egy hónap­ja hir­det­te meg, hogy feb­ru­ár 20-án, este nyolc­tól élő kon­cert­tel egy­be­kö­tött közön­ség­ta­lál­ko­zót szer­vez. Az elő­adás­ra sokan meg­vál­tot­ták a 2490 forin­tos jegyet, a köz­ve­tí­tés azon­ban a 26. perc­ben megszakadt.

D. Nagy sze­rint ideo­ló­gi­ai ala­pon til­tot­ták le őket

– Mivel folya­ma­to­san figyel­tük a kép­er­nyőt, azon­nal ész­lel­tük, hogy meg­állt a köz­ve­tí­tés – mond­ta a Bors­nak D. Nagy Lajos. Az éne­kes azt is hoz­zá­tet­te, elő­ször azt hit­ték, hogy gyen­ge az inter­net, ez okoz­za a prob­lé­mát, majd jó néhány más prob­lé­ma­le­he­tő­sé­get is fel­ve­tet­tek, de nem talál­ták a meg­ol­dást. Végül a leg­gyor­sabb meg­ol­dás az lett, hogy átmen­tek a You­Tu­be-ra, aho­va a nézők is követ­het­ték őket.

D. Nagy az eset­tel kap­cso­lat­ban azt mondta,MEGGYŐZŐDÉSE, HOGY SÖTÉT HÁTTÉRHATALMAK TEVÉKENYSÉGE EZ,hogy nagyon komoly szű­rők figyel­nek, hogy ideo­ló­gi­ai ala­pon til­tot­tak le minket.

– A Face­book arra hivat­ko­zott, hogy tulaj­don­jo­got sér­tünk, mert nem a miénk a zene, amit ját­szunk. Hát akkor kinek a tulaj­do­na, ha nem a Biki­nié? – mond­ta az énekes.

A zene­kar azt írta a cson­ka kon­cert után a közös­sé­gi olda­lon, dol­goz­nak raj­ta, hogy aki jegyet vásá­rolt, az hoz­zá­fér­jen a tel­jes adás­hoz, és a Face­book nevé­ben is elné­zést kér­tek a rajongóiktól.

For­rás: Ori​go​.hu