Hírek Magyarországi hírek Kon­cert­tel és anto­ló­gi­á­val emlé­ke­zik Tri­a­non évfor­du­ló­já­ra az MMA

Kon­cert­tel és anto­ló­gi­á­val emlé­ke­zik Tri­a­non évfor­du­ló­já­ra az MMA

Hang­ver­sennyel és iro­dal­mi anto­ló­gi­á­val emlé­ke­zik a tri­a­no­ni szer­ző­dés rati­fi­ká­lá­sá­nak 100. évfor­du­ló­já­ra júni­us 4‑én a Magyar Művé­sze­ti Aka­dé­mia (MMA).

Az emlék­hang­ver­seny­nek az MMA szék­há­za, a Pes­ti Viga­dó dísz­ter­me ad ott júni­us 4‑én 19.30 óra­kor – közöl­te az MTI-vel a Magyar Művé­sze­ti Akadémia.

A prog­ram­ban sze­re­pel a Szent Mihály Sze­ke­re Ván­dor­szín­ház pro­duk­ci­ó­ja (Val­ter Ferenc ope­ra­éne­kes és Kas­sai Ist­ván zon­go­ra­mű­vész), Remé­nyik Sán­dor és Babits Mihály ver­sei Lukács Sán­dor szín­mű­vész tol­má­cso­lá­sá­ban lesz­nek hall­ha­tók, Ábrá­nyi Emil, Hubay Jenő és Doh­ná­nyi Ernő zene­mű­ve­it pedig Kas­sai Ist­ván, Flach Antal, Kocz­ka Tamás, Sán­dor János, Mezey Mart­ina, Han­kó Matild és Berecz­ki Ákos adják elő.

Ezen a napon a Magyar Művé­sze­ti Aka­dé­mia And­rássy úti iro­da­há­zá­ban tart­ják meg az MMA iro­dal­mi tago­za­tá­nak Még­is élünk című Tri­a­non anto­ló­gi­á­ja bemutatóját.

Az MMA által támo­ga­tott ren­dez­vény­ként, szin­tén júni­us 4‑én kerül sor a Tri­a­no­ni Szem­le folyó­irat 2021. évi, Tri­a­no­ni kis­ká­té, illet­ve 101 kér­dés, 101 válasz a béke­dik­tá­tum­ról című külön­szá­ma­i­nak bemu­ta­tó­já­ra a Pes­ti Vigadóban.

For­rás: Demok​ra​ta​.hu