Hírek Magyarországi hírek „Kon­zer­va­tí­vak és sike­re­sek vagyunk, ezért gyű­lö­lik hazán­kat a liberálisok”

„Kon­zer­va­tí­vak és sike­re­sek vagyunk, ezért gyű­lö­lik hazán­kat a liberálisok”

A meg­le­he­tő­sen bará­ti hang­vé­te­lű­re sike­re­dett beszél­ge­tés­ben a határ­vé­de­lem­ről esett szó, és arról, hogy a magyar kor­mányt azért gyű­lö­lik a libe­rá­li­sok, mert sze­rin­tük kon­zer­va­tív és sike­res poli­ti­kát foly­tat. A ripor­ter egyéb­ként vár­ha­tó­an ismét Magyar­or­szág­ra látogat.

„Konzervatívak és sikeresek vagyunk, ezért gyűlölik hazánkat a liberálisok”

Szij­jár­tó Péter kül­gaz­da­sá­gi és kül­ügy­mi­nisz­ter Fotó: MH/Purger Tamás

Kon­zer­va­tí­vak és sike­re­sek vagyunk, ezért gyű­lö­lik Magyar­or­szá­got a libe­rá­li­sok – egye­bek között erről beszélt Szij­jár­tó Péter kül­gaz­da­sá­gi és kül­ügy­mi­nisz­ter a Fox News bará­ti hang­vé­te­lű inter­jú­já­ban Tuc­ker Carl­son­nak, Donald Trump és Orbán Vik­tor ismert rajongójának. 

Az inter­jú a határ­vé­de­lem témá­já­val fog­lal­ko­zott elő­ször. A tár­ca­ve­ze­tő elő­ször kife­jez­te nagy­ra­be­csü­lé­sét Carl­son­nak, ami­ért bemu­tat­ta Magyar­or­szág­gal kap­cso­lat­ban „a való­sá­got”, sze­rin­te ez rend­kí­vül rit­ka, hiszen „álta­lá­ban azok­kal a hazug­sá­gok­kal és álhí­rek­kel kell szem­be­sül­nünk, ame­lyet a nem­zet­kö­zi libe­rá­lis mainst­ream hoz lét­re, és az Ön inter­jú­ja, riport­ja Magyar­or­szág­ról friss leve­gőt jelent a számunkra.

A ripor­ter kér­dé­sé­re Szij­jár­tó Péter elmond­ta, hogy az Euró­pai Unió kül­ügy­mi­nisz­te­rei álta­lá­ban a határ­vé­de­lem­ről, mig­rá­ci­ó­ról, illet­ve a biz­ton­sá­got érin­tő kér­dé­sek­ről szó­ló viták alatt szö­ve­ges üze­ne­te­ket kül­de­nek neki, hogy „jól csi­ná­lom, csak így tovább, és ehhez hasonlókat”. 

”És aztán, ami­kor a vita végén meg­kér­de­zem őket, hogy ked­ves bará­ta­im, miért nem támo­gat­ta­tok ti is, akkor erre azt mond­ják, hogy oda­ha­za ott van­nak az NGO‑k, a libe­rá­lis média, a koa­lí­ci­ós kor­mány, a nyo­más, és így tovább„  – sorolta.

Ebből arra a konk­lú­zi­ó­ra jutott, hogy mások azért nem foly­tat­nak hason­ló poli­ti­kát, mert „nyo­más alatt áll­nak” a média, az NGO‑k és a poli­ti­kai elit részé­ről, eze­ket a nem­zet­kö­zi libe­rá­lis mainst­re­am­nek nevezi.

Tuc­ker Carl­son ezután kije­len­tet­te, hogy a kül­po­li­ti­kai beren­dez­ke­dé­sük hisz­té­ri­kus idi­ó­ták­ból áll, akik­nek egész éle­tét végig­kí­sér­te a kudarc, sze­rin­te ők gyű­lö­lik Magyar­or­szá­got és dik­ta­tú­ra­ként emle­ge­tik, „ami nyil­ván nem igaz, hiszen demokrácia”.

A a kül­gaz­da­sá­gi és kül­ügy­mi­nisz­ter úgy vél­te, a tíz­mil­li­ós Magyar­or­szág azért olyan fenye­ge­tő szá­muk­ra, mert állí­tá­sa sze­rint „pat­ri­ó­ta, keresz­tény­ala­pú” poli­ti­kát való­sít meg a kor­mány, sze­rin­te „kon­zer­va­tí­vak vagyunk, és ugyan­ak­kor sikeresek”.

Tehát alap­ve­tő­en a léte­zé­sünk veszélyt jelent a szá­muk­ra, mert azt állít­ják, hogy csak akkor való­sul­hat meg prog­resszív, sike­res poli­ti­kai rend­szer, ha szél­ső­sé­ge­sen libe­rá­li­sak vagyunk – sum­má­zott Szij­jár­tó Péter.

For­rás: magyar​hir​lap​.hu