Hírek Amerikai hirek Lesza­vaz­ták Biden köte­le­ző oltá­si rendeletét

Lesza­vaz­ták Biden köte­le­ző oltá­si rendeletét

Az ame­ri­kai sze­ná­tus lesza­vaz­ta Joe Biden ame­ri­kai elnök koráb­bi ren­de­le­tét, amely köte­le­ző­vé tet­te vol­na a 100 főnél nagyobb vál­la­la­tok alkal­ma­zot­ta­i­nak a koro­na­ví­rus elle­ni védő­ol­tás fel­vé­te­lét vagy a folya­ma­tos, heti tesztelést 

– jelen­tet­te a The Washing­ton Times csütörtökön.

A jobb­ol­da­li-kon­zer­va­tív ame­ri­kai napi­lap online tudó­sí­tá­sa sze­rint a washing­to­ni idő sze­rint szer­da esti sza­va­zá­son 52 – 48 arány­ban elfo­ga­dott tör­vény­ja­vas­lat most vissza­ke­rül a kép­vi­se­lő­ház­ba, ahol a demok­ra­ta pár­ti több­ség­gel szem­ben már jóval nehe­zebb dol­ga lesz a repub­li­ká­nus kép­vi­se­lők­nek, hogy két­pár­ti támo­ga­tás­sal meg­sem­mi­sít­sék az elnö­ki rendeletet.

A száz fős sze­ná­tus­ban az 50 repub­li­ká­nus mel­lett két demok­ra­ta pár­ti poli­ti­kus, Joe Man­chin nyu­gat-vir­gi­ni­ai és Jon Test­er mon­ta­nai sze­ná­tor is a javas­lat mel­lett sza­va­zott. Mitch McCon­nell ken­tu­cky sze­ná­tor, a repub­li­ká­nu­sok fel­ső­há­zi veze­tő­je beszé­dé­ben kiemelte: 

Túl­él­tem a [poli­o­ví­rus okoz­ta] gyer­mek­bé­nu­lást. Higgyék el nekem, nincs nálam nagyobb támo­ga­tó­ja a védő­ol­tá­sok­nak. De az Ame­ri­kai Egye­sült Álla­mok sza­bad ország.(…) A washing­to­ni elit nem dönt­het az embe­re­ket érin­tő leg­ap­róbb kér­dé­sek­ben anél­kül, hogy erre tör­vé­nyes vagy alkot­má­nyos, legi­tim alap­ja lenne.

A repub­li­ká­nus sze­ná­to­rok amel­lett érvel­tek, hogy az elnö­ki ren­de­let követ­kez­té­ben ren­ge­teg ame­ri­kai dol­go­zó elve­szít­he­ti a mun­ka­he­lyét, mivel a ren­del­ke­zés sze­rint a vál­la­la­tok 13 600 dol­lá­ros (több mint 4 mil­lió forin­tos) bün­te­tés­sel sújt­ha­tók, ha a mun­ka­vál­la­ló­juk nem veszi fel a védőoltást.

A demok­ra­ta pár­ti Man­chin sze­ná­tor azzal érvelt a köte­le­ző olta­ko­zást elő­író elnö­ki ren­de­let meg­sem­mi­sí­té­se mel­lett, hogy nem haj­lan­dó meg­bün­tet­ni a vál­la­la­to­kat és a dol­go­zó­kat csak­is azért, mert a mun­ka­vál­la­lók nin­cse­nek beoltva.

Rég­óta hang­sú­lyo­zom, hogy ösz­tö­nöz­ni, és nem bün­tet­ni kel­le­ne azo­kat a vál­la­la­ti mun­ka­adó­kat, akik­nek jogi fele­lős­sé­ge meg­vé­de­ni mun­ka­vál­la­ló­i­kat a koro­na­ví­rus­tól− fogal­ma­zott a politikus. 

A sze­ná­tu­si demok­ra­ták több­sé­ge azon­ban, élü­kön veze­tő­jük­kel, Chuck Schu­mer New York‑i sze­ná­tor­ral, éle­sen bírál­ta az elnö­ki ren­de­le­tet táma­dó törvényjavaslatot.

Ha a ter­ve­ze­tet a kép­vi­se­lő­ház is meg­sza­vaz­ná Jen Psa­ki, a Fehér Ház szó­vi­vő­jé­nek koráb­bi jel­zé­se alap­ján Biden elnök meg­vé­tóz­ná, így ezután az vissza­ke­rül­ne a kong­resszus­ba, ahol mind­két ház­ban két­har­ma­dos több­ség­re len­ne szük­ség az elnö­ki vétó lesza­va­zá­sá­hoz. A hét ele­jén egy Geor­gia állam­be­li szö­vet­sé­gi bíró­ság már leál­lí­tot­ta a Biden-admi­niszt­rá­ció egyik koráb­bi dön­té­sé­nek vég­re­haj­tá­sát, amely még a szö­vet­sé­gi kor­mány­zat mun­ka­tár­sai és alkal­ma­zot­tai szá­má­ra tet­te vol­na köte­le­ző­vé a védő­ol­tás felvételét.

Más szö­vet­sé­gi bíró­sá­gok pedig ehhez hason­ló­an leál­lí­tot­ták az álla­mi egész­ség­ügyi intéz­mé­nyek­ben dol­go­zók köte­le­ző olta­ko­zá­sát elő­író ren­de­let vég­re­haj­tá­sát. Repub­li­ká­nus sze­ná­to­rok sze­rint ezek a bíró­sá­gi íté­le­tek növe­lik annak az esé­lyét, hogy a bíró­sá­gok a vál­la­la­ti mun­ka­vál­la­lók szá­má­ra köte­le­ző­en elő­írt védő­ol­tást kimon­dó ren­de­le­tet is meg­sem­mi­sí­tik, füg­get­le­nül a vár­ha­tó kong­resszu­si sza­va­zá­sok végeredményétől.

For­rás: MTI / magyar​nem​zet​.hu