Hírek Külföldi hirek Len­gyel­or­szág 21 éve pél­dát­lan húzás­ra készül az Euró­pai Unióban

Len­gyel­or­szág 21 éve pél­dát­lan húzás­ra készül az Euró­pai Unióban

A vétó­fe­nye­ge­tést utol­já­ra Auszt­ria alkal­maz­ta 2000-ben, és az drá­mai hatást vál­tott ki – emékez­te­tett Gyé­vai Zol­tán, az EU Moni­tor főszerkesztője.

Len­gyel­or­szág igaz­ság­ügyi minisz­te­re sze­rint az ország­nak fel kel­le­ne füg­gesz­te­nie az uni­ós költ­ség­ve­tés­be tör­té­nő befi­ze­té­se­it, és meg kel­le­ne vétóz­nia az euró­pai poli­ti­ká­kat, ha Brüsszel csök­ken­ti a Var­só­nak szánt pén­ze­ket, és fokoz­za a jog­ál­la­mi­sá­gért foly­ta­tott harcot.

Az EU Moni­tor főszer­kesz­tő­je úgy lát­ja, most min­den­ki eme­li a tétet a vitá­ban, és meg­pró­bál­ja a másik gyen­ge pont­ját meg­ta­lál­ni ebben a játék­ban. Gyé­vai Zol­tán sze­rint a len­gye­lek ese­té­ben ez a drasz­ti­kus lépés sem kizár­ha­tó. Len­gyel­or­szá­got már az euró­pai bíró­sá­gi íté­le­tek vég­re­haj­tá­sá­nak meg­ta­ga­dá­sa miatt már most is sújt­ják pénz­ügyi bün­te­té­sek. Ha Len­gyel­or­szág emi­att fel­füg­gesz­ti a befi­ze­té­se­ket, akkor az Euró­pai Uni­ó­tól is annyi­val keve­seb­bet kap majd a kohé­zi­ós for­rá­sok­ból, struk­tu­rá­lis alapokból.

„A len­gye­lek erre mond­ják azt, hogy ha ez így lesz, akkor mi is emel­jük a tétet, és meg fogunk vétóz­ni min­dent. Ha odá­ig eljut­nánk, akkor egy olyan vál­ság ala­kul­na ki, ami­re leg­utol­já­ra az Euró­pai Uni­ó­ban 2000-ben volt pél­da, akkor Auszt­ri­át pró­bál­ta az akkor még 14 part­ner­or­szág elszi­ge­tel­ni” – emlé­kez­te­tett a szak­ér­tő. Mint fel­idéz­te, abban az eset­ben a Jörg Haider vezet­te a Sza­bad­ság­párt kor­mány­ra kerü­lé­se miatt vol­tak uni­ós szankciók.

„Ma már ez nem is ese­mény, de akkor drá­mai hatást vál­tott ki, hogy a 14 tag­ál­lam meg­pró­bál­ta Auszt­ri­át part­vo­nal­ra szo­rí­ta­ni. Nem műkö­dött, mert Auszt­ria fon­tos dön­té­sek­ben nem vett részt, vagy pedig éppen vétó­zott” – mond­ta Gyé­vai Zoltán.

Az EU Moni­tor főszer­kesz­tő­je ugyan­ak­kor arra is fel­hív­ta a figyel­met, hogy Var­só eset­le­ges vétó­zá­sa nem csak Brüsszel­nek jelen­te­ne gon­dot, hanem a magyar kor­mány­nak is, hiszen Magyar­or­szág­nak is van­nak érde­kei, és ha a len­gye­lek min­dent meg­vé­tóz­nak, az adott eset­ben magyar érde­ket is sérthet.

„Nyil­ván vigyáz­ni fog­nak arra, hogy ez ne tör­tén­jék meg, csak ez nem Brüsszel kér­dé­se, ez az Euró­pai Unió kér­dé­se. Az Euró­pai Unió mi vagyunk, tehát ha Len­gyel­or­szág beáll a vétó­zás­ra, az bizony magyar érde­ke­ket is sért­het” – emel­te ki Gyé­vai Zoltán.

For­rás: info​start​.hu