Hírek Vélemények/Publicisztikák „Kül­de­té­sem az össze­tar­to­zá­sun­kért való munkálkodás”

„Kül­de­té­sem az össze­tar­to­zá­sun­kért való munkálkodás”

 

Több szer­ve­zet össze­fo­gá­sá­val az idei év folya­mán lét­re­jön egy a magyar­ság elmúlt 103 évé­ből merí­tő és a szé­le­sebb közön­ség előtt kevés­bé ismert rész­le­tek­re rámu­ta­tó, 103 írás­ból álló gyűj­te­mény. A cikk­so­ro­zat egyes ele­mei a mis­kol­ci Új Misszió című kato­li­kus folyó­irat nyom­ta­tott és online kiadá­sá­ban, más darab­jai a toron­tói Kalej­dosz­kóp iro­dal­mi-kul­tu­rá­lis maga­zin inter­ne­tes olda­lán, vala­mennyi ele­me pedig, sor­szám­mal ellát­va, az Éle­tünk újság, az euró­pai magyar kato­li­ku­sok lap­ja webes felü­le­tén lesz elér­he­tő. A pro­jekt veze­tő­je és a cikk­so­ro­zat szer­kesz­tő­je Var­ga Gab­ri­el­la. Ötle­té­ről és eddi­gi tapasz­ta­la­ta­i­ról őt kérdeztük.

– Hon­nan ered a 103 írás­ból álló gyűj­te­mény lét­re­ho­zá­sá­nak gondolata?

– A tri­a­no­ni dön­tés szá­za­dik évfor­du­ló­já­ban gyö­ke­re­zik az az elha­tá­ro­zá­som, hogy min­den évben fel­fű­zök egy az évfor­du­ló szá­má­val meg­egye­ző, illet­ve arra ala­po­zott, és a magyar­sá­got érin­tő, a dik­tá­tum elle­né­re is az össze­tar­to­zá­sun­kat hang­sú­lyo­zó prog­ra­mot. A Nem­ze­ti Össze­tar­to­zás Évé­ben, 2020-ban több ilyen jel­le­gű meg­va­ló­sí­tá­som közül a Száz év, száz gon­do­lat című gyűj­te­mé­nyem ugrik ki, amely­ben száz, a Kár­pát-meden­ce és a föld­ke­rek­ség külön­bö­ző pont­ja­in élő hon­fi­tár­sunk fogal­maz­ta meg saját értel­me­zé­sé­ben az össze­tar­to­zá­sunk lénye­gét. 2021-ben, az 52. Nem­zet­kö­zi Eucha­risz­ti­kus Kong­resszus évé­ben alap­cé­lul tűz­tem ki, hogy a szór­vány és a diasz­pó­ra meg­szó­lí­tá­sá­val leg­alább 101 első­köz­lé­ses média­tar­tal­mat hozok lét­re a kong­resszus­ra való készü­let jegyé­ben (végül ennél sok­kal több szü­le­tett), 2022-ben pedig 102 kül­ho­ni magyar okta­tá­si-neve­lé­si intéz­ményt segí­tet­tem, part­ne­re­im­mel, online, illet­ve papír­ala­pú, anya­nyelv­meg­őr­zést támo­ga­tó anya­gok­kal az Együtt a nyelv­ha­zá­ban című prog­ram kere­té­ben. Ugyan­csak tavaly a Ferenc pápa által meg­hir­de­tett Amo­ris laeti­tia csa­lád­szent­év­hez kap­cso­ló­dó­an a vál­lal­ko­zá­som kere­té­ben 102 kül­ho­ni magyar csa­lá­dot lep­tünk meg nem­ze­ti tuda­tun­kat és keresz­tény hitün­ket kife­je­ző, azo­kat erő­sí­tő aján­dé­kok­ból össze­ál­lí­tott csomagokkal.

