Hírek Elszakított területi hirek Magyarországi hírek Kra­usz Ferenc fizi­kus is Nobel-díjat kap

Kra­usz Ferenc fizi­kus is Nobel-díjat kap

Krausz Ferenc Német­or­szág­ban élő magyar szü­le­té­sű fizi­kus, Pier­re Agos­ti­ni Egye­sült Álla­mok­ban taní­tó fran­cia fizi­kus és Anne L’Hu­il­li­er Svéd­or­szág­ban dol­go­zó szin­tén fran­cia fizi­kus kap­ja az idei fizi­kai Nobel-díjat a Svéd Kirá­lyi Tudo­má­nyos Aka­dé­mia ked­di stock­hol­mi beje­len­té­se szerint. 

Az indok­lás sze­rint a tudó­sok az elis­me­rést az elekt­ro­nok ato­mon belü­li moz­gá­sá­nak vizs­gá­la­tát szol­gá­ló attosz­e­kun­du­mos fény­im­pul­zu­so­kat elő­ál­lí­tó kísér­le­ti mód­sze­re­i­kért kapják. 

A kitün­te­tet­tek 11 mil­lió svéd koro­nán osz­toz­nak. A díjat hagyo­má­nyo­san decem­ber 10-én, az elis­me­rést ala­pí­tó Alf­red Nobel halá­lá­nak évfor­du­ló­ján adják át.

For­rás: sze​kely​hon​.ro