Hírek Elszakított területi hirek Kövér Lász­ló léle­gez­te­tő gépe­ket adott át a csík­sze­re­dai korháznak

Kövér Lász­ló léle­gez­te­tő gépe­ket adott át a csík­sze­re­dai korháznak

Öt szál­lít­ha­tó léle­gez­te­tő gépet adott át pén­te­ken Csík­sze­re­dá­ban a Har­gi­ta megyei sür­gős­sé­gi kór­ház­nak Kövér Lász­ló, az Ország­gyű­lés elnöke.

A csík­sze­re­dai csán­gó kol­lé­gi­um ava­tó­ja kere­té­ben Edvi Péter, a Nem­zet­kö­zi Gyer­mek­men­tő Szol­gá­lat elnö­ke szá­molt be arról, hogy a Har­gi­ta megyei tisz­ti­fő­or­vos, Tar Gyön­gyi kéré­sé­re for­dult Kövér Lász­ló ház­el­nök­höz, így a magyar kor­mány öt olyan léle­gez­te­tő gépet kül­dött­Csík­sze­re­dá­ba, ame­lyek a bete­gek szál­lí­tá­sa­kor is használhatók.

Kövér Lász­ló hang­sú­lyoz­ta: azt sze­ret­né, ha a szé­ke­lyek beol­tat­nák magu­kat, „hogy ne kell­jen Szé­kely­föld­re több léle­gez­te­tő gépet hoz­ni”. Kije­len­tet­te: a vírus nem játék. Meg­je­gyez­te: az oltás­ban is van koc­ká­zat de ez mate­ma­ti­ka­i­lag nem kimu­tat­ha­tó ahhoz a koc­ká­zat­hoz képest, amit azok vál­lal­nak, akik nem oltat­ják be magukat.

Kon­rád Judit, a Har­gi­ta megyei sür­gős­sé­gi kór­ház igaz­ga­tó­ja elmond­ta, az átadó ünnep­ség alatt is hív­ták egy másik kór­ház­tól, hogy van‑e sza­bad léle­gez­te­tő­gé­pük. Hoz­zá­tet­te: míg koráb­ban az üres ágyat, most a légez­te­tő­gé­pet kere­sik a kórházak.

„Ami­kor a leg­ne­he­zebb hely­zet­ben vagyunk, akkor érke­zik min­dig a magyar kor­mány­tól a segít­ség. (.) A magunk mód­ján viszo­noz­ni fog­juk” – jelen­tet­te ki a kórházigazgató.

Kövér László: kötelességünk a lélekmentésben segíteni csángómagyarokat

Romá­ni­á­ban riasz­tó ütem­ben ter­jed a koro­na­ví­rus-jár­vány negye­dik hul­lá­ma. Az ország­ban szin­te napon­ta meg­dől­nek a jegy­zett napi fer­tő­zé­sek, a jár­vány­nak tulaj­do­ní­tott napi halál­ese­tek csúcs­ér­té­kei. A kór­oko­zó meg­je­le­né­se óta még soha nem vol­tak annyi­an kór­ház­ban és nem szo­rul­tak inten­zív terá­pi­ás ellá­tás­ra, mint jelen­leg. Az ország­ban nincs már ele­gen­dő kór­há­zi kapa­ci­tás a súlyos ese­tek ellá­tá­sá­ra, a túl­zsú­folt kór­há­zak beteg­fel­vé­te­li osz­tá­lya­in és az épü­let előtt sor­ban álló men­tő­au­tók­ban továb­bi súlyos álla­pot­ban lévő fer­tő­zöt­tek vár­nak arra, hogy kór­há­zi ágy­hoz jus­sa­nak. A hír­te­le­ví­zi­ók beszá­mo­lói sze­rint a romá­ni­ai jár­vány­hely­zet súlyo­sabb, mint ami­lyen az olasz­or­szá­gi Lom­bar­dia tar­to­mány­ban volt a jár­vány első hullámakor.

For­rás: demok​ra​ta​.hu