Hírek Magyarországi hírek Lan­cea Regis díjat kapott Sza­kács Árpád

Lan­cea Regis díjat kapott Sza­kács Árpád

Nagy­bol­dog­asszony nap­ján, az esz­ter­go­mi kirá­lyi palo­tá­ban és kápol­ná­ban, Szent Ist­ván szü­lő­he­lyén Sza­kács Árpád­nak adták át szom­ba­ton a Lan­cea Regis díjat, amellyel a Magyar Idők­ben és a Magyar Nem­zet­ben meg­je­lent írá­sa­it díjaz­ták az újságírónak.

Az ünne­pé­lyes cere­mó­ni­á­ra a kirá­lyi kápol­ná­ban került sor, ahol Kodi­tek Pál helyi város­vé­dő elmond­ta, a falak között egy­ko­ron Árpád-házi kirá­lyok és szen­tek éltek, a kápol­na pedig a világ egyik leg­fon­to­sabb épí­té­sze­ti külön­le­ges­sé­ge is egyben.

Bal­ról jobb­ra: Somo­gyi Győ­ző fes­tő­mű­vész, Nagy Bíbor­ka díj­át­adó, Nagy Géza ala­pí­tó és Sza­kács Árpád Fotó: Ján­váry Zoltán

Sza­kács Árpád mun­kás­sá­gát Somo­gyi Győ­ző fes­tő­mű­vész, a nem­zet művé­sze mél­tat­ta. Mint fogal­ma­zott, a díja­zott az elmúlt évti­ze­dek leg­fon­to­sabb cikk­so­ro­za­tát jegyez­te, ami­ben egye­dül­ál­ló módon mutat­ta be az az ellen­sé­ges kul­tu­rá­lis tér­fog­la­lást, ami Magyar­or­szá­gon vég­be­ment. Hang­sú­lyoz­ta: a glo­bá­lis erők a kul­tú­rán keresz­tül pró­bál­ják a nem­ze­ti létet, a nem­zet­ál­la­mi kere­te­ket meg­szün­tet­ni, eze­ket a törek­vé­se­ket pedig eddig egye­dül Sza­kács Árpád mer­te fel­tár­ni és meg­je­len­tet­ni. „Fon­tos, hogy a kitün­te­tett érez­ze, nincs egye­dül ebben a harc­ban, ren­ge­te­gen támo­gat­juk, ennek a kinyil­vá­ní­tá­sa a díj oda­íté­lé­se is” – tet­te hoz­zá Somo­gyi Győző.

Ezt köve­tő­en Sza­kács Árpád a nagy­te­rem­ben, a magyar kirá­lyok trón­ter­mé­ben mon­dott ünne­pi beszé­det, ahol Csoó­ri Sán­dor, Csur­ka Ist­ván és Németh Lász­ló gon­do­la­ta­it idéz­te meg és helyez­te jelen­ko­ri kontextusba.

Fotó: Ján­váry Zoltán

Sze­rin­te az elmúlt tíz év kul­tu­rá­lis vona­lon száz­éves viszony­lat­ban is kiemelt kudarc­ként érté­kel­he­tő. Fel­hív­ta a figyel­met arra, hogy „aki a kul­tú­rát elen­ge­di, az a nem­zet jövő­jét enge­di el. Kul­tú­ra és iden­ti­tás nél­kül nem­ze­tünk olyan, mint egy hit nél­kü­li egy­ház. Életképtelen.”

Csur­ka Ist­ván­ra utal­va azt mond­ta: „A nem­zet­kö­zi­sé­get hir­de­tő libe­rá­lis, glo­bá­lis erők szá­má­ra igen fon­tos, hogy ne ala­kul­jon ki szo­li­da­ri­tás a nem­ze­ti erők között. A nem­ze­ti oldal mind­ad­dig legyen szét­ta­golt, amíg egyen­ként fel nem morzsolódott.”

Sza­kács Árpád sze­rint hatá­sát tekint­ve a kon­zer­va­tív oldal jórészt kiszo­rult a kul­tu­rá­lis világ­ból és a kul­tu­rá­lis véle­mény­for­má­lás­ból, a nagy költ­ség­ve­té­sű intéz­mé­nyek, lapok köz­éle­ti tema­ti­zá­lás­ra, viták­ra még nem min­dig alkalmasak.

Mint mond­ta: „A kon­zer­va­tív kul­tu­rá­lis világ intéz­mé­nye­i­ből hiány­zik a hatást elérő terem­tő­erő, az alko­tó vágy. A magyar hír­szol­gál­ta­tá­so­kat szem­lél­ve az érté­kes és szó­ra­koz­ta­tó, szel­le­mi­sé­gé­ben, érték­tar­tal­má­ban jobb­ol­da­li beágya­zott­sá­gú, érde­kes és izgal­mas, fia­ta­los fogyasz­tói szo­ká­sok sze­rint is rele­váns ese­mé­nyek és hírek – hiánycikkek.”

Sza­kács Árpád Ravasz Lász­ló püs­pök gon­do­la­ta­i­ra hív­ta fel a figyel­met, aki sze­rint: „Nem­ze­ted­nek akkor hasz­nál­hatsz a leg­töb­bet, ha kész egyé­ni­sé­get bocsá­tasz szol­gá­la­tá­ra és kész egyé­ni­ség csak akkor lehetsz, ha nem­ze­ted szol­gá­la­tá­ban talá­lod fel élet­cé­lo­dat.” Sza­kács Árpád hoz­zá­tet­te: „A refor­má­tus püs­pök által meg­raj­zolt vízió volt a több mint ezer­éves álla­mi­sá­gunk alap­ja, ez volt a Szent Koro­na orszá­gá­nak kitel­je­se­dé­si fun­da­men­tu­ma, a Szent István‑i állam­rend lénye­ge, erőnk for­rá­sa, jövőnk biztosítása.”

