Hírek Amerikai hirek Legá­lis lesz a mari­hu­á­na és az abor­tusz­hoz való jog Ohióban

Legá­lis lesz a mari­hu­á­na és az abor­tusz­hoz való jog Ohióban

Ohi­ó­ban ked­den nép­sza­va­zást tar­tot­tak, amely­nek ered­mé­nye­ként az abor­tusz­hoz való jog beke­rül­het az ame­ri­kai állam alkot­má­nyá­ba. A sza­va­zók ezzel együtt dön­töt­tek a mari­hu­á­na lega­li­zá­lá­sá­ról is.

Szo­ros küz­de­lem után meg­szü­le­tett a nép­sza­va­zás ered­mé­nye Ohi­ó­ban, amely már hosszú ide­je láz­ban tar­tot­ta az orszá­got és a saj­tót: a sza­va­zók több­sé­ge (56 szá­za­lék) amel­lett tet­te le a vok­sát, hogy az abor­tusz­hoz való jog kerül­jön bele az állam alkot­má­nyá­ba, így akár a szü­lé­sig kér­he­tő lesz a ter­hes­ség­meg­sza­kí­tás. A válasz­adók másik témá­val kap­cso­lat­ban is dön­töt­tek: legá­lis lesz a nem orvo­si fel­hasz­ná­lá­sú kan­na­bisz bir­tok­lá­sa is az ame­ri­kai államban.

Élet­vé­dők sze­rint a két téma együt­tes napi­rend­re tűzé­se növel­te a libe­rá­lis sza­va­zók szá­mát, így aztán könnyeb­ben ment át a ter­hes­ség­meg­sza­kí­tást lega­li­zá­ló dön­tés is. A nép­sza­va­zás kap­csán arról is cik­kez­tek, hogy az élet­vé­dő, illet­ve az abor­tusz­pár­ti oldal között egyen­lőt­len volt a küz­de­lem a médi­á­ban, és a poli­ti­kai hir­de­tés­re fel­hasz­nál­ha­tó (ado­má­nyok­ból befolyt) összeg tekin­te­té­ben is.

A tele­ví­zió és az inter­net egy­ér­tel­mű­en az abor­tusz­pár­ti oldal javá­ra volt elfo­gult: ren­ge­teg rek­lám és fel­hí­vás jutott így el a libe­rá­lis sza­va­zó­tá­bor­hoz, amely így nagyobb szám­ban lett moz­gó­sít­va Ohióban.

Az Asso­ci­a­ted Press (AP) múlt csü­tör­tö­kön arról is beszá­molt ennek kap­csán, hogy a szep­tem­ber ele­je óta foly­ta­tott kam­pány­ban az abor­tusz­pár­ti „igen” oldal csak­nem három­szor több pénzt gyűj­tött össze, mint az élet­pár­ti „nem” oldal (akkor még 29 mil­lió dol­lárt, szem­ben a másik olda­lon befolyt keve­sebb mint 10 mil­lió dollárral).

A Life​news​.com összeg­zé­sé­ből kide­rül, hogy az abor­tusz­pár­ti oldal pén­zé­nek nagy része az álla­mon kívül­ről, sőt kül­föld­ről jött, míg a jelen­tő­sebb élet­pár­ti ado­má­nyok mind Ohi­ó­ból érkeztek.

For­rás: Life​news​.com

Kiemelt kép for­rá­sa: Pixabay

For­rás: vasar​nap​.hu