Hírek Magyarországi hírek Kor­mány­pár­ti siker a bor­so­di idő­kö­zi választáson

Kor­mány­pár­ti siker a bor­so­di idő­kö­zi választáson

Koncz Zsó­fia, a Fidesz-KDNP jelölt­je nyer­te a Bor­sod-Aba­új-Zemp­lén megye 6‑os szá­mú válasz­tó­ke­rü­le­té­ben meg­tar­tott idő­kö­zi választást.

Kormánypárti siker a borsodi időközi választásonKoncz Zsó­fia, a Fidesz-KDNP bor­so­di jelölt­je­Fo­tó: MH

A Nem­ze­ti Válasz­tá­si Iro­da ada­tai sze­rint 99 szá­za­lé­kos fel­dol­go­zott­ság­nál Koncz Zsó­fia a sza­va­za­tok 50,87 szá­za­lé­kát (17 597 fő) gyűj­töt­te be, míg a bal­ol­da­li szi­vár­vány­ko­a­lí­ció nyíl­tan anti­sze­mi­ta jelölt­je, Bíró Lász­ló 45,9 szá­za­lé­kot (15 875 fő) kapott.

Ez azt mutat­ja, hogy Bor­sod­ban meg­bu­kott a Gyur­csány vezet­te bal­ol­da­li koa­lí­ció, ami a hata­lo­mért és a pén­zért min­den­re képes. Tisz­tán lát­szik, hogy az embe­rek nem kér­nek a bal­ol­dal­ból, ami egy­szer már tönk­re­tet­te az országot.

Simics­kó: A tel­jes bal­ol­da­li ellen­zék össze­fo­gá­sa sem képes a válasz­tó­pol­gá­rok megvezetésére

Koncz Zsó­fia győ­zel­mé­vel is bebi­zo­nyí­tot­ta, hogy a tel­jes bal­ol­da­li ellen­zék össze­fo­gá­sa sem képes a válasz­tó­pol­gá­rok meg­ve­ze­té­sé­re – fogal­ma­zott Simics­kó Ist­ván, a Keresz­tény­de­mok­ra­ta Nép­párt frak­ció­ve­ze­tő­je az MTI-hez vasár­nap este eljut­ta­tott közleményében.

Az embe­rek jól lát­ták, hogy a közel­múlt­ban még anti­sze­mi­ta kije­len­té­se­ket tevő, gya­nús cég­ügy­le­tek­be keve­re­dő job­bi­kos jelölt nem lehet Sze­rencs ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő­je – hang­sú­lyoz­ta Simics­kó Ist­ván. A poli­ti­kus gra­tu­lált Koncz Zsó­fi­á­nak, aki a tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel elhunyt édes­ap­ja, Koncz Ferenc helyé­be lép képviselőként.

A kiseb­bik kor­mány­párt frak­ció­ve­ze­tő­je hoz­zá­fűz­te: bíz­nak ben­ne, hogy együt­tes erő­vel meg tud­ják véde­ni a magyar embe­re­ket, a mun­ka­he­lye­ket és az eddig elért ered­mé­nye­ket az orszá­got most pró­bá­ra tevő vírus­hely­zet ide­jén is.

For­rás: Magyar Hírlap