Hírek Sport hirek Lab­da­rú­gó Euró­pa Liga-nyol­cad­dön­tő: Ferenc­vá­ros – Bayer Lever­kus­en 0 – 2 (0 – 1)

Lab­da­rú­gó Euró­pa Liga-nyol­cad­dön­tő: Ferenc­vá­ros – Bayer Lever­kus­en 0 – 2 (0 – 1)

Nem sike­rült a cso­da, nem tud­ta ledol­goz­ni egy hét­tel ezelőtt össze­sze­dett hát­rá­nyát a Ferenc­vá­ros lab­da­rú­gó-csa­pa­ta az Euró­pa Liga nyol­cad­dön­tő­jé­nek mai vissza­vá­gó­ján, sőt, a gyógy­szer­gyá­ri­ak ezút­tal is legyőz­ték a magyar baj­no­kot. A kupa­sze­rep­lés ezzel véget ért a Fra­di szá­má­ra, ám a zöld-fehé­rek így is mara­dék­ta­la­nul büsz­kék lehet­nek arra, amit ebben a sze­zon­ban letet­tek a nem­zet­kö­zi kupa­po­rond asztalára!

Hatal­mas vára­ko­zás előz­te meg a Ferenc­vá­ros Lever­kus­en elle­ni Euró­pa Liga-nyol­cad­dön­tő­jét, amely­re több mint ötven­ezer néző láto­ga­tott ki a Pus­kás Aré­ná­ba. Ért­he­tő volt ez a fel­fo­ko­zott érdek­lő­dés, hiszen a magyar baj­nok nem csu­pán meg­ér­te a tavaszt a nem­zet­kö­zi kupa­po­ron­don, de immá­ron a leg­jobb nyolc közé jutá­sért mér­kőz­he­tett a Bun­des­li­ga sztár­csa­pa­ta ellen.

Amint arról por­tá­lun­kon is olvas­hat­tak, az egy hét­tel ezelőt­ti oda­vá­gón úgy kapott ki két gól­lal a Fra­di, hogy nem csu­pán tisz­tes helyt­ál­lást pro­du­kált, de nagyobb hely­ze­te­ket is tudott kidol­goz­ni, mint ven­dég­lá­tó­ja. Örök igaz­ság azon­ban, hogy a fut­ballt gól­ra játsszák, így vég­ső soron még­is­csak a néme­tek meg­nyug­ta­tó elő­nyé­vel vet­te kez­de­tét a visszavágó.

Szta­nyisz­lav Cser­cse­szov, a Ferenc­vá­ros veze­tő­edző­je a sérü­lé­sek és az eltil­tá­sok miatt abszo­lút kény­szer­pá­lyán moz­gott a mai kez­dő tizen­egy kije­lö­lé­se­kor, hiszen mind­össze tizen­há­rom fel­nőtt korú játé­kost tudott nevez­ni ma esté­re, a kis­pa­don ülő töb­bi fut­bal­lis­ta a Fra­di után­pót­lás-kere­té­nek tag­ja­i­ból állt. Mon­da­ni sem kell, hogy mind­ez nem volt éppen ked­ve­ző elő­jel a győ­zel­mi kény­szer­ben pályá­ra lépő zöld-fehé­rek számára.

A kez­dő­csa­pa­tok a követ­ke­zők sze­rint ala­kul­tak. Ferenc­vá­ros: Dibusz – Win­go, Abe­na, Kno­es­ter, Civic – Esiti, Vécsei – Zacha­ri­as­sen, Gojak, Tra­o­ré – R. Mma­ee. Lever­kus­en: Hra­dec­ky – Tap­so­ba, Tah, Hin­ca­pie – Frim­pong, Pala­cios, And­rich, Bak­ker – Dia­by, Azmoun, Wirtz.

ELSŐ FÉLIDŐ

A mér­kő­zés a lehe­tő leg­rosszab­bul indult szá­munk­ra. Alig indult útjá­ra a lab­da, ami­kor már­is veze­tést sze­rez­tek a piros mez­ben ját­szó gyógy­szer­gyá­ri­ak. Dia­by lépett ki egy remek üte­mű indí­tás­sal a jobb olda­lon, Kno­es­tert lehagy­va könnye­dén benyar­galt a Fra­di tizen­ha­to­sán belül­re, és a kifu­tó Dibusz mel­lett hig­gad­tan a rövid sarok­ba helye­zett (0 – 1). A sok­ko­ló ven­dég­gól után las­san magá­ra talált a Fra­di, ám ekkor újabb sérü­lés tör­tént a mie­ink­nél: Win­go kapott a lábá­hoz egy sprint köz­ben, ami után rövi­de­sen le is kel­lett cserélni.

Diaby hamar megszerezte a vezetést a budapesti visszavágón. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Dia­by hamar meg­sze­rez­te a veze­tést a buda­pes­ti vissza­vá­gón. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Szta­nyisz­lav Cser­cse­szov így alig negyed­óra eltel­té­vel már­is vál­toz­tat­ni kény­sze­rült, ráadá­sul a Win­go poszt­ján sze­rep­lő Bot­ka – éppen a múlt héten kapott sár­ga lap­ja okán – el volt tilt­va a pályá­ra lépés­től. Az edző dön­té­se értel­mé­ben végül Mar­quin­hos állt be Win­go helyé­re. A Fra­dit maxi­má­lis dicsé­ret ille­ti azért, hogy sem a korai német gól, sem pedig kény­sze­rű cse­re nem vetet­te vissza őket, sőt, sike­rült átven­ni a mér­kő­zés irányítását.