Ebben az évben érte­lem­sze­rű­en a 103-as szám áll a figyel­mem közép­pont­já­ban. Fel­tett szán­dé­kom az idei év folya­mán egy a magyar­ság elmúlt 103 évé­ből merí­tő és a szé­le­sebb közön­ség előtt kevés­bé ismert rész­le­tek­re rámu­ta­tó, 103 írás­ból álló gyűj­te­mény létrehozása.

– Konk­ré­tan milyen jel­le­gű és témá­jú írá­so­kat gyűjtesz?

– Az 1920 és 2023 közöt­ti idő­szak­ból szár­ma­zó egyé­ni és közös­sé­gi sors­tör­té­ne­te­ket vagy sors­tör­té­net-epi­zó­do­kat írok, illet­ve gyűj­tök, for­rá­soz­za­nak azok poli­ti­ka­tör­té­net­ből, egy­ház­tör­té­net­ből, kul­túr­tör­té­net­ből, iro­da­lom­tör­té­net­ből, művé­szet­tör­té­net­ből, hely­tör­té­net­ből, csa­lád­tör­té­net­ből – a prog­ram­nak ezért is az az alcí­me, hogy: Feje­ze­tek a magyar­ság tör­té­ne­té­nek elmúlt 103 évé­ből. Ki tud­ta pél­dá­ul, hogy az 1907 és 1930 között mind­össze 23 évet élt Maghy Zol­tán haj­dú­ná­ná­si köl­tő­nek miért ada­tott csu­pán ilyen rövid élet és a vers­ha­gya­té­ká­val mi tör­tént? A cikk­so­ro­zat­ból ez is kide­rül. E sorok írá­sa­kor a gyűj­te­mény­nek mind­össze az egy­har­ma­da felé köze­le­dünk, de már eddig is szá­mos érde­kes­ség elő­buk­kant. Pél­dá­ul mind­ez ide­ig még nem került a nyil­vá­nos­ság elé ter­je­del­me­sebb szö­veg­rész a csík­sze­re­dai dr. Antal Zol­tán sebész-szak­or­vos, Jakab Antal püs­pök keze­lő­or­vo­sá­nak kéz­zel írott fel­jegy­zé­se­i­ből, ame­lyet egy füzet­be rög­zí­tett, a füze­tet pedig a Jakab Antal Keresz­tény Kör­nek aján­dé­koz­ta 2011. ápri­lis 30-án Csík­som­lyón, a Jakab Antal-emlék­díj átvé­te­le­kor. A jegy­zet­ből néhány rövid idé­zet lát­ha­tó és hall­ha­tó a Küzd­ve és bíz­va – Jakab Antal püs­pök élet­út­ja című doku­men­tum­film­ben, azon­ban a kéz­irat­ból most, a Tri­a­non 103 című soro­zat­ban jelent meg egy hosszabb sze­mel­vény. Ugyan­csak itt tel­jes ter­je­del­mé­ben elol­vas­ha­tó Bucz­kó József Sze­kér­rel a pócsi Mári­á­hoz című, koráb­ban könyv­ben is meg­je­lent mun­ká­ja, amely haj­dú­do­ro­gi és újfe­hér­tói kato­li­ku­sok 1950 – 1960-as évek­be­li mária­pó­csi lovas sze­ke­res zarán­dok­la­ta­it dol­goz­za fel, olyan rész­le­tes­ség­gel és akko­ra kép­il­luszt­rá­ci­ó­val, hogy aki azzal meg­is­mer­ke­dik, rög­tön ked­vet is kap sze­kér­re pat­tan­ni és ilyen­kép­pen Mária­pócs­ra zarán­do­kol­ni. Vagy ismertük‑e eddig, hogy mit élt át Orbán Lász­ló pre­lá­tus, Gyer­gyó-vidé­ki plé­bá­nos (1918 – 2013) a máso­dik világ­há­bo­rú­ban, a Maniu-gár­da kegyet­len­ke­dé­sei ide­jén, majd a Duna-csa­tor­ná­nál a mun­ka­tá­bor­ban? Egy tizen­öt évvel ezelőtt vele készí­tett inter­jú alap­ján, most elő­ször közölt nyi­lat­ko­za­tá­ban ezek­ről kel­lő rész­le­tes­ség­gel mesél. A nagy­ká­ro­lyi szü­le­té­sű, utóbb Német­or­szág­ban élt Lukács­o­vits Mag­da fes­tő­mű­vész mun­kás­sá­gá­nak egy-egy állo­má­sa is fel­buk­kan a soro­zat­ban. Ezen kívül szá­mos más érde­kes­sé­get is rejt – illet­ve épp hogy nem rejt, hanem fel­tár, fel­idéz és köz­kincs­sé tesz – a Tri­a­non 103 című soro­zat, amely, mint emlí­tet­tem, a www​.eletunk​.net inter­ne­tes olda­lon érhe­tő el tel­jes egészében.

