Hírek Vélemények/Publicisztikák Köszö­net­tel tar­to­zunk Trumpnak

Köszö­net­tel tar­to­zunk Trumpnak

Nagyon nem sze­re­tem azo­kat az embe­re­ket, akik egy poli­ti­kust vagy kor­mányt, ha nem is min­den vonat­ko­zás­ban, de támo­gat­nak, ám ami­kor az meg­bu­kik vagy meg­buk­tat­ják, akkor fel­tű­nő módon elfor­dul­nak tőle. Ennek a jele­it látom most Trump­pal kap­cso­lat­ban, amit vég­te­le­nül hely­te­len­nek tar­tok, és önfel­adás­nak is.

Ugyan­is vilá­go­san le kell szö­gez­ni: Donald Trump tör­té­nel­mi tet­tet haj­tott vég­re, ami­kor 2016-ban képes volt meg­tör­ni a glo­bá­lis pénz­ügyi eli­tek által irá­nyí­tott est­ab­lish­ment hatal­mát. Ez azért volt fon­tos a világ szá­má­ra, s per­sze nekünk, magya­rok­nak is, mert ez a glo­bá­lis elit, ame­lyik a demok­ra­ták mel­lett töb­bé-kevés­bé a repub­li­ká­nu­sok moz­gás­te­rét is meg­szab­ja (tisz­te­let a kivé­te­lek­nek), egy olyan, álta­luk irá­nyí­tott világ­tár­sa­dal­mat akar lét­re­hoz­ni, amely min­den, kon­zer­va­tív szem­pont­ból, illet­ve az élet évszá­za­dos-évez­re­des rend­je szem­pont­já­ból fon­tos érté­ket meg akar sem­mi­sí­te­ni, mint a nem­zet­tu­dat, a hagyo­má­nyos csa­lád, a keresz­tény kul­tú­ra, a loka­li­tás sze­re­te­te, a civil közös­sé­gek össze­tar­tá­sa, a rend és a tekintélytisztelet.

Ezek helyett a világ­ra eről­te­tik a mul­ti­kul­t­u­ra­liz­must, a nemek közöt­ti ter­mé­sze­tes hatá­rok elmo­sá­sát, a csa­lád intéz­mé­nyé­nek fel­vi­ze­zé­sét, a totá­lis indi­vi­du­a­liz­must, elő­jo­go­kat a sze­xu­á­lis kisebb­sé­gek­nek, s per­sze vég­ső cél­ként a nem­ze­tek eltör­lé­sét és egy világ­köz­tár­sa­ság létrehozását.

És ez nem mese, hanem már most lát­ha­tó való­ság. A nem túl acé­los Joe Biden első intéz­ke­dé­sei lát­ha­tó­an ebbe az irány­ba mutat­nak: azon­nal hatá­ro­za­tot hozott az LMBTQ-közös­sé­gek min­den koráb­bi­nál nagyobb védel­mé­ről, ami­be még az is bele­fér, hogy transz­ne­mű nők is részt vehes­se­nek a nők­nek ren­de­zett sporteseményeken.

Donald Trump négy éve nem múló epi­zód­ként fog bevo­nul­ni az ame­ri­kai tör­té­ne­lem­be, hanem éppen­ség­gel a glo­bá­lis elit­tel, a deep sta­te-tel szem­be­ni első mar­káns és világ­ra szó­ló ere­jű fel­lé­pés nagy kor­sza­ka­ként. Köszön­jük meg neki mind­azt, amit meg­pró­bált vég­re­haj­ta­ni egy olyan biro­da­lom­mal szem­ben, ame­lyik négy éven keresz­tül min­den léte­ző esz­köz­zel, tisz­tes­ség­te­len mód­sze­rek­kel pró­bál­ta őt már a kez­de­tek­től fog­va kiüt­ni a hiva­ta­lá­ból. Hogy a glo­bá­lis elit nem­csak a demok­ra­tá­kat, hanem a repub­li­ká­nu­so­kat is a kezé­ben tart­ja, arra szim­bo­li­kus pél­da, aho­gyan janu­ár 20‑a után Bill Clin­ton és Barack Oba­ma mel­lett a repub­li­ká­nus Geor­ge W. Bush exel­nök is lát­vá­nyo­san kiállt Biden és az „új meg­bé­ké­lés” mel­lett – és Trump ellen.

