Hírek Vélemények/Publicisztikák Lenin Ame­ri­ká­ban

Lenin Ame­ri­ká­ban

Ami­kor Vla­gyi­mir Iljics Lenin Svájc­ból haza­tért a cári Orosz­or­szág­ba, már­is elin­dult a tár­sa­da­lom átala­kí­tá­sá­nak for­ga­tó­köny­ve. Egye­dül kezd­te vagy nyu­ga­ti pén­zes hát­tér sugal­ma­zá­sá­ra, több mint száz év táv­la­tá­ból mára már közöm­bös is lehet­ne. Hogy még­sem sza­bad nagy­vo­na­lú­an átla­poz­ni a tör­té­ne­lem ezen sza­ka­szát, azt nap­ja­ink fur­csá­nak tűnő ese­mé­nyei bizonyítják.

Lenin tény­ke­dé­se az 1917-es nagy októ­be­ri for­ra­da­lom­ban csú­cso­so­dott ki Orosz­or­szág­ban, no meg az azt köve­tő kom­mu­niz­must épí­te­ni aka­ró rögös úton. 1924-ben bekö­vet­ke­zett halá­la nem vetett véget az álta­la meg­kez­dett folya­mat­nak. Az idő­köz­ben meg­ala­kult Szov­jet­uni­ót követ­ték más nem­ze­tek a máso­dik világ­há­bo­rút lezá­ró béke­tár­gya­lá­sok és meg­ál­la­po­dá­sok utó­ha­tá­sa­ként. Közép- és Kelet-Euró­pa orszá­gait – a nagy­ha­tal­mi alku­nak köszön­he­tő­en – rákény­sze­rí­tet­ték, hogy a leni­ni utat követ­ve épít­sék újjá lerom­bolt világukat.

De mint­ha mind­ez nem lett vol­na elég, Lenin a halá­lát köve­tő­en is velünk maradt. Nem­csak esz­mei hagya­té­ka lett kísé­rőnk a későb­bi évti­ze­dek­ben, hanem mumi­fi­kált tes­te Moszk­vá­ban, a Vörös téren lévő Lenin-mau­zó­le­um­ban volt meg­te­kint­he­tő erek­lye­ként és taní­tan­dó pél­da­ként. Évti­ze­de­ken keresz­tül napon­ta hosszú sorok kígyóz­tak a Vörös téren, hogy bejus­sa­nak és meg­néz­hes­sék Lenin nyug­he­lyét és őt magát.

Az 1990-es évek­ben a Szov­jet­unió össze­om­lott, Orosz­or­szág vissza­tért – szo­kás­jo­gát tekint­ve – a cári kor­szak val­lá­si, kul­tu­rá­lis iden­ti­tá­sá­hoz. Bár tár­sa­dal­mi beren­dez­ke­dé­se más, de ébre­dé­se a szo­ci­a­liz­mus kómá­já­ból nagyon gyor­san meg­va­ló­sult, és köve­ti az embe­rek érzés­vi­lá­gá­ban meg­ma­radt cári kor­szak tra­dí­ci­ó­it még a poli­ti­ká­ban is. A Vörös téri mau­zó­le­um lakó­ját azon­ban tör­té­nel­mi memen­tó­ként tovább­ra is láto­gat­ni lehe­tett, idéz­ve a kom­mu­niz­mus szel­le­mét. Láto­gat­ni lehe­tett, de csak a közel­múl­tig. Tör­tént ugyan­is, hogy Lenin „viasz­má­sa” már nem­kí­vá­na­tos a mai orosz poli­ti­kai szim­bó­lu­mok között, így eltá­vo­lí­tot­ták addi­gi nyug­he­lyé­ről. Tet­ték ezt első­sor­ban azért, mert egy­re több bizo­nyí­ték került elő arról, hogy a XX. szá­za­di orosz szo­ci­a­lis­ta for­ra­da­lom nem a nép­aka­rat­ból – miként jó néhány nem­ze­dék nőtt fel ezt tanul­va – követ­ke­zett be, hanem a jövőt saját érde­ke­ik men­tén ter­ve­ző össze­es­kü­vők talál­ták ki, finan­szí­roz­ták és haj­tat­ták vég­re kikép­zett kato­ná­ik­kal. A cél pedig a világ­for­ra­da­lom – az „egy­sé­ges világ” ma is fel­me­rü­lő vízió – eléré­se volt. A Lenin vezet­te orosz fel­ke­lés pél­da­ként kel­lett szol­gál­jon a világ orszá­gai arra fogé­kony töme­ge­i­nek. Főként per­sze a vál­to­zás­ra min­dig kap­ha­tó ifjú­ság szá­má­ra adott élet­célt és addig meg­szo­kott tár­sa­dal­mi for­má­tól elté­rő jövőképet.

Ma, nemes egy­sze­rű­ség­gel ugyan­azt lát­juk Ame­ri­ka utcá­in, amit száz éve lehe­tett tapasz­tal­ni a cári Orosz­or­szág­ban. A lát­szó­lag értel­met­len, min­dent taga­dó láza­dó­kat, az utcai rom­bo­lást, az önkén­tes agi­tá­to­rok erő­sza­kos akti­vi­tá­sát, akik most „szí­nes” mon­dó­ká­val kíván­ják lerom­bol­ni a nor­má­lis vilá­got. Tagad­va a tör­vé­nyes ren­det, az Egye­sült Álla­mok elnö­ké­nek lemon­dá­sát köve­te­lik, figyel­men kívül hagy­va a tényt, hogy Donald Trump elnök sza­bad válasz­tás útján került a Fehér Házba.

