Hírek Elszakított területi hirek Kül­ho­ni magyar állam­pol­gá­rok már nem utaz­hat­nak vízum­men­te­sen az Egye­sült Államokba

Kül­ho­ni magyar állam­pol­gá­rok már nem utaz­hat­nak vízum­men­te­sen az Egye­sült Államokba

Az ame­ri­kai ható­sá­gok dön­té­se nyo­mán nem men­te­sül­nek már a vízum­kö­te­le­zett­ség alól azok a magyar állam­pol­gá­rok, akik Magyar­or­szág jelen­le­gi állam­ha­tá­ra­in kívül szü­let­tek; a ren­del­ke­zés első­sor­ban a hatá­ron túli magya­ro­kat sújtja. 

A magyar állam­pol­gá­rok vízum­men­tes­sé­get élvez­nek az Egye­sült Álla­mok­ban, hacsak nem dol­goz­ni, tanul­ni vagy lete­le­ped­ni kíván­nak a ten­ge­ren­túl. Magyar útle­vél bir­to­ká­ban a magyar állam­pol­gá­rok turis­ta és üzle­ti cél­ból évek óta vízum elő­ze­tes beszer­zé­se nél­kül utaz­hat­nak Ame­ri­ká­ba, ahol leg­több 90 napig tar­tóz­kod­hat­nak, a beuta­zás­hoz, tran­zi­tá­lás­hoz pedig ele­gen­dő az Elekt­ro­ni­kus Beuta­zá­si Enge­dély (ESTA) kiváltása.

Ez a nem vízum­nak minő­sü­lő enge­dély a https://​esta​.cbp​.dhs​.gov/​e​sta kor­mány­za­ti hon­la­pon keresz­tül, elekt­ro­ni­ku­san igé­nyel­he­tő, rend­kí­vül egy­sze­rű az eljá­rás, és ráadá­sul olcsó is, mind­össze 14 dol­lárt kell befi­zet­ni. Az eddi­gi tapasz­ta­la­tok sze­rint a vízum­men­tes beuta­zás­ra vonat­ko­zó kérel­mek dön­tő több­sé­gét az Egye­sült Álla­mok ható­sá­gai enge­dé­lyez­ték, és az ESTA a jóvá­ha­gyás­tól szá­mí­tott két évig érvé­nyes, ez alatt az enge­dély bir­to­ko­sa több­ször is beutaz­hat az Egye­sült Államokba.

Azzal a kikö­tés­sel, hogy az enge­dé­lye­zett két éven belül, egy beuta­zás alkal­má­val kizá­ró­lag turis­ta vagy üzle­ti út, illet­ve átuta­zás cél­já­ból, 90 nap­nál nem hosszabb idő­re lehet beutazni.

A baj csak az, hogy a kül­ho­ni magya­rok szá­má­ra ez a lehe­tő­ség immár meg­szűnt, és erre anya­or­szá­gi uta­zá­si blog­ge­rek hív­ták fel a figyelmet. 

Az ame­ri­kai ható­sá­gok erre vonat­ko­zó dön­té­se bizo­nyos infor­má­ci­ók sze­rint már tavaly feb­ru­ár­ban meg­szü­let­he­tett, ám soká­ig nem tűnt fel. Még­pe­dig azért nem, mert a koro­na­ví­rus-jár­vány miatt az USA uta­zá­si kor­lá­to­zá­so­kat veze­tett be, és tavaly hóna­po­kig meg­til­tot­ta a terü­le­té­re való beuta­zást a schen­ge­ni öve­zet­be tar­to­zó orszá­gok­ból, a kor­lá­to­zás alól csak az ame­ri­kai állam­pol­gá­rok, ezek csa­lád­tag­jai és a lete­le­pe­dé­si enge­déllyel ren­del­ke­zők mentesültek. 

Az Uta­zás a köbön című blog szer­ző­je arra hív­ta fel a figyel­met, hogy tavaly feb­ru­ár óta min­den­kit auto­ma­ti­ku­san vissza­uta­sí­ta­nak, aki nem Magyar­or­szág terü­le­tén szü­le­tett, nem szá­mít, hogy olyan ország­ban, amely a vízum­men­tes prog­ram (Visa wai­ver) tag­ja (Német­or­szág, Hor­vát­or­szág, stb.), vagy olyan­ban, ahon­nan az Ame­ri­ká­ba való uta­zás vízum­hoz kötött (pél­dá­ul Románia). 

