Hírek Sport hirek Letet­ték az esküt a magyar olimpikonok

Letet­ték az esküt a magyar olimpikonok

Letet­te az olim­pi­ai esküt csü­tör­tö­kön Buda­pes­ten a 22 nap múl­va, júli­us 23-án kez­dő­dő toki­ói játé­ko­kon sze­rep­lő magyar csapat. 

A foga­da­lom­té­tel szö­ve­gét két ifjú­sá­gi olim­pi­ai baj­nok spor­to­ló, az úszó Késely Ajna és a sport­lö­vő Péni Ist­ván mond­ta el a Nem­ze­ti Tánc­szín­ház­ban ren­de­zett ünnepségen.

Kul­csár Krisz­ti­án, a Magyar Olim­pi­ai Bizott­ság elnö­ke köszön­tő­jé­ben kiemel­te: ez egy párat­lan olim­pia lesz egy párat­lan ország­ban már csak azért is, mert a szo­kot­tól elté­rő­en párat­lan évben ren­de­zik meg, és amely előtt öt évig tar­tott az olim­pi­ai ciklus.

„Az olim­pia elha­lasz­tá­sa siker, amely­nek ára a rátok váró szi­go­rú elő­írá­sok betar­tá­sa lesz” – utalt a koro­na­ví­rus-jár­vány miatt Japán­ban beve­ze­tett sza­bá­lyok­ra a MOB-elnök.

Kul­csár arra is emlé­kez­tet­te a meg­je­len­te­ket, hogy most egy 85 éves hagyo­mány­nak tet­tek ele­get a kiju­tott magyar spor­to­lók, akik töb­ben és több sport­ág­ban kép­vi­se­lik a magyar szí­ne­ket, mint a koráb­bi három ötka­ri­kás játékokon.

„Vigyé­tek Magyar­or­szág jó hírét maga­tok­kal” – zár­ta sza­va­it a MOB első­szá­mú vezetője.

Kásler Mik­lós, az embe­ri erő­for­rá­sok minisz­te­re azt hang­sú­lyoz­ta: egy nem­zet világ­ban elfog­lalt helyét nem­csak föld­raj­zi helye, népes­ség­szá­ma és gaz­da­sá­ga hatá­roz­za meg, hanem a kul­tú­rá­ja vagy éppen a sport­ered­mé­nyei is. Fel­hív­ta arra a spor­to­lók figyel­mét, hogy Toki­ó­ban nem csu­pán önma­gu­kat és tár­sa­i­kat kép­vi­se­lik, hanem az egész nem­ze­tet. Azt kíván­ta nekik, hogy szív­vel-lélek­kel és tisz­tes­ség­gel versenyezzenek.

Az ese­mé­nyen meg­je­lent mások mel­lett Sch­mitt Pál, a Magyar Olim­pi­ai Bizott­ság (MOB) tisz­te­let­be­li elnö­ke, Sza­bó Tün­de spor­tért fele­lős állam­tit­kár, Sza­bó Lász­ló, a Magyar Para­lim­pi­ai Bizott­ság elnö­ke, vala­mint Kará­csony Ger­gely, Buda­pest főpolgármestere.

A rövid, szí­nes műso­rok­kal tar­kí­tott ünnep­ség prog­ram­já­ban sze­re­pelt a házi­gaz­da Japánt idé­ző dobos elő­adás, a hiva­ta­los for­ma­ru­ha bemu­ta­tó­ja, illet­ve zenés-tán­cos pro­duk­ció is.

For­rás: Demok​ra​ta​.hu