Hírek Magyarországi hírek Küz­de­lem a kár­pát­al­jai magyar­ság megmaradásáért

Küz­de­lem a kár­pát­al­jai magyar­ság megmaradásáért

Szin­te vala­mennyi magyar taní­tá­si nyel­vű isko­la és óvo­da újra­kezd­te műkö­dé­sét Kár­pát­al­ján, mint ahogy elin­dul a tan­év a II. Rákó­czi Ferenc Kár­pát­al­jai Magyar Főis­ko­lán is, amely ma már nem­csak okta­tá­si és kul­tu­rá­lis köz­pont, hanem kari­ta­tív bázis is – erről Potá­pi Árpád János nem­zet­po­li­ti­ká­ért fele­lős állam­tit­kár beszélt lapunk­nak. Kár­pát­al­ján a civil szer­ve­ze­tek és a cégek is igye­kez­nek tal­pon marad­ni, a baj­ba­ju­tott embe­rek pedig szá­mít­hat­nak a tör­té­nel­mi egy­há­zak segít­sé­gé­re is.

Küzdelem a kárpátaljai magyarság megmaradásáért

Ami­óta feb­ru­ár 24-én kitört az orosz – ukrán hábo­rú, saj­nos sem­mi jel nem utal arra, hogy akár Moszk­va, akár Kijev töre­ked­ne a béké­re vagy a fegyverszünetre

– jelen­tet­te ki lapunk meg­ke­re­sé­sé­re a Minisz­ter­el­nök­ség nem­zet­po­li­ti­ká­ért fele­lős államtitkár.

Évek óta diszk­ri­mi­nál­ják a kár­pát­al­jai magya­ro­kat Ukraj­ná­ban, a hábo­rú csak ron­tott a helyzetükön.

Potá­pi Árpád János meg­erő­sí­tet­te: Magyar­or­szág és a magyar nem­zet szá­má­ra leg­fon­to­sabb a béke. Sza­vai sze­rint ez már csak azért is így van, mert a magyar nem­zet több ország­ban – így Romá­ni­á­ban és Szlo­vá­ki­á­ban – is hatá­ros Ukraj­ná­val. Ráadá­sul Kár­pát­al­ján nagy szám­ban él magyar kisebb­ség, amely­nek tag­jai nap mint nap a bőrü­kön érzik a hábo­rú következményeit.

A hábo­rú­nak min­den vele­já­ró­ja lecsa­pó­dik Kár­pát­al­ján, még akkor is, ha az egyet­len voló­di raké­ta­tá­ma­dás­tól elte­kint­ve eddig a har­ci cse­lek­mé­nyek elke­rül­ték a térséget

– mond­ta a politikus.


Potá­pi Árpád János fel­hív­ta a figyel­met arra, hogy az elmúlt idő­szak­ban Magyar­or­szág min­den léte­ző segít­sé­get meg­adott az ukrán mene­kül­tek­nek, most is hazánk tör­té­ne­té­nek leg­na­gyobb huma­ni­tá­ri­us akci­ó­ja zajlik.

Mint­egy egy­mil­lió ember mene­kült át Magyar­or­szá­gon keresz­tül, ezek dön­tő több­sé­ge ukrán nem­ze­ti­sé­gű, akik a hábo­rú bor­zal­mai miatt hagy­ták el ott­ho­na­i­kat. Így tett a kár­pát­al­jai magyar­ság egy része is. Sok fér­fi a beso­ro­zás elől mene­kült át Magyar­or­szág­ra vagy más­ho­vá, de szá­mos eset­ben a csa­lád­juk is követ­te őket. A vissza­jel­zé­sek azon­ban arra enged­nek követ­kez­tet­ni, hogy az elme­ne­kült magya­rok később, amint meg­szü­le­tik a béke, vissza sze­ret­né­nek tér­ni az otthonukba

– fogal­ma­zott az állam­tit­kár. Hoz­zá­tet­te: rend­kí­vül szo­mo­rú, hogy ennyi ember­nek ide­ig­le­ne­sen el kel­lett hagy­nia szü­lő­föld­jét, de elő­ze­te­sen még ennél is rosszabb sta­tisz­ti­kai ada­tok­ra számítottak. 

A poli­ti­kus öröm­te­li­nek nevez­te, hogy a Kár­pát­al­jai Magyar Peda­gó­gus­szö­vet­ség tájé­koz­ta­tá­sa sze­rint a 102 magyar tan­nyel­vű isko­lá­ból 101-ben elkez­dő­dött a taní­tás, és a 117 óvo­dá­ból 113 műkö­dik. Mint kifej­tet­te, az óvo­dá­sok szá­ma arányai­ban jóval keve­sebb, ennek hát­te­ré­ben az húzód­hat meg, hogy a kisebb gyer­me­ke­ket a csa­lá­dok sok eset­ben inkább ott­hon neve­lik, maguk vigyáz­nak rájuk.
 

