Hírek Elszakított területi hirek Közel 300 hatá­ron túli temp­lo­mot újít fel a magyar kormány

Közel 300 hatá­ron túli temp­lo­mot újít fel a magyar kormány

A magyar állam 3,332 mil­li­árd forin­tos támo­ga­tá­sá­val újul­hat meg 262 erdé­lyi, par­ti­umi és bán­sá­gi temp­lom – nyi­lat­koz­ta az MTI-nek Solt­ész Mik­lós, a Minisz­ter­el­nök­ség egy­há­zi és nem­ze­ti­sé­gi kap­cso­la­to­kért fele­lős állam­tit­ká­ra, miu­tán csü­tör­tö­kön Nagy­vá­ra­don a romá­ni­ai tör­té­nel­mi magyar egy­há­zak veze­tő­i­vel és erdé­lyi magyar poli­ti­kai veze­tők­kel tárgyalt.

262 határon túli templomot újít fel a magyar kormány az adófizetők pénzéből

Solt­ész Mik­lós elmond­ta: a magyar kor­mány temp­lom­fel­újí­tá­si prog­ram­ja kere­té­ben össze­sen közel 26 mil­li­árd forint­ból 1800 temp­lo­mot újí­ta­nak fel. Ezek közül 400 Magyar­or­szág hatá­ra­in kívül, 262 pedig Romá­ni­á­ban van.

Az állam­tit­kár elmond­ta, a gyü­le­ke­ze­tek leg­fel­jebb 15 mil­lió forin­tos támo­ga­tás­ra pályáz­hat­tak, és a kor­mány csak a hiá­nyos doku­men­tá­ci­ó­jú pályá­za­to­kat nem támo­gat­ta. Hoz­zá­tet­te: a támo­ga­tás koráb­ban elkez­dett mun­ká­la­tok foly­ta­tá­sá­ra, befe­je­zé­sé­re is for­dít­ha­tó, és az egy­há­zak­nak lehe­tő­sé­gük van arra, hogy más for­rá­sok­ból is kiegé­szít­sék az elnyert összeget.

Solt­ész Mik­lós úgy vél­te: a prog­ram a hit­élet és a szak­rá­lis tér meg­újí­tá­sa mel­lett a romá­ni­ai gaz­da­ság jár­vány utá­ni újra­in­dí­tá­sát is szol­gál­ja, hiszen a fel­újí­tá­si mun­ká­la­to­kat itt élő embe­rek, cégek végez­he­tik el.

Solt­ész Mik­lós arra is kitért nyi­lat­ko­za­tá­ban, hogy a Romá­ni­ai Magyar Demok­ra­ta Szö­vet­ség (RMDSZ) kor­mány­za­ti sze­rep­vál­la­lá­sa elő­se­gí­ti az erdé­lyi magya­rok min­den­na­pos gond­ja­i­nak az orvos­lá­sát, de emel­lett a román-magyar viszony évti­ze­dek óta vágyott javí­tá­sá­ra is lehe­tő­sé­get nyújt. Meg­je­gyez­te: jó pél­dá­ul szol­gál az a mód, ahogy Magyar­or­szág Szer­bi­á­val, Szlo­vá­ki­á­val, Hor­vát­or­szág­gal és Szlo­vé­ni­á­val erő­sí­tet­te a kapcsolatait.

A nagy­vá­ra­di meg­be­szé­lés­ről szó­ló RMDSZ-köz­le­mény Kovács Ger­gely gyu­la­fe­hér­vá­ri római kato­li­kus érse­ket idéz­te, aki a tör­té­nel­mi magyar egy­há­zak veze­tő­i­nek nevé­ben mon­dott köszö­ne­tet a támo­ga­tá­sért. Az érsek kife­jez­te: érzik azt, hogy mind Romá­ni­á­ban, mind pedig Magyar­or­szá­gon a válasz­tott veze­tők a jár­vány­hely­zet nehéz idő­sza­ká­ban is komoly táma­szai az egy­há­zak­nak, a családoknak.

Tánczos Bar­na minisz­ter örö­mét fejez­te ki, hogy az óvo­da- és böl­cső­de­épí­té­si, gaz­da­ság­fej­lesz­té­si prog­ra­mo­kon, vala­mint a spor­tot és a kul­tú­rát támo­ga­tó prog­ra­mo­kon túl újabb terü­le­ten érke­zik segít­ség a magyar kor­mány­tól. Hoz­zá­tet­te: az RMDSZ az elkö­vet­ke­ző idő­szak­ban is min­den ren­del­ke­zé­sé­re álló esz­köz­zel támo­gat­ni kíván­ja a tör­té­nel­mi magyar egy­há­zak intéz­mé­nyes meg­erő­sö­dé­sét, java­ik védel­mét – mond­ta el.

For­rás: pro​pel​ler​.hu