Nyil­ván­va­ló tehát, hogy a „trum­piz­mus” – ami sze­rin­tem nem más, mint népi kon­zer­va­ti­viz­mus, de erről később – új tör­té­nel­mi sza­kaszt nyit meg az Egye­sült Álla­mok és talán a világ tör­té­ne­té­ben is. Ez egy új poli­ti­kai-világ­né­ze­ti irány, amely­nek első sza­ka­szá­ban még maga Trump lehet a meg­ha­tá­ro­zó sze­mély (vár­ha­tó­an még pár­tot is ala­pít­hat), meg­tör­ve a glo­bá­lis elit­nek azt a szim­bi­ó­zi­sát, amely­nek egyik lát­vá­nyos jele volt, ami­kor 2004-ben két, egy­aránt a Kopo­nya és Cson­tok nevű tit­kos tár­sa­ság­hoz tar­to­zó figu­ra indult az elnök­je­lölt­sé­gért repub­li­ká­nus és demok­ra­ta szí­nek­ben, jele­sül ifjabb Bush és John Kerry…

Hogy Donald Trump sze­mé­lye nem volt maku­lát­lan, hogy ext­ra­va­gáns figu­ra volt, hogy az üzle­ti világ­ból jött, hogy sokak sze­rint nomen est omen (vagy­is egy tramp­li), s hogy sokan tulaj­don­kép­pen pusz­tán egy, a nép­ből jött, fel­ka­pasz­ko­dott CEO-nak (Chif Exe­cu­tive Offi­cer, vezér­igaz­ga­tó) vagy egy fajan­kó­nak tar­tot­ták? Ez vilá­gos, és a kri­ti­kák­ban vol­tak-van­nak is igaz­ság­ele­mek. De nagyon jó len­ne, ha a Trump egy­sze­rű, nép­ből jövő stí­lu­sá­ra nem vevők figye­lem­be ven­nék, hogy a glo­bá­lis hata­lom­mal szem­ben szin­te kizá­ró­lag olyan típu­sú embe­rek tud­ják és főleg merik fel­ven­ni a küz­del­met, mint egy min­den háj­jal meg­kent, ha tet­szik, kül­vá­ro­si stí­lu­sú, vagány karak­ter, aki való­ban nem ijed meg a saját árnyé­ká­tól. És aki nem ijed meg attól – miként elég sokan –, hogy a libe­rá­lis elit majd nem fogad­ja a kegye­i­be, hogy elve­szí­ti az elit körök, a „sza­lo­nok” támo­ga­tá­sát, s ezál­tal kike­rül az úgy­ne­ve­zett „pik­szis­ből”.

Fogad­juk el: azzal a fel­fog­ha­tat­la­nul erős glo­ba­lis­ta háló­zat­tal, amely­hez tar­to­zik a washing­to­ni admi­niszt­rá­ció nagy része, a hat nagy média­bi­ro­da­lom­ból leg­alább öt (ma már inkább hat), az egye­te­mi és tudo­má­nyos élet dön­tő része, a kul­tú­ra leg­több terü­le­te és Hol­lywood, a gigan­ti­kus tech­cé­gek mind­egyi­ke, a leg­in­kább Soros György­höz köt­he­tő NGO‑k soka­sá­ga, álci­vil szer­ve­ze­tek, véle­mény­for­má­ló guruk, nem­zet­kö­zi szer­ve­ze­tek – nos, ezzel a gigásszal fel­ven­ni a har­cot tény­leg csak harc­edzett és elszánt kívül­ál­lók képe­sek. Trump pedig egy­ér­tel­mű­en kívül­ál­ló, ez nem vitás, de ha kívül­ál­lá­sa a mély­ál­la­mon kívül állást jelent, akkor ez az én sze­mem­ben helyes, kívá­na­tos és köve­ten­dő kívül­ál­lás nekünk, nem­ze­ti kon­zer­va­tí­vok­nak is.

