Hírek Amerikai hirek Lemon­dott a CNN elnöke

Lemon­dott a CNN elnöke

Tovább söpör a CNN-nél Chris Cuo­mo sze­xu­á­lis zak­la­tás­sal kap­cso­la­tos botránya.

Lemon­dott poszt­já­ról szer­dán Jeff Zuc­ker, a CNN ame­ri­kai hír­te­le­ví­zió elnö­ke, miu­tán kide­rült, hogy viszonyt foly­tat egyik kol­lé­ga­nő­jé­vel, és erről nem tájé­koz­tat­ta mun­kál­ta­tó­ját – derül ki abból a fel­jegy­zés­ből, ame­lyet a CNN média­ügyi ripor­te­re, Bri­an Stel­ter osz­tott meg a Twitteren.Kötelességem lett vol­na nyil­vá­nos­ság­ra hoz­ni, ami­kor ez elkez­dő­dött, de nem tet­tem meg.

Hibáz­tam. Emi­att a mai nap­pal lemondok” 

– írta köz­le­mé­nyé­ben Zucker.

Chris Cuo­mót, a CNN műsor­ve­ze­tő­jét decem­ber­ben füg­gesz­tet­te fel a csa­tor­na, miu­tán kide­rült, hogy segít­sé­get nyúj­tott a sze­xu­á­lis zak­la­tás­sal vádolt test­vé­re, And­rew Cuo­mo stáb­já­nak, meg­sért­ve ezzel a CNN alapelveit.

Fotó: Robert Marquardt/Getty Images

For­rás: man​di​ner​.hu