Hírek Amerikai hirek Letar­tóz­tat­ták Trump volt tanács­adó­ját, Ste­ve Bannont

Letar­tóz­tat­ták Trump volt tanács­adó­ját, Ste­ve Bannont

Letar­tóz­tat­ták Donald Trump ame­ri­kai elnök egy­ko­ri bel­po­li­ti­kai tanács­adó­ját, Ste­ve Ban­nont, csa­lás meg­ala­po­zott gya­nú­ja miatt vádat is emel­tek elle­ne – jelen­tet­te az ame­ri­kai köz­szol­gá­la­ti rádió (NPR). 

Ban­non és három másik ember ellen inter­ne­ten elkö­ve­tett pénz­ügyi csa­lás miatt emelt vádat egy New York‑i szö­vet­sé­gi kerü­le­ti bíró­ság. A vád sze­rint ado­mány­gyűj­tő akci­ó­val ugyan­is mint­egy 25 mil­lió dol­lárt csal­tak ki emberektől.

A volt tanács­adó és három tár­sa – Bri­an Kol­fage, And­rew Bad­o­la­to és Timo­thy Shea – non-pro­fit szer­ve­ze­tet hozott lét­re, és Falat épí­tünk címen 2018-ban közös­sé­gi finan­szí­ro­zá­si kam­pányt hir­de­tett az ame­ri­kai-mexi­kói hatá­ron épí­ten­dő fal költségeire.

„A gya­nú­sí­tot­tak több száz­ezer ado­má­nyo­zót káro­sí­tot­tak meg, és kihasz­nál­va a hatá­ron épí­ten­dő fal finan­szí­ro­zá­sa irán­ti érdek­lő­dé­sü­ket, hami­san azt a lát­sza­tot kel­tet­ték, hogy az ado­má­nyo­kat a fal épí­té­sé­re for­dít­ják” – fogal­ma­zott csü­tör­tö­kön kiadott köz­le­mé­nyé­ben Aud­rey Strauss, New York meg­bí­zott kerü­le­ti ügyésze.

Az össze­gyűj­tött össze­get az egyik vád­lott, Bri­an Kol­fage által lét­re­ho­zott bank­szám­lá­ra gyűj­töt­ték, és egy részét, mint­egy 350 ezer dol­lárt Kol­fage – a kez­de­mé­nye­zés kita­lá­ló­ja és elin­dí­tó­ja – luxus­élet­mód­já­nak finan­szí­ro­zá­sá­ra köl­töt­ték. A töb­bi pénz hol­lé­té­ről a nyo­mo­zók egy­elő­re nem nyilatkoztak.

Phi­lip Bart­lett, a vizs­gá­la­tot veze­tő nyo­mo­zó csü­tör­tö­kön újság­írók­nak azt mond­ta: „a vád­lot­tak nem­csak hazud­tak az ado­má­nyo­zók­nak, hanem hamis szám­lák­kal és bizony­la­tok­kal pró­bál­ták meg fedez­ni bűn­cse­lek­mé­nye­i­ket, fittyet hány­va a tör­vé­nyes­ség­re”. Hoz­zá­fűz­te: vád alá helye­zé­sük figyel­mez­te­tés arra, hogy sen­ki nem áll a tör­vé­nyek felett, „sem rok­kant hábo­rús vete­rán, sem mil­li­o­mos tanácsadó”.

Ban­non bűn­tár­sa­it is őri­zet­be vet­ték, pénz­ügyi csa­lás és pénz­mo­sás miatt emel­tek vádat elle­nük. A bűn­cse­lek­mé­nyek bün­te­té­si téte­lei egyen­ként akár húsz évig is ter­je­dő bör­tön­bün­te­té­sek lehetnek.

Donald Trump a Fehér Ház­ban újság­írók­nak azt mond­ta: nem tudott Ban­non ügy­le­te­i­ről, kirú­gá­sa óta nem állt kap­cso­lat­ban az egy­ko­ri tanácsadóval.

Ste­ve Ban­non a 2016-os elnök­vá­lasz­tás ide­jén Donald Trump kam­pány­me­ne­dzse­re volt, majd hét hóna­pig tanács­adó­ként dol­go­zott a Fehér Ház­ban. Az elnök 2017 nya­rán bocsá­tot­ta el őt.

For­rás: Demokrata