Hírek Külföldi hirek Köl­csö­nös garan­ci­át szor­gal­maz Vla­gyi­mir Putyin

Köl­csö­nös garan­ci­át szor­gal­maz Vla­gyi­mir Putyin

Orosz­or­szág­nak és az Egye­sült Álla­mok­nak köl­csö­nö­sen sza­va­tol­nia kell, hogy nem avat­ko­zik be a másik bel­ügye­i­be – jelen­tet­te ki pén­te­ken Vla­gyi­mir Putyin orosz elnök.

A Kreml hon­lap­ján ismer­te­tett kez­de­mé­nye­zés értel­mé­ben a két ország­nak köl­csö­nö­sen elfo­gad­ha­tó for­má­ban kel­le­ne sza­va­tol­nia, hogy nem avat­ko­zik bele a másik bel­ügye­i­be – bele­ért­ve a válasz­tá­si folya­ma­to­kat is -, infor­má­ció- és kom­mu­ni­ká­ció­tech­no­ló­gi­ai, illet­ve más éltech­no­ló­gi­ai esz­kö­zök­kel sem.

Az orosz veze­tő arra hív­ta fel az Egye­sült Álla­mo­kat, hogy indul­jon újra a rend­sze­res és magas­szin­tű szak­ér­tői pár­be­széd az infor­má­ció- és kom­mu­ni­ká­ció­tech­no­ló­gi­ai kap­cso­la­tok újjá­épí­té­sé­ről és a kiber­biz­ton­ság­ról. Biz­to­sí­ta­ni kell a folya­ma­tos és haté­kony kom­mu­ni­ká­ci­ós csa­tor­ná­kat a nuk­le­á­ris veszélyt csök­ken­tő köz­pon­tok, a szá­mí­tó­gé­pes vész­hely­ze­ti készült­sé­gi cso­por­tok és az infor­ma­ti­kai biz­ton­sá­gért fele­ős magas szin­tű veze­tők között.

Putyin java­sol­ta, hogy írja­nak alá egy orosz-ame­ri­kai kor­mány­kö­zi szer­ző­dést az inci­den­sek­nek az infor­ma­ti­kai tér­ben való meg­elő­zé­sé­ről, hason­ló­an ahhoz, mint ami­lyen 1972 óta van érvény­ben a két ország között a nyílt ten­ge­ri inci­den­sek kérdésében.

Egy­út­tal javas­la­tot tett egy olyan glo­bá­lis egyez­mény­re is, amely­ben a részes álla­mok köte­le­zett­sé­get vál­lal­ná­nak arra, hogy tar­tóz­kod­nak az infor­má­ci­ós tech­no­ló­gi­ai csa­pás első­ként való alkalmazásától.

Az orosz elnök azt köve­tő­en ter­jesz­tet­te elő kez­de­mé­nye­zé­se­it, hogy ame­ri­kai nem­zet­biz­ton­sá­gi tiszt­ség­vi­se­lők, infor­má­ció­tech­ni­kai vál­la­la­tok és saj­tó­or­gá­nu­mok azzal vádol­ták meg Moszk­vát, hogy hac­ker­tá­ma­dá­sok­kal és egyéb infor­ma­ti­kai esz­kö­zök­kel igyek­szik hát­rá­nyos hely­zet­be hoz­ni Joe Biden demok­ra­ta elnök­je­löl­tet. A Kreml tagad­ta, hogy beavat­koz­na az ame­ri­kai elnök­vá­lasz­tá­ban, és azt állí­tot­ta, hogy a Washing­ton­ban han­goz­ta­tott vádak­kal szem­ben 2016-ban sem tett ilyet.

For­rás: Demokrata

%d bloggers like this: