Hírek Külföldi hirek Kuba fel­lá­zadt a kom­mu­niz­mus ellen: ezrek vonul­tak utcára

Kuba fel­lá­zadt a kom­mu­niz­mus ellen: ezrek vonul­tak utcára

Több város­ban is tün­tet­tek Kubá­ban a kor­mány ellen a gaz­da­sá­gi hely­zet és a koro­na­ví­rus okoz­ta nehéz­sé­gek miatt. A kom­mu­nis­ta ország híján van az alap­ve­tő élel­mi­sze­rek­nek, gyógy­szer­nek és üzem­anyag­nak, de aka­do­zik az áram­el­lá­tás is. Az elnök az utcá­ra hív­ta a híve­it, sze­rin­te ugyan­is a tün­te­té­sek mögött az Egye­sült Álla­mok áll. Hason­ló tün­te­tés­hul­lám­ra az elmúlt huszon­öt évben nem volt példa.

„Le a dik­ta­tú­rá­val! Le a kor­mánnyal!” – skan­dál­ták tün­te­tők Kuba több váro­sá­ban helyi idő sze­rint vasár­nap. A rend­őr­ség, majd később a kato­na­ság is fel­lé­pett a tün­te­tők­kel szem­ben, paprikaspray‑t és tes­ti erőt is alkal­maz­va, töb­be­ket meg­ver­tek. Az AP hír­ügy­nök­ség egyik fotó­sa is meg­sé­rült, de a WPLG Local 10 flo­ri­dai hír­csa­tor­na sze­rint „nincs komo­lyabb baja”. A ható­ság éjjel­re nagy erők­kel vonult ki az utcák­ra, meg­bi­zo­nyo­sod­va arról, hogy min­den­ki hazatérjen.

A tün­te­té­sek a gaz­da­sá­gi nehéz­sé­gek, a koro­na­ví­rus-jár­vány és a pol­gá­ri sza­bad­ság­jo­gok kor­lá­to­zá­sa miatt rob­ban­tak ki.

A koro­na­ví­rus-jár­vány gya­kor­la­ti­lag eltün­tet­te a turis­tá­kat az ország­ból, amely ága­zat az ország brut­tó hazai össz­ter­mé­ké­nek (GDP) a 10,6 szá­za­lé­kát adta 2019-ben. A tava­lyi évben az állam által kont­rol­lált gaz­da­ság tel­je­sít­mé­nye 11 szá­za­lék­kal csök­kent, amely a leg­rosszabb az elmúlt közel har­minc évből. A gaz­da­sá­gi nehéz­sé­gek miatt a bol­tok­ban jelen­tős hiány kelet­ke­zett az alap­ve­tő élel­mi­sze­rek­ből, kevés üzem­anyag áll ren­del­ke­zés­re, aka­do­zik az áram- és a gyógy­szer­el­lá­tás is.

Utób­bi jelen­tő­sen érin­ti az egy­re növek­vő szá­mú koro­na­ví­ru­sos betegeket.

A Johns Hop­kins Egye­tem ada­tai sze­rint vasár­nap közel hét­ezer új bete­get jelen­tet­tek, ami bele­il­lik abba a masszív eset­szám-növe­ke­dés­be, amely júni­us vége óta meg­fi­gyel­he­tő. A szi­get­or­szág­ban a jár­vány kirob­ba­ná­sa óta 1500-an hal­tak meg.

No one in #Cuba has guns.

But tonight hea­vily armed soci­a­list shock tro­ops are mar­ch­ing in Havana

Make no mis­take @potus # this regime will threa­ten you with anot­her Mari­el & is wil­ling to murd­er unar­med people to stay in power#SOS­Cu­ba #Pat­ri­aY­Vi­da pic​.twit​ter​.com/​E​T​J​a​w​s​Z​DTQ

— Mar­co Rubio (@marcorubio) July 12, 2021

A kor­mány­el­le­nes tün­te­té­sek San Anto­nio de los Banos váro­sá­ban, a fővá­ros­tól dél­nyu­gat­ra kez­dőd­tek, de hamar átter­jed­tek a nagyobb váro­sok­ba, köszön­he­tő­en annak, hogy a tün­te­té­sek­ről sokan a közös­sé­gi médi­á­ban élő­ben tudó­sí­tot­tak. A tün­te­tők meg­fé­ke­zé­sé­re a ható­sá­gok elvág­ták a mobil­in­ter­ne­tet, de ez nem tűnt haté­kony megoldásnak.