A 22. perc­ben Gojak lábá­ban maradt az egyen­lí­tő gól, ami­kor szem­től-szem­ben áll­ha­tott Hra­dec­ky­vel, ám pár­har­cu­kat a kapus nyer­te meg. A fél­idő haj­rá­já­nak kez­de­tén ismét meg­lőt­te a Fra­di a las­san­ként véd­je­gyé­vé váló kereszt­lé­cét, de amíg Német­or­szág­ban Zacha­ri­as­sen, addig ma Tra­o­ré lövé­se csat­tant a fel­ső lécen. A fél­idő végén még Dibusz is védett egy nagyot, Wirtz lőtt, de újabb gól már nem született.

Henry Wingo (j) sérülés miatti kiesése komoly érvágás volt a Fradi számára.<br /> Fotó: MTI/Illyés Tibor

Hen­ry Win­go (j) sérü­lés miat­ti kiesé­se komoly érvá­gás volt a Fra­di szá­má­ra. Fotó: MTI/Illyés Tibor

MÁSODIK FÉLIDŐ

A fél­idő­ben nem tör­tént cse­re egyik olda­lon sem. Az 50. perc­ben egy gyors ven­dég­kont­ra után Bak­ker került nagy hely­zet­be, de sike­rült szög­let­re tisz­táz­ni elő­le. Két perc­cel később Bak­ker beadá­sa után Frim­pong a léc alá lőtt, de Bak­ker les­ről indult, így sze­ren­csé­re érvény­te­le­nít­ve lett a gól. Nem sok­kal ezután előbb Dibusz védett egy hatal­ma­sat, majd Dia­by lőtt kapu­fát. A gólt min­den eset­ben meg­úsz­tuk, de a játék képe egy­ér­tel­mű­en azt mutat­ta, hogy a Lever­kus­en táma­dóbb fel­fo­gás­ban jött ki a máso­dik játék­rész­re, mint aho­gyan az első fél­idő nagy részé­ben játszott.

A játék a ven­dé­gek huszá­ros roha­ma­it köve­tő­en ismét kiegyen­lí­tet­té vált, a 71. perc­ben előbb Civic sza­bad­rú­gá­sa, majd Abe­na feje­se után ala­kult ki gól­ve­szély a Lever­kus­en kapu­ja előtt, de egyen­lí­te­ni nem sike­rült. A 76. perc­ben Bak­ker tizen­nyolc méte­res lövé­sét tenye­rel­te ki Dibusz. Egy perc­cel később újon­cot ava­tott a Fra­di, Man­ner Balázs állt be Gojak helyé­re. A fia­tal tehet­ség rög­tön egy szép csel­lel, majd egy jó indí­tás­sal vétet­te magát ész­re. A 81. perc­ben növel­te elő­nyét a német csa­pat. Civic adta rosszul a lab­dát Vécse­i­nek, ami­re lecsap­tak a piros meze­sek, Dia­by szé­pen tálalt Adli elé, aki lapo­san úgy lőtt gólt, hogy a lab­da a bal kapu­fa tövé­ről pat­tant a háló­ba (0 – 2). Ezzel a gól­lal vég­ér­vé­nye­sen eldőlt min­den kér­dés, saj­nos nem csu­pán a tovább­ju­tó kilé­te, de az is, hogy ezút­tal nem sike­rül legyőz­ni a néme­te­ket, mint leg­utóbb az EL csoportmeccsén.

A vereség és a kiesés ellenére vastapssal köszönte meg a Fradi-tábor a zöld-fehérek idei kupamenetelését. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

A vere­ség és a kiesés elle­né­re vas­taps­sal köszön­te meg a Fra­di-tábor a zöld-fehé­rek idei kupa­me­ne­te­lé­sét. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Ennek elle­né­re – rövi­den meg­von­va a Ferenc­vá­ros nem­zet­kö­zi kupa­sze­rep­lé­sé­nek mér­le­gét – el kell mon­da­ni, hogy a magyar baj­nok káp­rá­za­to­san tel­je­sí­tett! Zsi­nór­ban negye­dik alka­lom­mal is beju­tott vala­me­lyik euró­pai kupa­so­ro­zat főtáb­lá­já­ra, ráadá­sul hatal­mas bra­vúrt vég­hez­ví­ve meg is nyer­te a cso­port­ját, amellyel rög­tön az Euró­pa Liga nyol­cad­dön­tő­jé­be jutott. Ezt a sze­rep­lést tavaly nyá­ron, a kupa­küz­del­mek rajt­ja­kor alig­ha­nem vala­mennyi szur­ko­ló gond nél­kül alá­ír­ta vol­na elő­re is. Nincs tehát miért szé­gyen­kez­ni, sőt, köszö­net jár a zöld-fehé­rek­nek azo­kért az élmé­nye­kért, ame­lye­ket ez a nagy­sze­rű mene­te­lés a szur­ko­lók­nak adott. Mivel a zöld-fehé­rek a Magyar Kupá­ból már koráb­ban kies­tek, így immá­ron csak a baj­nok­ság­ra kell össz­pon­to­sí­ta­ni­uk, ame­lyet vél­he­tő­en gond nél­kül meg is nyer­nek. Ennek révén pedig idén nyá­ron indul­hat majd egy újabb bra­vú­ros kupamenetelés.

Veze­tő kép: MTI/Koszticsák Szilárd

For­rás: pes​tis​ra​cok​.hu