Hírek Sport hirek Láto­ga­tás az Öreg Hölgynél

Láto­ga­tás az Öreg Hölgynél

Ma este az 1965-ös VVK-győ­ze­lem váro­sá­ban, Tori­nó­ban lép pályá­ra a Ferenc­vá­ros a Juven­tus ellen a Baj­no­kok Ligá­ja csoportkörében

A Ferenc­vá­ros ötven­öt éve ját­szott leg­utóbb a Juven­tus ven­dé­ge­ként Tori­nó­ban, az a mér­kő­zés hoz­ta a zöld-fehé­rek eddi­gi leg­na­gyobb sike­rét. Most jóval nagyobb a két csa­pat közöt­ti tudás­kü­lönb­ség, alkal­ma­sint a tét is – ám meg­vál­to­zott a világ, az érdek­lő­dés, a figye­lem az akko­ri sokszorosa.

Látogatás az Öreg HölgynélA buda­pes­ti mér­kő­zé­sen Franck Boli szé­pí­tett a Juven­tus ellen­Fo­tó: MH/Purger Tamás

 Noha nin­cse­nek a témá­ról kikezd­he­tet­len fel­mé­ré­sek, még­is nagy biz­ton­ság­gal állít­ha­tó: a Juven­tus egyi­ke a Magyar­or­szá­gon leg­nép­sze­rűbb öt kül­föl­di fut­ball­csa­pat­nak. Ezért aztán sokan köve­tik a „zeb­rák­kal” kap­cso­la­tos tör­té­né­se­ket nálunk is szin­te nap­ról nap­ra. And­rea Pir­ló veze­tő­edző irá­nyí­tá­sá­val az olasz baj­nok­csa­pat eddig mind­össze egy vere­sé­get szen­ve­dett (a BL-ben a Bar­ce­lo­ná­tól), s a sok sérü­lés elle­né­re tart­ja a lépést az olasz baj­nok­ság­ban, a sok dön­tet­len elle­né­re négy pont csak a lema­ra­dá­sa a Milan mögött.

A válo­ga­tott­mér­kő­zé­sek miat­ti szü­net után a csa­pat 2 – 0‑ra ver­te a Cag­li­a­rit, az olasz saj­tó első­sor­ban Cris­ti­a­no Ronal­do és Matt­hijs de Ligt játé­kát emel­te ki. A por­tu­gál csil­lag­gal nagyon elé­ge­det­tek Tori­nó­ban, a La Gaz­zet­ta del­lo Sport sze­rint nagyon köze­li, hogy 2022-ig meg­hosszab­bít­sák a szer­ző­dé­sét. De Ligt­nek van adós­sá­ga a klub­bal szem­ben, az első éve nem sike­rült jól, ezért is örül­tek annak a Juvé­nál, hogy a sérü­lé­se után for­má­ba len­dült. Ugyan­ak­kor az ugyan­csak bel­ső védő Merih Dem­i­ral meg­sé­rült a Cag­lia­ri ellen, ő nem tud ját­sza­ni ma este a Ferenc­vá­ros ellen. A hol­land maradt így az egye­düli had­ra fog­ha­tó közép­ső védő. S Leo­nar­do Bon­uc­ci és Gior­gio Chi­el­li­ni sem játsz­hat.

A Ferenc­vá­ros hét­fő reg­gel indult útra Feri­hegy­ről, majd jó egy­órás légi út után érke­zett Tori­nó­ba. A csa­pat az UEFA-pro­to­koll­nak meg­fe­le­lő­en edzést tar­tott este az Alli­anz Sta­di­on­ban. Szer­gej Reb­rov az össze­ál­lí­tás­ról rit­kán (sem) beszél egy nap­pal a mér­kő­zés előtt, de irány­adó­nak tűnik a koráb­bi BL-mér­kő­zé­se­ken pályá­ra kül­dött alap tizen­egy össze­té­te­le, ami azt jelen­ti, hogy a Hon­véd ellen pihen­te­tett Sig­ér Dávid vissza­tér. Min­den bizonnyal marad a kis­pes­ti­ek ellen látott véde­lem, ugyan­ak­kor kér­dé­ses, a mér­kő­zés melyik sza­ka­szá­ban kap játék­le­he­tő­sé­ge Franck Boli, a Fra­di házi BL-gól­ki­rá­lya, aki az utób­bi mér­kő­zé­sek egy részén csak cse­re­ként állt be.

Ha a Juven­tus nyer, és a Bar­ce­lo­na leg­alább egy pon­tot sze­rez ma este, a cso­port­ban eldől a tovább­ju­tás. Lion­el Mes­si és Fren­kie de Jong sem lép pályá­ra a Dina­mo Kijev ellen, mert Ronald Koe­man, a Bar­ce­lo­na hol­land veze­tő­edző­je hét­fői saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján azt mond­ta, pihen­tet­ni sze­ret­né néhány kulcs­já­té­ko­sát, ezért kihagy­ják az ide­gen­be­li össze­csa­pást.
Három magyar is sze­rep­lő­je lesz majd a Parc des Prin­ces-ben a nap rang­adó­já­nak. Löw Zsolt pálya­edző és a Paris SG a Gulá­csi Péter­rel és Wil­li Orbán­nal fel­ál­ló RB Leip­zi­get fogadja.

For­rás: Magyar Hírlap