„Nem bír­juk tovább. Nincs éle­lem, nincs gyógy­szer, nincs szabadság”

– har­sog­ták a tün­te­tők, akik később rend­őr­au­tó­kat is fel­bo­rí­tot­tak. Néhány tün­te­tő álla­mi tulaj­do­nú élel­mi­szer­üz­le­te­ket is kifosz­tott, ame­lyek­ben az ára­kat kül­föl­di devi­zá­ban tün­te­tik fel, így azok túl drá­gák és gya­kor­la­ti­lag elér­he­tet­le­nek az átlag vásárlónak.

Az Egye­sült Álla­mok­ban, Mia­mi Litt­le Hava­na város­ré­szé­ben és Spa­nyol­or­szág­ban, Mad­rid­ban is szo­li­da­ri­tá­si tün­te­té­se­ket tar­tot­tak. Litt­le Hava­ná­ban a Castro-rezsim elől az Egye­sült Álla­mok­ba mene­kü­lők az 1960-es évek­től tele­pül­nek le.

A várost (és Flo­ri­dát is) jelen­tős rész­ben lak­ják és tovább­ra sem szim­pa­ti­zál­nak a kom­mu­nis­ta rezsim­mel, ame­lyet jelen­leg Miguel Diaz-Canel kubai elnök vezet. A tün­te­tők „embe­ri jogo­kat” köve­tel­tek a kuba­i­ak­nak, akik közül sokak­nak a csa­lád­juk egy része még min­dig a szi­get­or­szág­ban él, ám a koro­na­ví­rus miatt nem tud­ják meg­lá­to­gat­ni vagy segí­te­ni őket. Az ország támo­ga­tá­sá­ra a közös­sé­gi médi­á­ban a #SOS­Cu­ba hash­tag kez­dett el terjedni.

„Azt aka­rom, hogy az elnök tegyen vala­mit Kubá­ban, most! Embe­re­ket ölnek ott meg.”

– mond­ta egy tün­te­tő. Mar­co Rubio, Flo­ri­da állam repub­li­ká­nus sze­ná­to­ra is arra kér­te Joe Biden ame­ri­kai elnö­köt, hogy

„ösz­tö­kél­je arra a kubai kato­ná­kat, hogy azok az embe­rek olda­lá­ra álljanak.”

Biden nem rea­gált egy­elő­re a kubai hely­zet­re, noha Jake Sul­li­van, az ame­ri­kai elnök nem­zet­biz­ton­sá­gi tanács­adó­ja kijelentette:

„az Egye­sült Álla­mok támo­gat­ja a véle­mény­nyil­vá­ní­tást és a gyü­le­ke­zés sza­bad­sá­gát Kuba-szer­te, és hatá­ro­zot­tan elíté­li az egye­te­mes joga­i­kat gya­kor­ló békés tün­te­tők elle­ni fellépést.”

Julie Chung, az elnök nyu­ga­ti ügye­kért fele­lős állam­tit­ká­ra pedig azt írta a Twit­ter-mikrob­lo­gon: „Mély­sé­ge­sen aggasz­ta­nak a Kubá­ban tör­tén­tek. Kiál­lunk a kubai nép békés gyü­le­ke­zé­si joga mel­lett. Nyu­ga­lom­ra szó­lít­juk fel a fele­ket és elítél­jük az erőszakot.”

A kubai elnök, Miguel Diaz-Canel is rea­gált a tün­te­té­sek­re. Sze­rin­te azo­kat az Egye­sült Álla­mok rob­ban­tot­ta ki, orszá­ga meg­bé­ní­tá­sa érde­ké­ben és fel­szó­lí­tot­ta híve­it, hogy „min­den for­ra­dal­már és min­den kom­mu­nis­ta men­jen az utcák­ra és mutas­sák meg, hogy ellen­ál­lunk min­den­faj­ta pro­vo­ká­ci­ó­nak, amely az ország desta­bi­li­zá­lá­sa ellen irá­nyul”. A WPLG Local 10 hír­csa­tor­na kubai for­rá­sok­ra hivat­koz­va azt állí­tot­ta: „a kuba­i­ak fél­nek, hogy az elnök ezzel a fel­hí­vás­sal kuba­it for­dít kubai ellen, amely könnyen vér­on­tá­sok­ba tor­kol­hat”. A kor­mány mel­lett tün­te­tők a kom­mu­nis­ta elnök kéré­sé­re az utcá­ra vonul­tak és több ízben össze is vere­ked­tek a kor­mány ellen tüntetőkkel.

Forrás:Magyar Nem­zet