Hírek Amerikai hirek Letar­tóz­tat­ták Donald Trumpot

Letar­tóz­tat­ták Donald Trumpot

Letar­tóz­tat­ták Donald Trum­pot, akit New York-ban vet­tek őri­zet­be, még ujj­le­nyo­ma­tot is vet­tek tőle, ami­kor besé­tált a man­hat­ta­ni bün­te­tő­bí­ró­ság­ra. Tör­té­nel­mi pil­la­nat, ugyan­is az első alka­lom az Egye­sült Álla­mok tör­té­ne­té­ben, hogy egy volt elnök ellen bün­te­tő­el­já­rás indul. Trump ellen Alvin Bragg man­hat­ta­ni főügyész indí­tott nyo­mo­zást, vala­mint ő kez­de­mé­nyez­te a volt elnök letar­tóz­ta­tá­sát is. A New York‑i kerü­le­ti ügyész kam­pá­nyát koráb­ban Soros György fizethette.

Ahogy koráb­ban beszá­mol­tunk róla, Donald Trum­pot azzal vádol­ják, hogy 2016-ban, az elnök­vá­lasz­tá­si kam­pány ide­jén akko­ri ügy­véd­jén, Micha­el Cohe­nen keresz­tül 130 ezer dol­lárt jut­ta­tott el Stormy Dani­els fel­nőtt­fil­mes szí­nész­nő szá­má­ra, hogy hall­gas­son a ket­tő­jük között állí­tó­lag 10 évvel koráb­ban zaj­lott intim kapcsolatról.

ALVIN BRAGG A MANHATTANI KERÜLETI ÜGYÉSZ, AKI VÁDAT EMELT TRUMP ELLEN 

A man­hat­ta­ni kerü­le­ti ügyész, Alvin Bragg hiva­ta­la nyo­mo­zást indí­tott Trump volt elnök ellen a 2016-os elnök­vá­lasz­tás előt­ti elhall­ga­tott pénz­ki­fi­ze­té­sek miatt. Ked­den a man­hat­ta­ni esküdt­szék meg­sza­vaz­ta, hogy vádat emel­je­nek a volt elnök ellen, így a figye­lem a 49 éves Bragg­re irá­nyult. Bragg dön­té­se az esküdt­szék össze­hí­vá­sá­ról az év ele­jén veze­tett az első bün­te­tő­el­já­rás­hoz egy volt ame­ri­kai elnök ellen.

A New York állam­be­li Har­lem­ben szü­le­tett Bragg a Man­hat­tan­ben meg­vá­lasz­tott 37. kerü­le­ti ügyész, és az első szí­nes­bő­rű man­hat­ta­ni kör­ze­ti ügyész az iro­da tör­té­ne­té­ben. Cyrus Vance Jr. nyug­díj­ba vonu­ló kerü­le­ti ügyész pozí­ci­ó­ját vet­te át, és az elmúlt nyolc évti­zed­ben a negye­dik meg­vá­lasz­tott kerü­le­ti ügyész Man­hat­tan­ben. Koráb­ban főügyész-helyet­tes­ként dol­go­zott a New York‑i Álla­mi Főügyész­ség­nél, vala­mint New York déli kerü­le­té­ben. Kor­mány­za­ti szol­gá­la­ta után, mielőtt letet­te vol­na a kör­ze­ti ügyé­szi esküt, Bragg a faji ala­pú igaz­sá­gos­sá­gért küz­dő Raci­al Jus­ti­ce Pro­ject társ­igaz­ga­tó­ja volt a New York‑i Jogi Egyetemen.

Bragg kam­pá­nyá­ban ígé­re­te­ket tett a hiva­ta­la kul­tú­rá­já­nak meg­vál­toz­ta­tá­sá­ra, és más prog­resszív ügyé­szek­kel szö­vet­ke­zett, ame­lyek cél­ja a kész­pén­zes óva­dék meg­szün­te­té­se. Nem sok­kal hiva­tal­ba lépé­se után nyil­vá­nos fel­jegy­zést tett köz­zé, amely­ben meg­ígér­te, hogy a kerü­le­ti ügyész a továb­bi­ak­ban nem fog vádat emel­ni néhány kisebb vét­ség elkö­ve­té­se miatt.

A “SOROS ÜGYÉSZ”

Soros György és Alvin L. Bragg, a man­hat­ta­ni kerü­le­ti ügyész közöt­ti kap­cso­la­tok való­sak, még­hoz­zá köz­ve­tett módon. Soros György ugyan­is egy libe­rá­lis poli­ti­kai akció­cso­port­nak ado­má­nyo­zott, amely támo­gat­ja a prog­resszív ügyé­sze­ket, és támo­gat­ja a bün­te­tő igaz­ság­szol­gál­ta­tá­si rend­szer átala­kí­tá­sá­ra irá­nyu­ló erő­fe­szí­té­se­ket – az álta­la évek óta nyil­vá­no­san támo­ga­tott ügyek­kel össz­hang­ban. Ez a cso­port a pénz jelen­tős részét arra for­dí­tot­ta, hogy támo­gas­sa Brag­get 2021-es kam­pá­nyá­ban. Soros György szó­vi­vő­je azzal véde­ke­zett, hogy a két fér­fi soha nem talál­ko­zott, és Soros sem adott köz­vet­le­nül pénzt Bragg kampányára.

A SOROS-CSALÁD SEGÍTETT HATALOMRA JUTTATNI BRAGGET

Jonat­han Soros és fele­sé­ge, Jen­ni­fer Allan Soros viszont köz­vet­le­nül hoz­zá­já­rult Bragg kam­pá­nyá­hoz. A Fox News Dig­ital koráb­ban arról szá­molt be, hogy 2021 máju­sá­ban Soros György finan­szí­ro­zó­ként 1 mil­lió dol­lárt adott a Col­or of Chan­ge PAC-nak, amely sokat köl­tött Bragg jelölt­sé­gé­nek támo­ga­tá­sá­ra. Soros fia, Jonat­han Soros és Jonat­han fele­sé­ge, Jen­ni­fer Allan Soros viszont köz­vet­le­nül is hoz­zá­já­rult ado­má­nyo­zó­ként Bragg kam­pá­nyá­hoz – derült ki a Fox News Dig­ital által átte­kin­tett New York‑i kam­pány­fi­nan­szí­ro­zá­si nyilvántartásból.

Soros több tucat szél­ső­bal­ol­da­li kerü­le­ti ügyész­je­lölt­nek nyúj­tott anya­gi támo­ga­tást, ami­vel a bün­te­tő igaz­ság­szol­gál­ta­tá­si rend­szer jelen­tős átala­kí­tá­sa a cél­ja. A mil­li­ár­dos spe­ku­láns évti­ze­dek óta nagy össze­ge­ket for­dít az ame­ri­kai bün­te­tő­po­li­ti­ka libe­ra­li­zá­lá­sá­ra. Az olyan ellent­mon­dá­sos ügy­vé­dek, mint Lar­ry Kras­ner Phi­la­delp­hi­á­ban, Kim Foxx Chi­ca­gó­ban, Kim Gard­ner St. Lou­is-ban és Geor­ge Gas­cón Los Ange­les­ben, mind hatal­mas pén­ze­ket kap­tak tőle.

„WOKE” KERÜLETI ÜGYÉSZEK SZIVÁROGTAK BE AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI RENDSZERBE 

Az akti­vis­ta ügyé­szek új, „woke” sere­ge emel­ke­dik fel, és nem a jog­ál­la­mi­ság, de nem is a biz­ton­ság a cél­juk. A Fox News sze­rint Alvin Bragg hiva­tal­ba lépé­se­kor az ország leg­ra­di­ká­li­sabb és leg­ve­szé­lye­sebb poli­ti­kai dön­té­se­it haj­tot­ta végre.

Stra­té­gi­á­ja a „bűnö­zés elle­ni küz­de­lem­ben” az, hogy egy­sze­rű­en egy­ál­ta­lán nem har­col elle­ne. A vád­eme­lé­sé­nek meg­ta­ga­dá­sá­tól a fegy­ve­res rab­lás­hoz hason­ló bűn­cse­lek­mé­nyek lemi­nő­sí­té­sé­ig, így írha­tó le Bragg „hely­re­ál­lí­tó igazságszolgáltatása”.

Az ügyé­szek fia­ta­labb, „woke” gene­rá­ci­ó­já­hoz tar­to­zik, akik a mai jogi egye­te­mek új igaz­ság­szol­gál­ta­tá­si filo­zó­fi­á­já­nak köszön­he­tő­en nem hisz­nek a bebör­tön­zés­ben vagy a kész­pén­zes óva­dék­ban. Az ő irány­vo­na­luk a liberalizáció.

Ami­kor a gyen­ge ügyé­szek elen­ge­dik a kar­ri­er­bű­nö­ző­ket, a rend­őrök, akik éle­tü­ket koc­káz­tat­ták letar­tóz­ta­tá­su­kért, ért­he­tő módon demo­ra­li­zá­lód­nak. A tisz­tek abba­hagy­ják a koc­ká­zat­vál­la­lást, ha a bűnö­ző­ket indo­ko­lat­la­nul eny­he vádak­kal vagy lerö­vi­dí­tett bün­te­tés­sel sújt­ják. Emi­att rekord­szá­mú rend­őrök hagy­ja el hiva­tá­sát más állá­sért, vagy vonul korai nyug­díj­ba. Nem meg­le­pő, hogy miu­tán a rend­őri szak­mát álta­lá­ban rasszis­táz­zák le, a tobor­zás sosem látott mély­pon­ton van.

Forrás:pestisracok.hu