Hírek Sport hirek Kosár­lab­da Euró­pa-baj­nok­ság Magyarországon?

Kosár­lab­da Euró­pa-baj­nok­ság Magyarországon?

Hiva­ta­lo­san is meg­pá­lyáz­tuk a 2025-ös fér­fi Euró­pa-baj­nok­ság rendezését

Magyar­or­szág is egyi­ke azon orszá­gok­nak, ame­lyek meg­pá­lyáz­zák a 2025-ös FIBA Euro­bas­ket, vagy­is a fér­fi Euró­pa-baj­nok­ság ren­de­zé­si jogát. A Nem­zet­kö­zi Kosár­lab­da Szö­vet­ség (FIBA) a mai napon köz­le­mény­ben szá­molt be róla, hogy immár hiva­ta­los­nak tekint­he­tő a hat pályá­zó kilé­te: hazánk mel­lett Ukraj­na, Cip­rus, Orosz­or­szág, Finn­or­szág és Lett­or­szág van ver­seny­ben a kon­ti­nens­vi­a­dal meg­ren­de­zé­sé­ért.

A 2025 szep­tem­be­ré­ben ren­de­zen­dő ese­mény a 2015-ben debü­tált for­mu­lát köve­ti, vagy­is négy ország­ban ren­dez­nék a cso­port­mér­kő­zé­se­ket, és a négy ren­de­ző egyi­ke adna ott­hont az egye­nes kiesé­ses sza­kasz­nak. Magyar­or­szág ez utób­bi ren­de­zé­sé­re is pályá­zik, Orosz­or­szág­gal, Ukraj­ná­val és Lett­or­szág­gal egye­tem­ben – Cip­rus és Finn­or­szág csak cso­port­mér­kő­zé­sek házi­gaz­dá­ja len­ne.

A FIBA ügy­ve­ze­tő­je, Kamil Novak üdvö­zöl­te, hogy ilyen sok ország mutat érdek­lő­dést a leg­ran­go­sabb euró­pai válo­ga­tott tor­na ren­de­zé­se iránt. A tár­sas ren­de­zést is siker­nek minő­sí­tet­te, amely sze­rin­te jóté­kony hatás­sal van a sport­ág fej­lő­dé­sé­re a kon­ti­nen­sen.
2021 októ­be­re és 2022 janu­ár­ja között méri fel a nem­zet­kö­zi szö­vet­ség a lehet­sé­ges hely­szí­ne­ket, ezt köve­tő­en 2022 tava­szi ülé­sén dönt a házi­gaz­dák kilé­té­ről – írja az MKOSZ hon­lap­ja.
for­rás: bb1​bas​ket​.hu

Szer­ző: Tőkés Máté

fotó: hun​bas​ket​.hu

For­rás: sport​ha​ta​rok​nel​kul​.hu