Hírek Sport hirek Koro­na­ví­ru­sos lett a Mar­co Rossi

Koro­na­ví­ru­sos lett a Mar­co Rossi

A koráb­bi folya­ma­tos nega­tív teszt­ered­mé­nyek után Mar­co Ros­si leg­utób­bi vizs­gá­la­ta pozi­tív ered­ményt muta­tott. Elkü­lö­ní­té­se a játé­ko­sok­tól, stáb­ta­gok­tól azon­nal meg­tör­tént. Továb­bi infor­má­ci­ók a válo­ga­tott esti saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján – olvas­ha­tó az MLSZ rövid közleményében.

A koráb­bi folya­ma­tos nega­tív teszt­ered­mé­nyek után Mar­co Ros­si leg­utób­bi vizs­gá­la­ta pozi­tív ered­ményt muta­tott. Elkü­lö­ní­té­se a játé­ko­sok­tól, stáb­ta­gok­tól azon­nal meg­tör­tént. Továb­bi infor­má­ci­ók a válo­ga­tott esti sajtótájékoztatóján.

A magyar válo­ga­tott csü­tör­tök este lép pályá­ra Izland ellen Euró­pa-baj­no­ki pót­se­lej­te­zőn a Pus­kás Aré­ná­ban, de úgy tűnik, a szö­vet­sé­gi kapi­tány nél­kül kell majd ezt megtennie.

Hat nap­ja derült ki, hogy Gio­van­ni Cos­tan­ti­no, Mar­co Ros­si egyik segí­tő­je is elkap­ta a fer­tő­zést. Akkor letesz­tel­ték az egész stá­bot, de min­den­ki nega­tív min­tát pro­du­kált.https://​eus​.rubi​con​pro​ject​.com/​u​s​y​n​c​.​h​t​m​l​?​&​g​e​o​=​n​a​&​c​o​=us

Vár­ha­tó­an az Izland elle­ni meccs előtt még min­den­kit tesz­tel­nek majd, esté­re ígért bővebb tájé­koz­ta­tást a szövetség.

Amennyi­ben az olasz szak­ve­ze­tő nem ülhet le a kis­pad­ra, vél­he­tő­en Cosi­mo Ingus­cio helyet­te­sí­ti, ahogy a koráb­bi két alka­lom­mal, ami­kor Ros­si eltil­tá­sát töl­töt­te. Ezt a két talál­ko­zót meg­nyer­te a magyar válo­ga­tott: 2018 novem­be­ré­ben a Nem­ze­tek Ligá­já­ban az ész­tek ellen 2 – 0‑ra, majd 2019 júni­u­sá­ban a Wales elle­ni Eb-selej­te­zőn 1 – 0‑ra győ­zött a Gro­u­pa­ma Arénában.

Az MLSZ a Face­boo­kon közöl­te, hogy Ros­sin kívül min­den­ki teszt­je nega­tív lett.

For­rás: Ori​go​.hu