Hírek Amerikai hirek Lefe­jez­tek egy Jézus ‑szob­rot az Ame­ri­kai Egye­sült Államokban

Lefe­jez­tek egy Jézus ‑szob­rot az Ame­ri­kai Egye­sült Államokban

Lefe­jez­tek egy Jézust ábrá­zo­ló szob­rot az Egye­sült Álla­mok­ban egy Mia­mi­hoz köze­li tele­pü­lé­sen – jelen­tet­te be a mia­mi érsek­ség pénteken.

Mary Ross Agos­ta, az érsek­ség szó­vi­vő­je közöl­te: a szob­rot szer­dá­ra vir­ra­dó­ra ron­gál­ták meg a Mia­mi­tól észak­ra fek­vő West Ken­dall város­ka Jó Pász­tor­ról neve­zett kato­li­kus temp­lo­má­nak kert­jé­ben. A megyei rend­őr­ség és a szö­vet­sé­gi bel­biz­ton­sá­gi minisz­té­ri­um már meg­in­dí­tot­ta a vizs­gá­la­tot a van­da­liz­mus ügyében.

A szó­vi­vő­nő a Mia­mi Herald című lap­nak adott inter­jú­já­ban hang­sú­lyoz­ta: ez a van­da­liz­mus “táma­dás az egy­ház ellen”. Mint fogal­ma­zott: a Jézus-szo­bor “nem­csak magán­tu­laj­don, hanem meg­szen­telt tulaj­don” is. Elmond­ta azt is, hogy meg­lá­tá­sa sze­rint a van­dál cse­le­ke­de­tet szán­dé­ko­san követ­ték el.

Az Egye­sült Álla­mok­ban az elmúlt napok­ban meg­sza­po­rod­tak a keresz­tény temp­lo­mo­kat és szob­ro­kat ért van­dál táma­dá­sok. A flo­ri­dai Oca­lá­ban a napok­ban fel­gyúj­tot­ták a Béke Király­nő­jé­nek aján­lott kato­li­kus temp­lo­mot, miköz­ben bent a hívek a misé­re készü­lőd­tek. Az ame­ri­kai Catho­lic News Agency (CNA) hír­adá­sa sze­rint a mas­sa­chu­se­ttsi Bos­ton­ban a napok­ban Szűz­anya-szob­rot és két kato­li­kus temp­lo­mot gyúj­tot­tak fel. Még a múlt héten a bro­okly­ni egy­ház­ke­rü­let jelen­tet­te be, hogy New York Que­ens negye­dé­ben egy kato­li­kus isko­la és sze­mi­ná­ri­um épü­le­te előtt álló, több mint száz­éves Mária-szob­rot ron­gál­tak meg: össze­fir­kál­ták, és feke­te fes­ték­kel a “bál­vány” fel­ira­tot fes­tet­ték rá.

Los Ange­les érsek­sé­ge szin­tén a múlt héten jelen­tet­te, hogy egy szent­té ava­tott feren­ces szer­ze­tes és misszi­o­ná­ri­us, Juní­pe­ro Ser­ra által 249 évvel ezelőtt ala­pí­tott kato­li­kus misszió egyik temp­lo­mát gyúj­tot­ták fel. Mis­sou­ri­ban a héten egy Szent Lajos-szob­rot ron­gál­tak meg. Szent Lajos Fran­cia­or­szág kirá­lya volt 1226 és 1270 között, két keresz­tes had­já­ra­tot veze­tett, kór­há­za­kat ala­pí­tott, sze­mé­lye­sen gon­dos­ko­dott sze­gé­nyek­ről és lep­rá­sok­ról. 1297-ben avat­ta őt szent­té a kato­li­kus egyház.

Bill Dono­hue, az ame­ri­kai Kato­li­kus Liga elnö­ke a Fox tele­ví­zi­ó­nak nyi­lat­koz­va “a gyű­lö­let nya­rá­nak” minő­sí­tet­te az elmúlt hete­ket, hiszen ebben az idő­szak­ban – mint fogal­ma­zott – “vak­me­rő bűnö­zők és bal­ol­da­li akti­vis­ták” támad­ták meg a nyu­ga­ti keresz­tény­ség és a nyu­ga­ti kul­tú­ra jelképeit.

For­rásMTI