Tovább­men­ve, len­ne egy kér­dé­sem: hallottunk‑e már válasz­tá­si csa­lás­ról vala­ha is? Történt‑e már válasz­tá­si csa­lás a világ­tör­té­ne­lem­ben? Igen? Akkor miért nem tud­juk elkép­zel­ni, hogy ez itt és most, az Egye­sült Álla­mok­ban is meg­tör­tén­he­tett? Hal­lot­tunk már arról, hogy a HIVATAL kor­rupt volt és csa­ló, hogy a BÍRÓSÁG gya­lá­za­tos íté­le­tet hozott – Magyar­or­szá­gon, az USA-ban vagy/és szer­te a vilá­gon? S ha hal­lot­tunk, akkor vajon miért nem tud­juk leg­alább egy pil­la­nat­ra fel­ten­ni, hogy Trump­nak van iga­za, s miért kel­le­ne „a tör­té­ne­lem leg­tisz­tább válasz­tá­sa volt ez” kité­telt csak azért kapás­ból elfo­gad­ni, mert azt egy válasz­tá­si bizott­ság, egy HIVATAL veze­tő­je jelen­ti ki?

Sze­ren­csés Károly és fáj­dal­ma­san korán elhunyt fele­sé­ge, Föl­de­si Mar­git köny­vet írt az 1947-es, úgy­ne­ve­zett kék­cé­du­lás válasz­tá­si csa­lás­ról, ame­lyet a kom­mu­nis­ták követ­tek el. Sze­ren­csés azt is meg­ír­ja, hogy Pfe­if­fer Zol­tán a nem­ze­ti demok­ra­ták­kal a vég­ső­kig küz­dött azért, hogy bebi­zo­nyít­sa, a válasz­tá­so­kat a kom­mu­nis­ták elcsal­ták. Mi lett a sor­sa? Koholt vádak miatt eljá­rást indí­tot­tak elle­ne. A válasz­tá­so­kat tör­vé­nyes­nek nyil­vá­ní­tot­ta a HIVATAL, s ezál­tal meg­nyílt a kom­mu­nis­ták előtt az út a hata­lom átvételére.

Aztán 2002-ben Magyar­or­szá­gon szá­mos gya­nús jel mutat­ta, hogy válasz­tá­si vissza­élé­sek tör­tén­tek a szo­cik részé­ről, sokan tün­tet­tünk is azért, hogy a kéte­lyek elosz­la­tá­sa érde­ké­ben tör­tén­jen meg a sza­va­za­tok kézi újra­szám­lá­lá­sa, és akkor min­den­ki meg­nyug­szik. A Med­gyessy-kor­mány vála­sza a sza­va­zó­la­pok bezú­zá­sa volt. 2006-ban is azt gon­dol­tuk sokan, hogy Gyur­csány mani­pu­lál­ja a válasz­tá­so­kat, mert nem közöl gaz­da­sá­gi ada­to­kat, és elké­pesz­tő ígé­re­te­ket tesz a kam­pány­ban. Aztán szep­tem­ber 17-én nyil­vá­nos­ság­ra került az őszö­di beszéd, egy­ér­tel­mű­vé vált a válasz­tá­si mani­pu­lá­ció, és utá­na tel­je­sen indo­kol­tan utcá­ra vonul­tak az embe­rek, Gyur­csány pedig 2009-ben kény­te­len volt távozni.

Tehát meg­íté­lé­sem sze­rint Trump nem tett sem­mit tönk­re azzal, hogy két­ség­be von­ta a válasz­tá­si ered­mé­nye­ket. És a másik: vet­tem a fárad­sá­got, és végig­néz­tem a Capi­to­li­um mel­lett elmon­dott janu­ár 6‑i, állí­tó­la­go­san láza­dás­ra és erő­szak­ra, a Kong­resszus­ba betö­rés­re uszí­tó beszé­dét, ami­ért most a „demok­ra­ták” vég­leg el akar­ják til­ta­ni a poli­ti­ká­tól. Nos, egy­ér­tel­mű­en kije­lent­he­tem: a beszéd szin­te végig a válasz­tá­si csa­lás szá­má­ra egy­ér­tel­mű ténye­i­ről szól, a híve­it pedig arra szó­lít­ja fel, hogy men­je­nek a Capi­to­li­um­hoz, és onnan béké­sen men­je­nek haza. Sem­mi­lyen erő­szak­ra buz­dí­tó szó nem hang­zott el a beszé­dé­ben! Amit Trump ellen az impe­ach­ment­tel a demok­ra­ták foly­tat­nak, az a leg­rosszabb kom­mu­nis­ta idő­ket, A tanú című fil­met idé­ző kon­cep­ci­ós per.

