Hírek Magyarországi hírek „Krisz­tus kato­ná­i­ként kell küz­de­nünk az igaz­sá­gért” – tün­te­tést tar­tot­tak Päi­vi Räsä­nen mellett

„Krisz­tus kato­ná­i­ként kell küz­de­nünk az igaz­sá­gért” – tün­te­tést tar­tot­tak Päi­vi Räsä­nen mellett

Tün­te­tést tar­tot­tak feb­ru­ár 13-án vasár­nap Finn­or­szág buda­pes­ti nagy­kö­vet­sé­ge előtt. A demonst­rá­ció kiál­lás volt Päi­vi Räsä­nen volt finn bel­ügy­mi­nisz­ter mel­lett, akit egy, a Bib­li­á­ból szár­ma­zó idé­zet miatt állí­tot­tak bíró­ság elé.