Hírek Magyarországi hírek Lát­ta már az ország leg­na­gyobb lobogóját?

Lát­ta már az ország leg­na­gyobb lobogóját?

Már­ci­us 15-től hazánk leg­na­gyobb nem­ze­ti lobo­gó­ja éke­sí­ti a meg­úju­ló Citadellát.

A zász­ló 36 méte­res árbóc­rúd­ját a bel­ső udvar köze­pén állí­tot­ták fel. A lobo­gó felü­le­te 6 x 12 méter, azaz 72 négy­zet­mé­ter, így ez Magyar­or­szág leg­na­gyobb felü­le­tű, fel­von­ha­tó nem­ze­ti lobo­gó­ja. A piros-fehér-zöld zász­ló  emlé­ket állít azok­nak a hősök­nek, akik éle­tü­ket adták a magyar szabadságért.

Cita­del­la

Az erőd meg­újí­tá­sa során a szak­em­be­rek már kitisz­tí­tot­ták az épü­let­együt­test, fel­mér­ték a falak és födé­mek álla­po­tát. Elké­szült az erőd fala­i­nak tel­jes bel­ső vona­lát köve­tő szi­vár­gó rend­szer is, amely a jövő­ben az állag­meg­óvást segíti.

Nem­ze­ti lobo­gó a Citadellán 

Az erőd rekonst­ruk­ci­ó­já­val az a Vár­ka­pi­tány­ság cél­ja, hogy az egy­kor ret­te­gett Cita­del­lát immár a magyar embe­rek vehes­sék bir­tok­ba. Hely­re­ál­lít­ják az erőd közel 10 ezer négy­zet­mé­te­res kül­ső fala­it és rend­be teszik a bel­ső udva­rát. Az erőd­fa­lon belül egy új, több mint 6 ezer négy­zet­mé­te­res köz­par­kot ala­kí­ta­nak ki, amely­ben cso­bo­gó, tó, gaz­dag növény­vi­lág és pano­rá­más kávé­zó is helyet kap. A nyu­ga­ti ágyú­tor­nyot kul­tu­rá­lis tar­ta­lom­mal töl­tik meg: több mint 1700 négy­zet­mé­te­ren, a magyar­ság sza­bad­ság­küz­del­me­it bemu­ta­tó lát­vá­nyos kiál­lí­tást ala­kí­ta­nak ki.

For­rás: Vár­ka­pi­tány­ság

%d bloggers like this: