Hírek Sport hirek „Köszön­jük Budapest”

„Köszön­jük Budapest”

Jür­gen Klopp és Juli­an Nag­el­smann sem felej­tet­te el meg­dí­csér­ni a Pus­kás Aré­nát a Leip­zig – Liver­pool mér­kő­zé­se után


Ahogy koráb­ban beszá­mol­tunk róla, a Liver­pool a Pus­kás Ará­né­ban tud­ta 2 – 0‑ra legyőz­ni a Gulá­csi Péter­rel fel­ál­ló RB Leip­zig csa­pa­tát.

A mér­kő­zés utá­ni saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón társ­ol­da­lunk a A sport365​.hu stáb­ja Jür­gen Klop­pot kér­dez­te a Pus­kás Aré­ná­ról.

„Cso­dá­la­tos, fan­tasz­ti­kus belül­ről. Kicsit úgy néz ki, mint az Atlé­ti­co Mad­rid sta­di­on­ja. Fan­tasz­ti­kus pálya. Biz­tos vagyok ben­ne, hogy ez egy töké­le­tes fut­ball­sta­di­on. Ha itt telt­ház lesz elké­pesz­tő han­gu­lat vár­ha­tó majd. Köszön­jük Buda­pest­nek, hogy itt lehet­tünk. Ezek­ben az idők­ben az ember nem vehe­ti biz­tos­ra az ilyen dol­go­kat. Min­dent elkö­vet­tünk azért, hogy min­den­ki biz­ton­ság­ban legyen körü­löt­tünk.„

A néme­tek veze­tő­edző­je Juli­an Nag­el­smann is elmond­ta véle­mé­nyét a pályá­ról és Wil­li Orbán­ról:

„Nagy­sze­rű sta­di­on­ban ját­szot­tunk, a gyep­sző­nyeg minő­sé­ge is kivá­ló volt. Nem a körül­mé­nyek miatt veszí­tet­tük el a mér­kő­zést.  Wil­li Orbán remek lab­da­rú­gó. Becse­ré­lé­se után töké­le­te­sen lát­ta el a rábí­zott fel­ada­tot. Nem elle­ne szólt a dön­tés, hogy nem kez­dett. A leg­gyor­sabb védő­i­met ját­szat­tam, mert úgy gon­dol­tam, sok­szor fog­nak mögénk kerül­ni a Liver­pool gyors támadói.”

For­rás: sport​ha​ta​rok​nel​kul​.hu / Tőkés Máté