– Utal­tál arra, hogy a prog­ram több szer­ve­zet össze­fo­gá­sá­val való­sul meg. Melyek ezek a szervezetek?

– Saját vál­lal­ko­zá­som, a buda­pes­ti szék­he­lyű Misszió Média Lap- és Könyv­ki­adó Kor­lá­tolt Fele­lős­sé­gű Tár­sa­ság kere­té­ben szer­ve­zem, írom és koor­di­ná­lom a Tri­a­non 103 gyűj­te­mény lét­re­jöt­tét, szo­ros együtt­mű­kö­dés­ben három meg­ha­tá­ro­zó part­ner­szer­ve­zet­tel: a kana­dai Kalei­dosz­kóp Hagyo­mány­őr­ző Klub­bal, az újfe­hér­tói szék­he­lyű Deb­re­ce­ni Mag­ve­tő Ala­pít­vánnyal és a mis­kol­ci Új Misszió Ala­pít­vánnyal. Vala­mennyi­en elkö­te­le­zett­jei vagyunk az össze­tar­to­zá­sunk ügyének.

– Élet­raj­zod­ból az lát­szik, hogy nem 2020-ban kezd­ted a szór­vány- és diaszpóraszolgálatot…

– Erdé­lyi szü­le­té­sű­ként már fia­tal fel­nőtt korom óta foly­ton keres­tem az egy nem­zet­ben gon­dol­ko­dá­som kife­je­zé­sé­nek lehe­tő­sé­ge­it, ame­lye­ket meg is talál­tam: az újság­írás­ban és könyv­szer­kesz­tés­ben; a Kár­pát-meden­cei könyv­tá­rak ala­pí­tá­sá­ban; a Jakab Antal Keresz­tény Kör ren­dez­vé­nye­i­ben; a Pető­fi Sán­dor Prog­ram és a Kőrö­si Cso­ma Sán­dor Prog­ram auszt­ri­ai ösz­tön­dí­ja­sa­ként; az ERGO – Euró­pai Regi­o­ná­lis Szer­ve­zet mun­ka­tár­sa­ként; az utób­bi évek magyar­or­szá­gi tema­ti­kus emlék­évei kap­csán; a buda­pes­ti Nem­zet­kö­zi Eucha­risz­ti­kus Kong­resszus kül­ho­ni saj­tó­re­fe­ren­se­ként; az euró­pai magyar Éle­tünk újság fele­lős kiadó­ja- és főszer­kesz­tő­je­ként, vala­mint szá­mos saját kez­de­mé­nye­zé­sű össz­ma­gyar pro­jekt meg­va­ló­sí­tó­ja­ként. Ezek­ből is lát­szik: kül­de­té­sem­nek tekin­tem a nem­ze­ti és keresz­tény össze­tar­to­zá­sun­kért való mun­kál­ko­dást. Ennek jegyé­ben szü­le­tik a Tri­a­non 103 című cikk­so­ro­zat is.

Cleve­landi Magya­ro­kért Alapítvány