Hírek Amerikai hirek Leszá­mo­lás­ra készül­het­nek a demok­ra­ták Ame­ri­ka egyik leg­ne­ve­sebb ripor­ter­nő­je szerint

Leszá­mo­lás­ra készül­het­nek a demok­ra­ták Ame­ri­ka egyik leg­ne­ve­sebb ripor­ter­nő­je szerint

Megyn Kelly négy éve még Trump leg­na­gyobb ellen­fe­le volt a médi­á­ban, mára a leg­na­gyobb támo­ga­tó­já­vá vált. Az „ame­ri­kai Kál­mán Olga” sze­rint a demok­ra­ták dur­ván csal­hat­tak, és leszá­mo­lás­ra készülnek.

Emlék­szünk még Megyn Kelly­re, a Fox News ripor­ter­nő­jé­re, aki négy éve Trump leg­na­gyobb ellen­fe­le volt, ami­kor Hil­lary ellen indult az elnök­vá­lasz­tá­son? A ripor­ter annyi­ra vehe­men­sen támad­ta az akkor még csak elnök­je­lölt Trum­pot, hogy a későb­bi elnök szá­ján kicsú­szott egy uta­lás arra, hogy biz­to­san azért volt ilyen ide­ges, mert épp meg­volt neki.Annak a nőnek vér­ben for­gott a sze­me, vér folyt belő­le a… tud­ják honnan.”

– mond­ta.

Az egyéb­ként magát kon­zer­va­tív­nak val­ló Megyn per­sze rög­tön szim­bó­lum lett, a Trump-elle­nes femi­nis­ta offen­zí­va koro­ná­zat­lan király­nő­je, akit Hol­ly­wood még egy külön neki szen­telt film­ben is szent­té avatott.

Nos, ki gon­dol­ta vol­na, hogy pont ez a nő lesz Trump leg­na­gyobb támo­ga­tó­ja 2020-ban? Megyn a máso­dik leg­ne­ve­sebb tele­ví­zi­ós sze­mé­lyi­ség Tuc­ker Carl­son után az ame­ri­kai jobb­ol­da­li médi­á­ban, és az, hogy mind­ket­ten egy­ér­tel­mű­en kiáll­tak amel­lett, hogy válasz­tá­si csa­lás tör­tént – lénye­gé­ben a leg­több repub­li­ká­nus veze­tő­vel egye­tem­ben –, nagyon súlyos for­ga­tó­köny­ve­ket vetít­het előre.

Egy vide­ó­ban a News­ma­xon arról szá­mol be, hogy sze­rin­te hiá­ba hir­de­ti Joe Biden, hogy „egye­sí­ti Ame­ri­kát”, pont ők vol­tak azok, akik min­dent meg­tet­tek, hogy a lehe­tő leg­job­ban szét­sza­kít­sák a tár­sa­dal­mat, és ezzel nem fog­nak egyik perc­ről a másik­ra leállni.

Íme, a videó, érde­mes megnézni:

https://​videa​.hu/​p​l​a​y​e​r​?​v​=​K​U​f​Q​l​w​r​E​k​J​H​n​Q​5Is

For­rás: 888​.hu