Hírek Amerikai hirek Lánczi Tamás: Jöhet a Face­book atom­bom­ba, ami­nek belát­ha­tat­lan követ­kez­mé­nyei lesznek

Lánczi Tamás: Jöhet a Face­book atom­bom­ba, ami­nek belát­ha­tat­lan követ­kez­mé­nyei lesznek

Miköz­ben a nyu­ga­ti világ figyel­mét szin­te tel­jes egé­szé­ben a koro­na­ví­rus-vak­ci­nák (illet­ve azok hiá­nya) köti le, az Ame­ri­kai Egye­sült Álla­mok­ban tör­tént vala­mi, ami­nek a követ­kez­mé­nyei ma még belát­ha­tat­la­nok, de az biz­tos, hogy nem csak az ame­ri­ka­i­a­kat fog­ja érin­te­ni. Hatás­sal lesz min­den nyu­ga­ti ember magán­éle­té­re, min­den­nap­ja­i­ra, azok­ra a poli­ti­kai és gaz­da­sá­gi beren­dez­ke­dé­sek­re, ame­lye­ket isme­rünk és ame­lyek­ben élünk,- figyel­mez­tet Lánczi Tamás.

Amire gon­do­lok, az nem más, mint a hír, amely sze­rint Mark Zuc­ker­berg fel­aján­lot­ta a Face­book szol­gá­la­ta­it a Biden-admi­niszt­rá­ci­ó­nak. A kiszi­vár­gott hang­fel­vé­te­le­ken Zuc­ker­berg töb­bek között arról beszél, hogy a beván­dor­lás és az ille­gá­lis beván­dor­lók támo­ga­tá­sá­ban, a klí­ma­ügyek­ben, vala­mint a faji igaz­sá­gos­ság és egyen­lő­ség témá­já­ban tud­nak majd segí­te­ni Bide­nék­nek. Az, hogy a Face­book előny­ben része­sí­ti a libe­rá­lis tar­tal­ma­kat, nem újdon­ság. Ami miatt iga­zán félel­me­tes ez a hang­fel­vé­tel, az az, hogy a Face­book veze­tő­sé­ge elis­me­ri: olyan ügyek­ben van dön­tés­ho­za­ta­li kom­pe­ten­ci­á­juk, ame­lyek a demok­ra­ti­ku­san válasz­tott tes­tü­le­te­ket illet­nék meg, ezért itt az ide­je, hogy hatal­mu­kat meg­osszák a demok­ra­ti­kus világ veze­tő­jé­vel, az Egye­sült Álla­mok elnökével. 

A hely­zet emlé­kez­tet arra, ami­kor Szi­lárd Leó, az atom­bom­ba egyik fel­ta­lá­ló­ja és lét­re­ho­zó­ja 1945 júli­u­sá­ban leve­let írt Roo­se­velt­nek, amely­ben az atom­bom­ba hasz­ná­la­tá­nak kor­lá­to­zá­sá­ról pró­bál­ta meg­győz­ni az ame­ri­kai elnö­köt. Csak itt épp az ellen­ke­ző­je tör­té­nik. A Face­book-bom­ba beve­tés­re készen áll, és Mark Zuc­ker­berg most tet­te le az indí­tó gom­bo­kat a világ első szá­mú hatal­má­nak az asz­ta­lá­ra. A vir­tu­á­lis és a való­di hata­lom egy kézben. 

Már tavaly júli­us­ban Lánczi írt arról, hogy a Face­book köz­re­mű­kö­dé­sé­vel egy high-tech dik­ta­tú­ra köze­leg: „Az évek óta tar­tó folya­mat, amely a közös­sé­gi médi­át az elnyo­más tar­tó­osz­lo­pá­vá for­mál­ja, való­já­ban messze túl­mu­tat azon, hogy milyen bejegy­zé­se­ket és hir­de­té­se­ket látunk a Face­boo­kon. Glo­bá­lis szin­ten a sze­münk előtt zaj­lik a kép­vi­se­le­ti demok­rá­cia levál­tá­sa egy olyan rend­szer­re, amely­ben a nagy cégek a pol­gá­rok, nekik van pol­gár­jo­guk, ők írják a szabályokat.

Ebben a szép új világ­ban már nincs szük­ség állam­ra, hiszen a sza­bály­sze­gők meg­bün­te­té­sé­hez nem kell töb­bé ható­sá­gi beavat­ko­zás: a rend­fenn­tar­tás új esz­kö­zei a meg­bé­lyeg­zés és a boj­kott – és ha ezek­kel nem tud­nak célt érni, akkor jöhet a fosz­to­ga­tás, gyúj­to­ga­tás, fizi­kai agresszió. […] 

Ha a Face­book bead­ja a dere­kát, és teret enged a totá­lis ideo­ló­gi­ai irá­nyí­tás­nak, az olyan hely­ze­tet fog terem­te­ni az online tér­ben, mint­ha a tele­ví­zi­ó­ban csak egyet­len csa­tor­na működ­het­ne: a liberálisoké.” 

Nagyon úgy tűnik, hogy a Face­book most, fél évvel később tény­leg bead­ta a dere­kát: az a Face­book, ami­ről eddig azt állí­tot­ták, hogy nem több, mint egy álla­mok­tól füg­get­len magán­vál­lal­ko­zás, mos­tan­tól a demok­ra­ták által veze­tett kor­mány­zat szol­gá­la­tá­ban áll. A Face­boo­kot már eddig is sokan vádol­ták azzal, hogy túl szo­ros kap­cso­lat­ba kerül a poli­ti­kai hata­lom­mal, és a szám­lá­já­ra írják az „arab tavasz” után követ­ke­ző közel egy évti­ze­dig tar­tó szí­ri­ai és líbi­ai pol­gár­há­bo­rú poklát. 

A Face­book kike­rül­he­tet­len sze­rep­lő­je a mai nyu­ga­ti világ­nak. A jelen­lét elen­ged­he­tet­len, ezt keve­sen vitat­ják, de a kiszol­gál­ta­tott­sá­got nem sza­bad elfo­gad­ni. Az egy­ol­da­lú füg­gés túl nagy koc­ká­za­tot jelent. Kell, hogy legyen egy B‑forgatókönyv – a szu­ve­re­ni­tás forgatókönyve. 

For­rás: Twit­ter / vadhajtasok