Fotó: Ján­váry Zoltán

Az újság­író össze­füg­gé­se­ket muta­tott ki az 1918 – 1919-es össze­om­lás és a jelen­le­gi folya­ma­tok között. „1918 őszén elő­ször Buda­pest esett el, utá­na az egész ország. 2019 ősze intő jel 2022-re néz­ve. Másod­per­cek­re vagyunk az utol­só órá­tól. Tudo­má­sul kell ven­ni, hogy hábo­rú­ban állunk. Ebben pedig csak egy győz­tes lesz. Vagy mi, vagy ők.” – zár­ta beszé­dét az újságíró.

Az ünne­pi ese­ményt Dör­ner György Kos­suth-díjas szín­mű­vész Dsi­da Jenő Tekin­tet nél­kül című ver­sé­vel zárta.

A Somo­gyi Győ­ző által meg­raj­zolt, Sza­kács Árpád­nak oda­ítélt okle­ve­len ez áll: „A Soci­etas Lan­cea Regis Lan­cea Regis díj kitün­te­tés­ben része­sí­ti és tag­jai közé fogad­ja Sza­kács Árpád urat, a leg­bát­rabb magyar újság­írót, a Lovas Ist­ván-saj­tó­díj első kitün­te­tett­jét”. A díja­zott továb­bá meg­kap­ta a közép­ko­ri magyar pénz­ve­rés egyik leg­szebb emlé­két, az Esz­ter­gom­ban vagy Szé­kes­fe­hér­vá­rott Szent Ist­ván király által vere­tett Lan­cea Regis fel­ira­tú dénár kor­hű másolatát.

A Lan­cea Regis díjat mások mel­lett eddig olyan sze­mé­lyi­sé­gek kap­ták meg, mint And­rás­falvy Ber­ta­lan Szé­che­nyi-díjas magyar nép­rajz­ku­ta­tó-egye­te­mi tanár, műve­lő­dé­si és köz­ok­ta­tá­si minisz­ter, Kocsis Ist­ván, író-tör­té­nész-drá­ma­író, Ádám Bar­na­bás hon­véd koro­na­őr ezredes.

A 2008-ban ala­pí­tott Soci­etas Lan­cea Regis nevét a Szent Ist­ván király által Esz­ter­gom­ban vere­tett első magyar ezüst­pén­zen olvas­ha­tó kör­irat­ról kap­ta. A tár­sa­ság fő cél­ki­tű­zé­se az Árpád-ház, mint a szent kirá­lyok jelen­ko­ri kul­tu­szá­nak kép­vi­se­le­te, jel­vé­nye­i­nek és szent erek­lyé­i­nek meg­is­mer­te­té­se, meg­vé­del­me­zé­se és jövő­be­ni átörökítése.

Sza­kács Árpád életrajza

Sza­kács Árpád 1980-ban szü­le­tett Köröst­ár­kány­ban. Újság­író, szer­kesz­tő, könyv­ki­adó, kom­mu­ni­ká­ci­ós szak­em­ber. 1998 – 2001 között a Nagy­vá­ra­don meg­je­le­nő Biha­ri Nap­ló és az Erdé­lyi Nap­ló mun­ka­tár­sa. 2001-től a Magyar Nem­zet igaz­ság­ügyi szak­új­ság­író­ja. 2004-től a Reg­gel című napi­lap újság­író­ja, szer­kesz­tő­je. 2005-ben az Axel Sprin­ger köz­pon­ti szer­kesz­tő­sé­gé­nek újság­író­ja, szer­kesz­tő­je. 2008 – 2016 között több lap- és könyv­ki­adó veze­tő­je, főszer­kesz­tő­je. 2016 – 2020 között a Medi­a­works nyom­ta­tott megyei napi­lap­jai köz­pon­ti szer­kesz­tő­sé­gé­nek főszer­kesz­tő­je. Nevé­hez köt­he­tő a Kinek a kul­tu­rá­lis dik­ta­tú­rá­ja? című, 2018-ban meg­je­lent cikk­so­ro­zat, amely az utób­bi évti­ze­dek leg­na­gyobb vissz­han­got kivál­tó tény­fel­tá­ró írá­sa volt. A soro­zat­ról hírt adtak a Reu­ters, BBC, DPA és más kül­föl­di saj­tó­or­gá­nu­mok olda­lai is. 2020-ban a Magyar Nem­zet­ben elin­dí­tot­ta az úgy­ne­ve­zett sza­bad­kő­mű­ves-vitát, amely­re több mint száz éve nem volt pél­da. Szak­mai elis­me­ré­sei: Cse­pel Örök­ség díj (2014), Eöt­vös József-saj­tó­díj (2018), Pető­fi Sán­dor Saj­tó­sza­bad­ság-díj (2018), Lovas Ist­ván-saj­tó­díj (2019). Lan­cea Regis díj (2020). Az álta­la veze­tett szer­kesz­tő­ség mun­ká­ját 2019-ben Érték és Minő­ség Nagy­díj Kom­mu­ni­ká­ci­ó­ért Nívó­díj­jal ismer­ték el a Parlamentben.

For­rás: Magyar Nemzet