Hírek Elszakított területi hirek Lesz‑e tör­té­nel­mi for­du­lat Marosvásárhelyen?

Lesz‑e tör­té­nel­mi for­du­lat Marosvásárhelyen?

Túl­zás nél­kül nevez­he­tő tör­té­nel­mi for­du­lat­nak, ha ma a késő esti órák­ban Soós Zol­tán, azaz a magyar pol­gár­mes­ter-jelölt győ­zel­mét ered­mé­nye­zik a válasz­tá­si ered­mé­nyek Maros­vá­sár­he­lyen. Húsz évig volt a város élén az idő­köz­ben több román párt szí­ne­it is kép­vi­se­lő Dorin Flo­rea, őt vált­hat­ja most a füg­get­len­ként indult tör­té­nész, múzeumigazgató.

Bár hat­van-negy­ven szá­za­lék­ban román, illet­ve magyar lakos­sá­gú várost a poli­ti­kai köz­be­szé­de­ben, a médi­á­ban sok­szor „front­vá­ros­ként” emle­ge­tik, a vasár­na­pi meg­mé­re­tés nap­ján nyo­ma sem volt feszült­ség­nek. A távol­ról ide érke­ző láto­ga­tó­nak az sem tűn­he­tett fel, hogy válasz­tá­so­kat tar­ta­nak a száz­har­minc ezres megye­köz­pont­ban. A román sza­bá­lyo­zá­sok sze­rint a sza­va­zást meg­elő­ző egy hóna­pos kam­pány­idő­szak­ban tilos óri­ás­pla­ká­tok­kal győz­köd­ni a pol­gá­ro­kat, a jár­vány­hely­zet miatt a töme­ges ren­dez­vé­nyek is elma­rad­tak, így csak sem­mit­mon­dó kis mére­tű posz­te­re­ken ismer­ked­he­tett a lakos­ság a jelöl­tek­kel. A poli­ti­kai sze­rep­lők azért nem hagy­ták a vélet­len­re a dol­got. Ha már az utol­só hetek­ben tör­vény tilt­ja az óri­ás­pla­ká­to­kat, hát koráb­ban helyez­ték el azo­kat a tömb­há­zak fala­i­an, az utak men­tén. Augusz­tus­ban élén­kebb kam­pány­han­gu­la­ta volt Maros­vá­sár­hely­nek is mint köz­vet­le­nül a vok­so­lás előtt.

Sokan arra szá­mí­tot­tak, hogy a poli­ti­kai tér­ben egyes pár­tok kiéle­zik a magyar-román szem­ben­ál­lást, naci­o­na­lis­ta hang­vé­te­lű üze­ne­te han­goz­ta­tá­sá­ba kez­de­nek. Ez végül néhány elha­nya­gol­ha­tó kivé­telt leszá­mít­va nem tör­tént meg. Az egyet­len magyar pol­gár­mes­ter-jelölt mel­lett tizen­két román indult a város­ve­ze­tői pozí­ci­ó­ért az egy­for­du­lós válasz­tá­son, de Flo­rea immár nem volt közöt­tük. Az expol­gár­mes­ter meg­csap­pant sza­va­zó­tá­bo­rát, tanács­adó­ja, s jobb­ke­ze, Cla­u­diu Mai­or céloz­ta meg. Aho­gyan Mai­or­nak, úgy a töb­bi jelölt­nek sem volt érde­ke a magyar­el­le­nes han­gu­lat­kel­tés, hiszen tisz­tá­ban vol­tak azzal, hogy magyar sza­vaz­tok nél­kül nincs győ­zel­mi esé­lyük. Egy fur­csa pro­vo­ká­ció azért tör­tént egy nap­pal a meg­mé­re­tés előtt. Egy fal­ra vala­kik a Maros­vá­sár­hely – a Szé­kely föld (sic!) kapu­ja fel­ira­tot fes­tet­ték. A helyes­írá­si hibán kívül az elkö­ve­tők a szö­ve­get két piros-fehér-zöld zász­lócs­ká­val kere­tez­ték, de füg­gő­le­ges for­má­ban. A cél nyil­ván­va­ló­an a romá­nok fel­her­ge­lé­se lett vol­na. Az fel­irat kap­csán Soós közös­sé­gi olda­lán rövi­den csak annyit jegy­zett, meg, hogy a több­szö­rö­sen is elhi­bá­zott fel­irat azt jel­zi, már a sze­ku­sok sem a régiek.

Az őszi­e­sen hűvös, de nap­sü­té­ses idő­ben vasár­nap a magya­rok és a romá­nok épp­úgy kávéz­gat­tak a ven­dég­lők tera­sza­in, mint bár­me­lyik hét­vé­gén. Az asz­ta­lok­nál zaj­ló beszél­ge­té­sek sem fel­tét­le­nül a sza­va­zás­ról szól­tak, s ah még­is, külö­nö­sebb indu­lat nél­kül folyt a poli­ti­kai élű tár­sal­gás. A maros­vá­sár­he­lyi magya­rok több­sé­ge azért tisz­tá­ban van a mos­ta­ni – talán soha vissza nem térő – lehe­tő­ség­gel. Dél­előtt hosszú sorok ala­kul­tak ki a sza­va­zó­he­lyek előtt, ami vél­he­tő­en inkább a jár­vány­hely­zet által meg­kö­ve­telt intéz­ke­dé­sek­kel magya­ráz­ha­tók, a rész­vé­te­li arány kora dél­után ugyan­is vala­mi­vel kisebb volt, mint négy évvel ezelőtt. Az idős sza­va­zók ará­nya ötszö­rö­sen halad­ta meg a fia­tal sza­va­zók arányát.

Azt ugyan­ak­kor nyil­ván­va­ló­an nehéz meg­ál­la­pí­ta­ni, hogy a magya­rok vagy a romá­nok köré­ből kerül ki az ott­hon­ma­ra­dók több­sé­ge. Soós Zol­tán a reg­ge­li órák­ban sza­va­zott. – Az elmúlt húsz év leg­fon­to­sabb nap­ja van ma. A vál­to­zás nap­ja. Én erre sza­vaz­tam, kérem, hogy min­den­ki tegyen ma Vásár­hely győ­zel­mé­ért – fogal­ma­zott a vok­so­lást köve­tő­en a hat­gyer­me­kes csa­lád­apa. Az sza­va­zó­he­lyi­sé­gek magyar idő sze­rint 20 órá­ig van­nak nyit­va, biz­tos vég­ered­mény­re csak éjfél kör­nyé­kén lehet számítani.

A Romá­ni­ai Magyar Demok­ra­ta Szö­vet­ség köre­i­ben csa­lás­tól is tar­ta­nak. Négy évvel ezelőtt meg­le­pő­en sok érvény­te­len sza­va­zat volt, ez is hoz­zá­já­rult Flo­rea alig több mint ezer vok­sos sike­ré­hez Soós­sal szem­ben. Szom­ba­ton este néhány órá­ig szü­ne­telt a köz­vi­lá­gí­tás a város több részén, szá­mos sza­va­zó­he­lyi­ség kör­nyé­kén sem volt áram. Soós Zol­tán kam­pány­stáb­já­ból arra hív­ták fel a figyel­met, hogy 2016-ban is hason­ló tör­tént a sza­va­zás előt­ti napon.

For­rás: Magyar Nemzet