Hírek Amerikai hirek Kivizs­gál­ják a válasz­tá­si sza­bály­ta­lan­sá­go­kat, egy ame­ri­kai ügyész már lemondott

Kivizs­gál­ják a válasz­tá­si sza­bály­ta­lan­sá­go­kat, egy ame­ri­kai ügyész már lemondott

Wil­li­am Barr, az Egye­sült Álla­mok leg­főbb ügyé­sze zöld jel­zést adott a novem­ber 3‑i elnök­vá­lasz­tá­son tör­tént, fel­té­te­le­zett sza­bály­ta­lan­sá­gok ügyé­szi kivizsgálására.

kikül­dött fel­jegy­zés­ben dicsér­te a demok­rá­cia ere­jét, mivel több mint 140 mil­lió ame­ri­kai sza­va­zott az elnök­vá­lasz­tá­son. Azt írta továb­bá, hogy az ered­mé­nyek hite­le­sí­té­se előtt végez­ze­nek vizs­gá­la­to­kat az állí­tó­la­gos válasz­tá­si sza­bály­ta­lan­sá­gok­ról. Ilyen vizs­gá­la­to­kat és felül­vizs­gá­la­to­kat akkor lehet lefoly­tat­ni, ha egy­ér­tel­mű és lát­szó­lag hite­les állí­tá­sok van­nak olyan sza­bály­ta­lan­sá­gok­ról, ame­lyek – ha iga­zak – poten­ci­á­li­san befo­lyá­sol­hat­ják az egyes ered­mé­nye­ket az államokban.

Barr sze­rint a sza­va­zás lezá­rul­tá­val „elen­ged­he­tet­len, hogy az ame­ri­kai nép bíz­has­son abban, hogy a válasz­tást úgy haj­tot­ták vég­re, hogy az ered­mé­nyek pon­to­san tük­rö­zik a válasz­tók akaratát”.

Barr uta­sí­tá­sa után lemon­dott a válasz­tá­si bűn­cse­lek­mé­nyek vizs­gá­la­tá­ért fele­lős veze­tő ügyész – írta a CNN. Richard Pil­ger sze­rint ez ugyan­is sem­mis­sé teszi azt a negy­ven­éves irány­el­vet, mely sze­rint a válasz­tá­si ered­mé­nyek hite­le­sí­té­se előtt tilos meg­in­dí­ta­ni bár­mi­lyen eljá­rást sza­va­zá­si csa­lá­sok gya­nú­já­nak kivizsgálására.

Mint arról beszá­mol­tunk, Donald Trump ame­ri­kai elnök jogász­csa­pa­ta benyúj­tot­ta a per­ke­re­se­tet a penn­syl­va­ni­ai válasz­tá­sok miatt. A kere­se­tet a penn­syl­va­ni­ai szö­vet­sé­gi bíró­sá­gon nyúj­tot­ták be, annak gya­nú­já­val, hogy a tag­ál­lam levél­sza­va­zá­si rend­sze­re „nél­kü­lö­zött min­den átlát­ha­tó­sá­got és ellen­őriz­he­tő­sé­get, amely a sze­mé­lyes sza­va­zá­sok ese­té­ben biz­to­sí­tott volt”.

Az Info­Rá­dió Aré­na című műso­rá­nak szer­dai ven­dé­ge Csiz­ma­zia Gábor, a Nem­ze­ti Köz­szol­gá­la­ti Egye­tem Ame­ri­ka Tanul­má­nyok Kuta­tó­in­té­ze­té­nek meg­bí­zott veze­tő­je lesz, a téma pedig az ame­ri­kai elnökválasztás.

Nyi­tó­kép: Levél­sza­va­za­to­kat szá­mol­nak egy válasz­tá­si hiva­tal­ban a Penn­syl­va­nia állam­be­li Allen­town­ban 2020. novem­ber 5‑én. MTI/AP/Mary Altaffer

For­rás: Info​start​.hu