Az, hogy Lenin por­hü­ve­lye útra fog kel­ni, mint­egy kife­szí­tett for­ra­dal­mi zász­ló­ként a sza­bad­nak hitt világ felé, még akkor sem sej­lett fel, ami­kor Német­or­szág­ban Karl Marx szob­rát avat­ták a közel­múlt­ban, poli­ti­ku­sok jelen­lé­té­ben. Arról a Marx­ról van szó, aki Lenin elmé­le­ti har­cos­tár­sa volt a szo­ci­a­liz­mus esz­mé­i­nek ter­jesz­té­sé­ben. Utó­lag per­sze az ese­mé­nyek nagyon könnyen össze­rak­ha­tók és kris­tály­tisz­ta ívet követ­nek. Mond­hat­juk: a szí­né­szek vál­toz­nak, a darab marad. De mi van akkor, ha a régi sze­rep­lők – még ha csak szo­bor­ként vagy mumi­fi­kál­va is – jön­nek vissza?

Egy újszü­lött­nek min­den vicc új! A régi célok, pél­dá­ul a nem­ze­tek nél­kü­li világ – melyet egy világ­kor­mány irá­nyí­ta­na – ma is napi­ren­den van, talán hang­sú­lyo­sab­ban, mint vala­ha. Nem sza­bad legyin­te­ni olyan­kor, ha az embe­rek töme­ge­it osto­ba, kijátsz­ha­tó fajan­kó­nak nézik. Mert a pum­pa – vér­nyo­más – a kri­ti­kus magas­ság­ba tör­ve átsza­kít­hat­ja a tűrő­ké­pes­ség gát­ja­it. A for­ra­dal­mi vér­nyo­más ember ember elle­ni ütkö­ze­tet vált­hat ki. Sok­szor kipró­bált poli­ti­kai rög­esz­mék ezek arra, hogy a pénz­tő­ke maxi­ma­li­zál­ni tud­ja saját jövőképét.

Világ­for­ra­da­lom vagy XXI. szá­za­di Egye­sült Világ. Nincs különb­ség, ha a célt és a folya­ma­tok moz­ga­tó­ru­gó­it vizs­gál­juk. Ugyan­azok az ere­dő és ízlés­te­le­nül hason­ló mód­sze­rek. Sze­gény Lenint pedig azért vásá­rol­ják meg az anti­de­mok­ra­ti­kus­nak kiki­ál­tott Orosz­or­szág­tól, hogy segít­sék a demok­rá­cia fej­lő­dé­sét az Egye­sült Álla­mok­ban? Az ő múlt­já­val és a meg­is­mert poli­ti­kai gya­kor­la­tá­val? A jobb sors­ra érde­mes embe­ri­ség – és külö­nö­sen XXI. szá­za­di ifjú­sá­gunk – leg­újabb kori beke­rí­té­se folyik pro­fin fel­épí­tett NGO-rend­sze­rek világ­há­ló­já­val. A kiépült háló­za­tok tak­ti­kai sike­re­it már bizo­nyí­tot­ta a glo­bá­lis lép­ték és annak lehe­tő­sé­ge, hatékonysága.

Úgy tűnik, Lenin utaz­ta­tá­sa nem repü­lő­vel, hanem – Euró­pán keresz­tül hagyo­má­nyos har­ci sze­kér­rel vagy hord­szék­kel – gya­lo­go­san tör­té­nik. Mi más lehet a magya­rá­za­ta annak, hogy kon­ti­nen­sün­kön zavar­gá­sok szí­ne­sí­tik a for­ra­da­lom­ra a leg­ke­vés­bé sem vágyó pol­gá­rok éle­tét? Stock­holm­ban soro­za­tos rob­ban­tá­sok har­ci zaja töri meg észak csönd­jét. Német­or­szág a totá­lis pol­gár­há­bo­rú szé­lé­re sod­ró­dott az egy­re szél­ső­sé­ge­sebb poli­ti­kai reto­ri­kák miatt. Olasz­or­szág Görög­or­szág­gal egye­tem­ben kép­te­len meg­ál­lí­ta­ni a vége­lát­ha­tat­lan tömeg­ben érke­ző ille­gá­lis beván­dor­ló­kat szál­lí­tó, a tör­vé­nye­ket figyel­men kívül hagyó NGO-hajó­kat. Hazánk­ban egy­elő­re a bár­mi­lyen sze­rep­re kész SZFE-hall­ga­tók ásták ki a csa­ta­bár­dot a hata­lom­mal szem­ben, bár hír­lik, hogy más egye­te­mek hall­ga­tói is készül­nek erre. Álta­lá­nos­ság­ban is jel­lem­ző a leni­ni hagyo­má­nyok foly­ta­tó­i­ra, hogy a fia­tal, ütkö­zet­re vágyó embe­re­ket kons­pi­rált pozí­ci­ó­ból her­ge­lik idős, tapasz­talt felbujtók.

Jog­gal tart­ha­tunk attól, hogy ha a szo­ci­a­lis­ta for­ra­dal­mak szim­bó­lu­ma meg­ér­ke­zik is ame­ri­kai vég­ál­lo­má­sá­ra, sen­ki sem sóhajt­hat fel, hisz az élet­re kel­tett esz­mé­i­nek for­gó­sze­le saj­nos még soká­ig velünk marad.

Föl­di Lász­ló tit­kos­szol­gá­la­ti szakértő

For­rás: Magyar Nemzet