Potá­pi Árpád János a mene­kült­hely­zet­ről elmond­ta, a segély­pon­to­kon óri­á­si mun­ka folyik köszön­he­tő­en a kor­mány, a kari­ta­tív szer­ve­ze­tek, az önkor­mány­za­tok és a civi­lek segítségének.

 Emel­lett Magyar­or­szág segí­ti a Kár­pát­al­ján levő, több száz­ezer kelet-ukraj­nai bel­ső mene­kül­tet is a külön­bö­ző magyar intéz­mé­nye­ken, önkor­mány­za­to­kon és civil szer­ve­ze­te­ken keresz­tül, sőt kelet­re is viszünk támo­ga­tást. Pél­da­ként emlí­tet­te, hogy hazánk újjá­épít egy lebom­bá­zott isko­lát és egy orvo­si ren­de­lőt a kije­vi régióban. 

Amit tudunk, meg­te­szünk Ukraj­ná­ért és az ukrán mene­kül­te­kért, ennek elle­né­re a kije­vi admi­niszt­rá­ció minden­nek elmond min­ket, magya­ro­kat nap mint nap. Ennek az is az oka, hogy a magyar segít­ség­nyúj­tás­ról leg­több­ször hall­gat az ukrán orszá­gos média. Folya­ma­to­san ellen­ség­ké­pet gyár­ta­nak Magyar­or­szág­ból ahe­lyett, hogy annyit mon­da­ná­nak: köszö­nöm. S köz­ben nem­hogy vissza­ál­lí­ta­nák a jelen­tő­sen csor­bult nem­ze­ti­sé­gi, kisebb­sé­gi jogo­kat, hanem tovább kíván­ják szű­kí­te­ni azokat

– emel­te ki Potá­pi Árpád János. 

Hoz­zá­tet­te: Ukraj­na úgy vár­ja el a nem­ze­ti­sé­gi lakos­sá­gá­tól az ország meg­vé­dé­sét, hogy köz­ben folya­ma­to­san a fejük­re koppintanak.


Az állam­tit­kár kitért arra is, hogy Kár­pát­al­ján a civil szer­ve­ze­tek és a cégek pró­bál­nak tal­pon marad­ni, ­utób­bi­ak az elme­ne­kül­tek miatt mun­ka­erő­hi­ánnyal küzdenek.

Min­den­kit arra biz­ta­tunk, hogy tart­sa­nak ki a szü­lő­föld­jü­kön, a magyar kor­mány lehe­tő­sé­ge­i­hez mér­ten min­den támo­ga­tást igyek­szik meg­ad­ni, az elmúlt 12 év fej­lesz­té­sei és szer­te­ága­zó támo­ga­tás­po­li­ti­ká­ja pedig meg­fe­le­lő ala­pot biz­to­sí­ta­nak, hogy együtt siker­rel vegyük ezt az aka­dályt is. Min­dent meg­te­szünk azért, hogy meg­őriz­zük az elmúlt évek ered­mé­nye­it és a kár­pát­al­jai nemzetrészt

– fűz­te hozzá.

Az Érd-park­vá­ro­si Bap­tis­ta Gyü­le­ke­zet eddig 805 mene­kül­tet foga­dott, akik 4386 éjsza­kát töl­töt­tek Érden.

A poli­ti­kus sza­vai sze­rint teszik a dol­gu­kat Kár­pát­al­ján a tör­té­nel­mi egy­há­zak, a papok és a lel­ké­szek is, mint ahogy a bereg­szá­szi II. Rákó­czi Ferenc Kár­pát­al­jai Magyar Főis­ko­la is műkö­dik. Hama­ro­san meg­tart­ják az intéz­mény­ben a tan­év­nyi­tót, a főis­ko­la vár­ja a hallgatókat.

– Az intéz­mény ma már nem­csak okta­tá­si és kul­tu­rá­lis köz­pont, hanem kari­ta­tív bázis is. Egy olyan hely, amely­ből a kár­pát­al­jai magyar­ság erőt merít­het a nehéz hely­zet­ben. Mi pedig foly­tat­juk a 2015-ben meg­kez­dett szo­ci­á­lis prog­ra­mun­kat, tovább­ra is kiegé­szít­jük a papok, taná­rok, orvo­sok és egész­ség­ügyi dol­go­zók fize­té­sét. Biz­to­sít­juk a gyer­mek­ét­kez­te­té­si támo­ga­tást, sőt egy sor óvo­dá­ba és isko­lá­ba óvó­he­lye­ket is épí­tet­tünk. A kor­mány soha­sem hagy­ja magá­ra a hatá­ron túli magya­ro­kat, így Kár­pát­al­ját sem, meg­te­szünk min­den tőlünk tel­he­tőt. Nagy segít­ség ebben, hogy megyei szin­ten és a helyi önkor­mány­za­tok­kal jó a kapcsolatunk 

– hang­sú­lyoz­ta Potá­pi Árpád János.

For­rás: magyar nem​zet​.hu