Hírek Vélemények/Publicisztikák Kyle Rit­ten­hou­se fel­men­té­se való­di fénysugár

Kyle Rit­ten­hou­se fel­men­té­se való­di fénysugár

Kevés eset­ben érez­tem azt, hogy a jelen­le­gi USA-nak még bár­mi­lyen kiút­ja is a káosz­ból. Nem is annyi­ra lel­ki sze­me­im előtt már szin­te csak azt lát­tam, hogy már a ‘80-as évek Ame­ri­ká­ja is tel­jes­ség­gel a köd­be vész. Néz­zék, azt fon­tos tisz­táz­nunk – és ezt más­kor, más­hol is szám­ta­lan­szor meg­tet­tem már -, hogy én nem vagyok az Egye­sült Álla­mok óri­á­si rajon­gó­ja. Nincs is miért így ten­nem Magyar­or­szág­ról. Nem­ze­te­ink az elmúlt két nagy világ­égés során egy­más­sal had­ban álló felek voltak.

És amíg mi tán egyet­len alka­lom­mal sem gázol­tunk ame­ri­kai vér­ben, addig az USA az első világ­há­bo­rú után a wil­so­ni elvek­kel ülte­tett min­ket fel, a máso­dik világ­há­bo­rú­ban pedig konk­rét hábo­rús bűn­cse­lek­mé­nye­ket követ­tek el velünk szem­ben.
Nem mel­lé­ke­sen annak a szov­jet rab­ló- és halál­osz­tó állam­nak vol­tak szö­vet­sé­ge­sei, amely lel­kes kol­la­bo­rán­sa­i­val évti­ze­dek alatt évszá­za­dok­kal rán­tot­ta hát­rébb a hazámat.

Nem vagyok a rajon­gó­juk, de tisz­te­lem őket. Tisz­te­lem őket azért, mert a köz­jo­gi fej­lő­dé­sük Euró­pa előtt is pél­dát mutat­ha­tott. Egyes aspek­tu­sa­i­ban fel is nézek a tör­té­nel­mük­re, mert soká­ig igaz volt, hogy a leg­jobb, leg­ügye­sebb, sehon­na­ni ember is boldogulhat.

Léte­zett ame­ri­kai álom.

Léte­zett.

(A Watch­men­ben hang­zik el a pró­fé­tai kér­dés, hogy mi tör­tént az ame­ri­kai álom­mal? Való­ra vált, az tör­tént, az lát­juk magunk körül.)

Fejet haj­tok a puri­tán küz­de­lem, a May­flo­wer szel­le­mi­sé­ge, tech­ni­kai újí­tá­sa­ik előtt. És becsü­löm, tisz­te­lem, hogy McC­ar­thy ide­jé­ben az egyet­len nyu­ga­ti, demok­ra­ti­kus ország­ként – ha csak pár évre is – fel­vál­lal­ták, hogy leszá­mol­ná­nak a vörös elittel.

De hol van ez már? Hol van már a ‘80-as évek szel­le­mi­sé­ge is, Rea­gan­nel és mind­az­zal, amit szü­le­ink és nagy­szü­le­ink rajong­va figyel­tek? Fel­buz­gott kicsit az ame­ri­kai, a való­di, ame­ri­kai szel­lem 2016-ban, de 2020-ra a deep sta­te már oko­sab­ban, fel­ké­szül­teb­ben és kicsit sem nai­van készült a versenyre.

És ebben a szi­tu­á­ci­ó­ban hir­det­tek íté­le­tet Kyle Rit­ten­hou­se ügyé­ben. Feles­le­ges itt és most külö­nö­seb­ben kör­be­jár­ni azt, hogy Rit­ten­hou­se mit csi­nált, akit érde­kel a téma, biz­to­san tisz­tá­ban van vele.

A lénye­gi kér­dés 2021 Ame­ri­ká­já­ban az volt bíró­sá­gi tár­gya­lá­sán, hogy létezik‑e még jogos véde­lem­hez való jog? Használhatja‑e köz­vet­len élet­ve­szély­ben vala­ki a fegy­ve­rét? Megvédheti‑e a tulaj­dont a cső­cse­lék ron­gá­lá­sá­tól, gyúj­to­ga­tá­sá­tól? Fel kell‑e áldoz­za éle­tét, csak azért, hogy biz­to­san ne vádol­has­sák meg jobb­ol­da­li elhaj­lás­sal? Vagy eset­leg tény­leg tehet még úgy, mint annak ide­jén a nor­ma­li­tás Amerikájában?

És láss cso­dát, a józan ész még csak-csak fel­üti fejét. 

Kyle Rit­ten­hou­se-t, ezt a 18 éves fia­tal­em­bert nem akar­ták tönk­re­ten­ni azért, mert véd­te a Ken­os­ha megye­i­e­ket. Nem kell elbú­csúz­nia az éle­té­től, mert meg­véd­te azt tavaly. Igen, meg­véd­te és köz­ben két anti­fa ter­ro­ris­tát agyon­lőtt, egyet pedig pedig meg­se­be­sí­tett. Mind­ahá­nyan mini­mum is a tes­ti épsé­gé­re tör­tek. Mind­össze azért, mert véde­ni igye­ke­zett a normalitást.

Hát, elő­for­dul, hogy néha ilyen­kor nem az abnor­ma­li­tás győzedelmeskedik.

Kér­dés, hogy Rit­ten­hou­se ese­te kivé­tel, vagy eset­leg még tény­leg lehet bíz­ni az Egye­sült Álla­mok­ban. Erre leg­ko­ráb­ban a fél­idős válasz­tá­sok­kor, majd 2024-ben kap­ha­tunk választ. 

Csak addig mi is tart­sunk ki.

For­rás: vasar​nap​.hu