A jár­vány­ügyi tila­lom tavaly év végi fel­ol­dá­sa után derült ki, hogy azon ESTA-kérel­me­zők ese­té­ben, akik Magyar­or­szág állam­ha­tá­ra­in kívül szü­let­tek, a rend­szer a szü­le­té­si hely alap­ján auto­ma­ti­ku­san vízum­ké­re­lem benyúj­tá­sá­ra hív­ja fel az elekt­ro­ni­kus beuta­zá­si enge­dé­lyét igény­lő magyar állampolgárokat. 

Az ame­ri­kai ható­sá­gok dön­té­sé­re immár a magyar Kül­gaz­da­sá­gi és Kül­ügy­mi­nisz­té­ri­um kon­zu­li szol­gá­la­ta is fel­hív­ja a figyel­met hon­lap­ján, az Egye­sült Álla­mok­ba tör­té­nő beuta­zá­si és tar­tóz­ko­dá­si fel­té­te­lek­ről szó­ló tájékoztatóban. 

Egy magyar állam­pol­gár­ság­gal is ren­del­ke­ző kolozs­vá­ri olva­sónk ala­po­san meg­le­pő­dött, ami­kor ESTA-kérel­mét tavaly novem­ber­ben vissza­uta­sí­tot­ták az ame­ri­kai ható­sá­gok. Külö­nö­sen ezért, mert 2012. óta három­szor járt rokon­lá­to­ga­tá­son az Álla­mok­ban magyar útle­vél­lel, és min­dig azon­nal meg­kap­ta a beuta­zá­si engedélyt.

„Édes­anyá­mat és a test­vé­re­i­met akar­tam ismét meg­lá­to­gat­ni, hiszen 2019 óta nem lát­tam őket, de vissza­dob­ták a kéré­se­met. Sem­mi­lyen indok­lást nem kap­tam, végül ami­kor az Egye­sült Álla­mok buda­pes­ti nagy­kö­vet­sé­gé­nél érdek­lőd­tem, bikk­fa­nyel­ven azt aján­lot­ták, köves­sem a fris­sí­té­se­ket, néz­zem a hon­la­po­kat, adott eset­ben pedig hív­jam a washing­to­ni beván­dor­lá­si hiva­talt. Hát ott csak a robot válaszolt…” 

– pana­szol­ta a negy­ve­nes éve­i­ben járó férfi. 

Aki előbb azt hit­te, az eluta­sí­tás oka, hogy nincs magyar­or­szá­gi lak­cí­me, ám kide­rült, azért nem fogad­ták, mert nem ott született. 

Ha Ame­ri­ká­ba akar­ná­nak utaz­ni, a beuta­zá­si enge­dély­re való jogo­sult­ság meg­vo­ná­sa nyo­mán a nem Magyar­or­szág jelen­le­gi hatá­ra­in belül szü­le­tett magyar állam­pol­gá­rok – bele­ért­ve a kül­ho­ni magya­ro­kat – szá­má­ra marad a pénz- és idő­igé­nyes vízum­igény­lés, még akkor is ha tör­té­ne­te­sen évek, évti­ze­dek óta az anya­or­szág­ban élnek. 

Már­pe­dig a vízum­igény­lés 160 dol­lár­ba kerül, és idő­pon­tot kell kér­ni az Egye­sült Álla­mok nagy­kö­vet­sé­gén, de ezt a Romá­ni­á­ban élő magya­rok csak a buka­res­ti dip­lo­má­ci­ai kép­vi­se­le­ten tehe­tik meg, a buda­pes­ti nagy­kö­vet­sé­gen csak azo­kat a magyar állam­pol­gá­ro­kat fogad­ják, akik élet­vi­tel­sze­rű­en Magyar­or­szá­gon ének. 

Szi­lá­gyi Ágnes uta­zó blog­ger sze­rint viszont ott sem biz­tos, hogy elfo­gad­ják sür­gős­sé­gi indok­ként az ESTA eluta­sí­tá­sát, úgy­hogy azzal kell szá­mol­ni, hogy hóna­po­kat kell vár­ni az interjúra. 

Már­pe­dig a tapasz­ta­lat az, hogy a vízum­ké­rel­met könnyen eluta­sít­ják az ame­ri­kai ható­sá­gok, ez eset­ben pedig soká­ig nem adha­tó le újabb igénylés.

For­rás: kro​ni​ka​on​line​.ro