Hírek Külföldi hirek Lelep­lez­tek egy hatal­mas ukrán­ba­rát bot-hadsereget

Lelep­lez­tek egy hatal­mas ukrán­ba­rát bot-hadsereget

Egy vizs­gá­lat hatal­mas, össze­han­golt online háló­za­tot lep­le­zett le.

Az Adelaide‑i Egye­tem kuta­tói mér­föld­kő­nek szá­mí­tó tanul­mányt tet­tek köz­zé az ukraj­nai konf­lik­tus­sal kap­cso­la­tos bot­fi­ó­kok Twit­te­ren foly­ta­tott tevé­keny­sé­gé­ről. Az auszt­rál ered­mé­nyek való­ban meg­döb­ben­tő­ek: a közös­sé­gi média­há­ló­za­ton feb­ru­ár 23. és már­ci­us 8. között meg­je­lent 5,2 mil­lió twe­et 60 – 80 szá­za­lé­kát hamis fió­kok osz­tot­ták meg. Mi több, ezek­nek a posz­tok­nak a 90%-a Ukraj­na-pár­ti volt.

Ezek a fió­kok külö­nö­sen a #IStand­Wit­hUk­raine, #IStand­With­Ze­lens­kyy és #ISup­por­tUk­raine hash­ta­ge­ket, vala­mint olyan míto­szo­kat ter­jesz­tet­ték, mint a “Kijev szel­le­me”, egy kita­lált ukrán vadász­pi­ló­ta, aki állí­tó­lag 40 orosz repü­lő­gé­pet lőtt le néhány órá­val a kato­nai műve­let kez­de­te után.

A har­cok kez­de­ti sza­ka­szá­nak kulcs­fon­tos­sá­gú pont­ja­in, pél­dá­ul már­ci­us 2‑án, ami­kor Orosz­or­szág elfog­lal­ta Her­szon váro­sát, és már­ci­us 4‑én a zapo­rozs­jei atom­erő­mű­vet, jelen­tős akti­vi­tá­si csú­cso­kat regisztráltak.

Az azo­no­sí­tott fió­kok túl­nyo­mó­részt angol nyel­vű­ek vol­tak, ami­ből a kuta­tók arra követ­kez­tet­tek, hogy ezek a hami­sí­tott fel­hasz­ná­lók “nagyobb zava­ro­kat akar­tak okoz­ni az angol nyel­vű orszá­gok­ban”, és “külön­bö­ző fel­hasz­ná­lói cso­por­to­kat akar­tak befo­lyá­sol­ni”. Az angol nyelv­re való jelen­tős össz­pon­to­sí­tás elle­né­re az ukrán botok az orosz nyel­vet is alkal­maz­ták, hogy “több zavart okoz­za­nak” az országban.

A fió­kok sike­re­sen tel­je­sí­tet­ték azt a cél­ju­kat, hogy bizo­nyos témák körü­li vitá­kat és tren­de­ket ger­jessze­nek, és szá­mos témá­ról, töb­bek között arról a kér­dés­ről, hogy az ukrá­nok­nak el kellene‑e mene­kül­ni­ük az ország­ból, online vitá­kat indí­tot­tak és tüzel­tek. A kuta­tók “jelen­tős infor­má­ció­áram­lást” regiszt­rál­tak az ukrán botok­tól a nem bot­fi­ó­kok felé.

A tanul­mány a konf­lik­tus­hoz kap­cso­ló­dó közös­sé­gi média­tar­tal­mak első elem­zé­se, és nagyon rövid idő­sza­kot – mind­össze két hetet – fed le. Szin­te elke­rül­he­tet­len, hogy a fel­hasz­ná­lók – a trol­lok és az orga­ni­ku­sok – által kife­je­zett Kijev-barát érzel­mek szint­je még tovább növe­ked­jen az ebben az idő­szak­ban mért 90%-on. Szá­mos kom­men­tá­tor hív­ta fel a figyel­met a Twit­ter, a Face­book és tár­sai fegy­ver­ként való fel­hasz­ná­lá­sá­ra a nyu­ga­ti pro­xy-hábo­rú támo­ga­tá­sá­ra Ukrajnában.

Elég csak néhány per­cet eltöl­te­ni a főbb közös­sé­gi média­há­ló­za­to­kat végig­pör­get­ve, hogy fel­fe­dez­zük a név­te­len, nem­rég regiszt­rált fel­hasz­ná­lók bősé­gét, akik Ukrajna‑, NATO- és hábo­rú­pár­ti pro­pa­gan­dát foly­tat­nak, és támad­nak min­den­kit, aki kri­ti­ku­san viszo­nyul a nyu­ga­ti nar­ra­tí­vák­hoz. Cait­lin Johns­to­ne író sza­va­i­val élve ez “min­den idők leg­ag­resszí­veb­ben troll­ko­dott háborúja”.

Nem meg­le­pő módon azon­ban a nyu­ga­ti média – amely tovább­ra is túl­nyo­mó­részt elkö­te­le­zett amel­lett, hogy sem­mi­fé­le nega­tív infor­má­ci­ót ne közöl­jön Ukraj­ná­ról – álta­lá­no­san figyel­men kívül hagy­ta ennek a tudo­má­nyos tanul­mány­nak a bom­basz­ti­kus meg­ál­la­pí­tá­sa­it. Csak elkép­zel­ni lehet, milyen len­ne az álta­lá­nos lefe­dett­ség, ha a meg­ál­la­pí­tá­sok Orosz­or­szág­gal kap­cso­la­to­sak lennének.

A vál­la­la­ti hír­csa­tor­nák vona­ko­dá­sa, hogy olyan ügyek­ről szá­mol­ja­nak be, ame­lyek nem pozi­tí­van tük­rö­zik Kije­vet, még­is ért­he­tő, mivel azo­kon az elenyé­sző­en rit­ka alkal­mak­kor, ami­kor ez meg­tör­tént, a vissza­ha­tás kegyet­len volt.

Augusz­tus 4‑én pél­dá­ul az Amnesty Inter­na­ti­o­nal jelen­tést tett köz­zé arról, hogy az ukrán csa­pa­tok erő­i­ket és fegy­ve­re­i­ket lakott terü­le­te­ken, köz­tük isko­lák­ban és kór­há­zak­ban állo­má­soz­tat­ják, ami egy­részt veszé­lyez­te­ti a civi­le­ket, más­részt hábo­rús bűn­cse­lek­mény­nek minő­sül. Három nap­pal később a CBS doku­men­tum­fil­met sugár­zott, amely bemu­tat­ta, hogy a Kijev­nek szánt hatal­mas nyu­ga­ti fegy­ver­szál­lít­má­nyok mind­össze 30%-a jut el a front­vo­nal­ra, a töb­bi eltű­nik, vagy a feke­te­pi­a­con értékesítik.

A közös­sé­gi médi­á­ban olyan heves reak­ci­ó­kat vál­tot­tak ki ezek a jelen­té­sek, hogy az Amnesty‑t sike­re­sen arra kény­sze­rí­tet­ték, hogy bocsá­na­tot kér­jen az álta­la oko­zott “düh és stressz” miatt – a CBS pedig még tovább ment, és levet­te a doku­men­tum­fil­met a net­ről. Az aka­dé­mi­ai tanul­mány arra enged követ­kez­tet­ni, hogy az ellen­lö­ké­sek nagy része való­já­ban auto­ma­ti­zált fió­kok­nak volt tulaj­do­nít­ha­tó, és szán­dé­ko­san azt a hamis benyo­mást akar­ták kel­te­ni, hogy mind­két szer­ve­zet elíté­lé­se min­de­nütt jelen van.

For­rás: vdtab​log​.hu