Lát­tam néhány vide­ó­fel­vé­telt a Capi­to­li­um­ba való betö­rés­ről, annak előz­mé­nye­i­ről. Ez egy jól elő­ké­szí­tett, kipro­vo­kált akci­ó­nak lát­szik, egy nyil­ván­va­ló csap­dá­nak, amit Trump­nak állí­tot­tak fel, és műkö­dött (a Black Lives Mat­ter és az Anti­fa embe­re­i­nek segít­sé­gé­vel). Bizo­nyí­ta­ni ezt sem lehet még, de legyünk türel­me­sek, előbb-utóbb kide­rül az igaz­ság ebben az ügy­ben is.

Végül a Trump-kor­szak­ról összeg­ző­en: ha a trum­piz­mus jelen­tő­sé­gét akar­juk meg­ra­gad­ni, akkor én azt mon­da­nám, hogy ez egy­faj­ta népi, nem­ze­ti kon­zer­va­ti­viz­mus meg­je­le­né­se. Más­kép­pen fogal­maz­va: az egy­sze­rű embe­rek, a közép-ame­ri­kai álla­mok „six box Joe-inak” (hat doboz sörös Józsik­nak) a kon­zer­va­ti­viz­mu­sa. Mert ezek a „Józsik” – ez a meg­szó­lí­tás nálam nem bán­tás – is való­já­ban kon­zer­va­tí­vok, ugyan­azo­kat az érté­ke­ket köve­tik éle­tük­ben, mint Roger Scru­ton, Micha­el Oakes­hott vagy Yoram Hazony, csak erről nem tud­nak olyan érte­ke­zé­se­ket írni, mint ők. Az éle­tük lénye­ge a kon­zer­va­ti­viz­mus, létük a kon­zer­va­tív érté­kek men­tén zaj­lik, és nem is akar­nak más­képp élni, nem akar­nak nemet vál­ta­ni, nem akar­nak isz­lám hit sze­rint élni, nem akar­nak a hazá­juk­tól elfor­dul­ni, de sze­ret­né­nek egy helyi közös­ség­ben élni, utaz­ni sem akar­nak a nagy­vi­lág­ban, elég nekik, ha a tévé­ben meg­né­zik a Bran­den­bur­gi kaput, a kínai nagy falat vagy a Lánc­hi­dat. A loká­list sze­re­tik, és nem a glo­bá­list, utób­bi­val nem is tud­nak mit kezdeni.

Trump népi kon­zer­va­ti­viz­mu­sa azon­ban két­ség­te­le­nül kis­sé szem­ben áll az elit­is­ta kon­zer­va­ti­viz­mus­sal, amely egy emel­ke­dett stílt, válasz­té­kos nyel­ve­ze­tet, a magas­kul­tú­ra isme­re­tét, jó tár­sa­sá­gok­hoz tar­to­zást is jelent, s ebben a tekin­tet­ben utób­bi­ak köze­lebb áll­hat­nak adott eset­ben a libe­rá­lis elit lét­mód­já­hoz, mint a six box Joe-khoz. S ebből az is követ­kez­het, hogy a repub­li­ká­nu­sok már csak ezért is – per­sze a deep sta­te-hez való bekö­tött­sé­gük mel­lett – most eltá­vo­lod­nak Trump­tól, és vissza­sír­ják magu­kat a glo­ba­lis­ta demokratákhoz.

Ez a kon­zer­va­tí­vok vagy neo­ko­nok óri­á­si csap­dá­ja: ha Trump­pal sza­kí­ta­nak a népi kötő­dé­se, egy­sze­rű­sé­ge, „körön kívü­li­sé­ge” miatt, akkor meg­ad­ják magu­kat a glo­ba­lis­ta és libe­rá­lis körök­nek, s ők is a háló­zat részé­vé válnak.

Ha így lesz, új pár­tot kell alapítani.

Fricz Tamás poli­to­ló­gus, az Alap­jo­go­kért Köz­pont kuta­tá­si tanácsadója

For­rás: Magyar Nemzet